Tag Archives: Økelsrud

Informasjonsskriv uke 27-30, 2018

I Nydal har vi startet opp arbeidene med E6 fra Arnkvern-krysset, forbi IKEA og opp mot
Høksrud bru. Undergangen ved Langbakken ved Høksrud bru er fortsatt stengt og det pågår
fjellrensk og sprengninger i området. Under Høksrud bru pågår graving av grøfter og legging av
vann og avløp.

På Bergshøgda midt og nord pågår bygging av ny E6 parallelt med eksisterende. Bygging av
omkjøringsvegen rundt Bergshøgda-skjæringen er i full gang og vil pågå i store deler av juli.

Det er satt opp plakater med informasjon om åpne gang- og sykkelveger som fører til
Mjøsstranda og Mjøsparken i Brumunddal i sommer. Opplysningsplakatene er satt opp flere
steder i Strandsagvegen, Strandvegen og Brennerivegen.

Vi minner om at det er strengt forbudt og forbundet med stor fare å bruke anleggsvegene som
turveger! Vi ber publikum om å vise hensyn og følge anvisninger og skilting.

Det pågår arbeid flere steder i Strandsagvegen hvor deler av ny FV 212 allerede er tatt i bruk. Vi
gjør oppmerksom på endringer i kjøremønster i dette område. I tillegg vil ny kulvert i Skanseelva
bli montert i uke 28. Da gjenstår kun Båhusbekken kulvert før FV 212 er ferdig opp til Neskrysset.

På Økelsrud er midlertidig påkjøringsrampe til E6 mot nord etablert og vil bli åpnet så snart
nødvendige tillatelser foreligger. Sørgående påkjøringsrampe vil bli stengt i en periode etter
ferien pga. bekkelukking og legging av vann og avløp.

På Skarpsno ble første sprengning gjennomført denne uka i forbindelse med bygging av ny
tunnel. Beboere i området er varslet gjennom egen informasjon. Det pågår arbeider i
Steinssvingen på FV 213, hvor det bl.a. skal bygges ny g/s-veg samt oppsetting av mur ved Stein
gård.

Antall abonnenter for SMS-varsling av sprengningstidspunkter øker for hver uke og vi har pr. i
dag 917 aktive SMS-abonnenter. Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tidspunktene
for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv».
Besøk også vår blogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert
informasjon.

Prosjektet tar ferie i uke 28, 29 og 30. Det vil være redusert bemanning i disse ukene.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs.
alle som blir berørt av våre arbeider. Ring oss hvis du har noe å melde!
NB!

Informasjonsskriv Uke 23 – 24, 2018

Undergangen ved Langbakken ved Høksrud bru er stengt og midlertidig gang- og sykkelveg fra Furnesvegen/Dælie bru langs Dælidammen mot Langbakken er åpen for myke trafikanter. Det skal bygges ny bru ved siden av eksisterende på E6 og dette er årsaken til stengingen.

Det foregår sprengninger i dette området fra Høksrud bru mot Nydal og det settes ut sprengningsvakter ved hver salve.

Bergshøgda bygges ny E6 parallelt med eksisterende og masser blir kjørt både til deponi i Nydal og som masser til støyvoller. I dette området har også sprengningsarbeidene startet opp igjen denne uka etter en kortere pause. Enkelte beboere vil rutinemessig bli evakuert når større sprengninger gjennomføres.

 

Foto: Heidi Anette H. Pettersen

Antall abonnenter for SMS-varsling av sprengningstidspunkter øker for hver uke og vi har pr. i dag 820 aktive SMS-abonnenter. Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tids-punktene for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv».

I Brumunddal har vi startet opp igjen arbeidene med Verven kulvert etter at høy vannstand i Mjøsa hindret framdriften i en kortere periode. Vi gjør nok en gang oppmerksom på at turvegen på vestsiden av E6 langs Mjøsa fra Tesla og mot Mjøstårnet er stengt. Det er strengt forbudt og forbundet med stor fare å bruke anleggesvegene i området som turveger.

Det blir endret kjøremønster ved Strandsagvegen hvor deler av ny FV 212 tas i bruk.

Rudshøgda vil det i de nærmeste ukene bli igangsatt forberedende arbeider i kryssområdet som kan påvirke parkeringsområdet ved kjøpesenteret nærmest E6.

Skarpsno pågår vegetasjonsavtaking for bygging av ny Skarpsno tunnel. Det er også igangsatt arbeider i Steinssvingen på FV 213, bl.a. med riving av en eldre bygning.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs. alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og leietakere. Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold som er knyttet til anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv uke 18-19

Ved Nydal pågår arbeidet med bredding av veg ved Deglum bru på FV 84 Furnesvegen som et ledd i det forestående arbeidet med utvidelse av eksisterende E6. I tillegg er det igangsatt forberedende arbeider for utskifting av Holabekken kulvert som skal knuses i Nydal deponi.

Bergshøgda er fundamentering for ny Berg bru i gang og det pågår sprengsarbeider i området.  Enkelte beboere blir evakuert som er rutinen når større sprengninger skal gjennomføres. Alle berørte naboer i dette området er blitt varslet særskilt.

Forskaling og armering av fundament akse 1 berg bru

Vi har pr. i dag 600 SMS-abonnenter  på sprengningstidspunkter på prosjektet. Dersom du ønsker oversikt over sprengningsarbeidene langs traséen legges tidspunktene for hver enkelt salve ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv».

Arbeidene på Tjernli startet opp i mars og fortsetter i kommende periode med utskifting av masser for både E6 og InterCity-kryssing.

I Brumunddal er Verven kulvert stengt og ny kulvert vil være ferdig i august. Mjøsvegen kulvert er åpen og vil ikke bli stengt før etter at ny Verven kulvert er åpen for trafikk. Det er også stengt for turgåere på vestsiden av E6 langs Mjøsa fra Tesla og mot Mjøstårnet. Kvernveita kulvert er stengt for gjennomgangstrafikk. Planlegging av fundamentene til ny Nederkvern bru er igangsatt og arbeidet vil pågå i ukene framover.

Bygging av ny Fylkesveg 212 parallelt med E6 opp mot Nes-krysset går framover og følger oppsatt plan. Her bygges det også omkjøringsveg når ny bru over E6 skal bygges.

Sprengningsarbeidene  og bygging av nytt kryss på Økelsrud har pågått i lengre tid og vil fortsette utover våren.

Prosjektet har fått bestilling på utbedring av FV 19 fra Rudshøgda retning Moelv. Her er vegen midlertidig stengt og arbeidene i gang med bl.a. stikkrenner, utskifting av bærelag og forsterkningslag før ny asfalt skal legges. Arbeidene er planlagt avsluttet i uke 18.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs. alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og leietakere. Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold som er knyttet til anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss.

 

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv Uke 11 og 12 – 2018

Anleggsarbeidene er nå godt i gang mellom Nydal og Bergshøgda og den nye E6 begynner å bli synlig i landskapet.  Etablering av anleggsvei og midlertidig gang- og sykkelvei ved Dæli-dammen starter opp i disse dager og på Bergshøgda blir det asfaltering og setting av autovern på omkjørings-rampene som er under bygging på stedet. Setting av autovern vil foregå på nattestid og vil medføre noe støy. Vi skal gjøre vårt for at ulempene for beboerne i området blir så små som mulig.

Foto: Heidi Anette H. Pettersen
Foto: Heidi Anette H. Pettersen

Bergshøgda starter sprengningsarbeidene opp igjen i uke 12. Dersom du ønsker oversikt over tidspunkt for sprengningsarbeidene vil tidspunktene for hver enkelt salve bli lagt ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». I tillegg inneholder siden generell driftsinformasjon. Nettsiden blir jevnlig oppdatert.

NB! Som vi skrev i forrige informasjonsskriv vil vi i løpet av mars måned utføre kontroll av private grunnvannsbrønner som ligger nær E6-traséen. Ettersom det ikke er alle brønner som er registrert i nasjonal grunnvanns-database, håper vi at beboere som har grunnvannsbrønner i nærheten av traseen kan melde ifra til Ytre-Miljø koordinator Tone-Lise Rustøen på mail: tone.rustoen@veidekke.no. Dersom du allerede har svart kan du se bort fra dette!

I Brumunddal er arbeidet godt i gang ved Verven.  Rørboring ved Verven kulvert som startet opp i forrige uke fortsetter og vil medføre noe støy i de nærmeste ukene mellom kl. 07.00 og 19.00. Strandvegen gjennom kulverten er stengt og medfører at tilkomsten mot Brumunddal blir redusert for beboerne på Mjøs-siden av kulverten. Alternativ rute er via Mjøsvegen ved Tjernli. Midlertidig bru (Bailey-bru) er nå på plass over Brumunda og arbeidet med omkjøringsvegen er i full gang . Omkjøringsvegen skal tas i bruk når Nederkvern bru på E6 rives.

Byggingen av ny Fylkesveg 212 parallelt med E6 i Brumunddal og opp mot Nes-krysset går som planlagt og arbeidet med ny E6 videre nordover er i gang mellom Nes-krysset og Økelsrud.

E6-traséen i området ved Harpviken med bl.a. bygging av midlertidige av- og påkjøringsramper starter i disse dager og vegen vil i tillegg bli senket med inntil 1,5 meter.

Sprengningsarbeider og bygging av nytt kryss har pågått i lengre tid på Økelsrud. Det skal bygges nye bruer over E6 og det arbeides med å etablere midlertidige omkjøringsveier, gang- og sykkelveier samt av- og påkjøringsramper til E6.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs. alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og leietakere. Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold som er knyttet til anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS
Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv