Tag Archives: brumunddal

Åpen dag

Veidekke Entreprenør AS, Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv inviterer til åpen dag tirsdag 21. august fra kl. 15.00 til kl. 18.00 på riggområdet på Granerudjordet i Brumunddal

På «Åpen dag» vil representanter for Veidekke presentere prosjektet og mange av de aktivitetene som pågår langs trasèen.

Det vil bli holdt en rekke orienteringer inne på riggen og vi viser 3D-modeller av konstruksjoner og hvordan området vil bli seende ut når vi er ferdig med våre arbeider.

Vi byr på Droneflyging og demonstrasjon av anleggsmaskiner og kanskje du vil se hvordan vi bor på riggen og hva kokkene serverer oss til ulike måltider!

Vi fyrer opp grillen og serverer grillmat, brus og kaffe!

Du kan også få møte representanter for byggherren Nye Veier AS og Sweco som er vår samarbeidspartner på prosjektering.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Tilkomst Mjøsparken og Mjøsstranda sommeren 18

Prosjektet E6 Arnkvern-Moelv arrangerer informasjonstiltak om tilkomst til Mjøsparken og Mjøsstranda sommeren 2018

onsdag 20. juni kl. 16.00 til 18.00.

Det blir satt ut poster ved samtlige passeringspunkter langs Strandvegen og Strandsagvegen i Brumunddal som vil være åpne og tilgjengelige for publikum i sommer.

Vi oppfordrer publikum til å møte opp og få informasjon.

Alle som møter opp på «postene» vil få en liten oppmerksomhet fra oss på prosjektet samt skriftlig informasjon med kartskisse hvor det er trygt å gå for å komme til de ulike deler av Mjøsparken og Mjøsstranda i sommer!

Informasjonsskriv Uke 23 – 24, 2018

Undergangen ved Langbakken ved Høksrud bru er stengt og midlertidig gang- og sykkelveg fra Furnesvegen/Dælie bru langs Dælidammen mot Langbakken er åpen for myke trafikanter. Det skal bygges ny bru ved siden av eksisterende på E6 og dette er årsaken til stengingen.

Det foregår sprengninger i dette området fra Høksrud bru mot Nydal og det settes ut sprengningsvakter ved hver salve.

Bergshøgda bygges ny E6 parallelt med eksisterende og masser blir kjørt både til deponi i Nydal og som masser til støyvoller. I dette området har også sprengningsarbeidene startet opp igjen denne uka etter en kortere pause. Enkelte beboere vil rutinemessig bli evakuert når større sprengninger gjennomføres.

 

Foto: Heidi Anette H. Pettersen

Antall abonnenter for SMS-varsling av sprengningstidspunkter øker for hver uke og vi har pr. i dag 820 aktive SMS-abonnenter. Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tids-punktene for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv».

I Brumunddal har vi startet opp igjen arbeidene med Verven kulvert etter at høy vannstand i Mjøsa hindret framdriften i en kortere periode. Vi gjør nok en gang oppmerksom på at turvegen på vestsiden av E6 langs Mjøsa fra Tesla og mot Mjøstårnet er stengt. Det er strengt forbudt og forbundet med stor fare å bruke anleggesvegene i området som turveger.

Det blir endret kjøremønster ved Strandsagvegen hvor deler av ny FV 212 tas i bruk.

Rudshøgda vil det i de nærmeste ukene bli igangsatt forberedende arbeider i kryssområdet som kan påvirke parkeringsområdet ved kjøpesenteret nærmest E6.

Skarpsno pågår vegetasjonsavtaking for bygging av ny Skarpsno tunnel. Det er også igangsatt arbeider i Steinssvingen på FV 213, bl.a. med riving av en eldre bygning.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs. alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og leietakere. Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold som er knyttet til anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv uke 18-19

Ved Nydal pågår arbeidet med bredding av veg ved Deglum bru på FV 84 Furnesvegen som et ledd i det forestående arbeidet med utvidelse av eksisterende E6. I tillegg er det igangsatt forberedende arbeider for utskifting av Holabekken kulvert som skal knuses i Nydal deponi.

Bergshøgda er fundamentering for ny Berg bru i gang og det pågår sprengsarbeider i området.  Enkelte beboere blir evakuert som er rutinen når større sprengninger skal gjennomføres. Alle berørte naboer i dette området er blitt varslet særskilt.

Forskaling og armering av fundament akse 1 berg bru

Vi har pr. i dag 600 SMS-abonnenter  på sprengningstidspunkter på prosjektet. Dersom du ønsker oversikt over sprengningsarbeidene langs traséen legges tidspunktene for hver enkelt salve ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv».

Arbeidene på Tjernli startet opp i mars og fortsetter i kommende periode med utskifting av masser for både E6 og InterCity-kryssing.

I Brumunddal er Verven kulvert stengt og ny kulvert vil være ferdig i august. Mjøsvegen kulvert er åpen og vil ikke bli stengt før etter at ny Verven kulvert er åpen for trafikk. Det er også stengt for turgåere på vestsiden av E6 langs Mjøsa fra Tesla og mot Mjøstårnet. Kvernveita kulvert er stengt for gjennomgangstrafikk. Planlegging av fundamentene til ny Nederkvern bru er igangsatt og arbeidet vil pågå i ukene framover.

Bygging av ny Fylkesveg 212 parallelt med E6 opp mot Nes-krysset går framover og følger oppsatt plan. Her bygges det også omkjøringsveg når ny bru over E6 skal bygges.

Sprengningsarbeidene  og bygging av nytt kryss på Økelsrud har pågått i lengre tid og vil fortsette utover våren.

Prosjektet har fått bestilling på utbedring av FV 19 fra Rudshøgda retning Moelv. Her er vegen midlertidig stengt og arbeidene i gang med bl.a. stikkrenner, utskifting av bærelag og forsterkningslag før ny asfalt skal legges. Arbeidene er planlagt avsluttet i uke 18.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs. alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og leietakere. Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold som er knyttet til anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss.

 

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv