Tag Archives: Brummundal

Informasjonsskriv Uke 11 og 12 – 2018

Anleggsarbeidene er nå godt i gang mellom Nydal og Bergshøgda og den nye E6 begynner å bli synlig i landskapet.  Etablering av anleggsvei og midlertidig gang- og sykkelvei ved Dæli-dammen starter opp i disse dager og på Bergshøgda blir det asfaltering og setting av autovern på omkjørings-rampene som er under bygging på stedet. Setting av autovern vil foregå på nattestid og vil medføre noe støy. Vi skal gjøre vårt for at ulempene for beboerne i området blir så små som mulig.

Foto: Heidi Anette H. Pettersen
Foto: Heidi Anette H. Pettersen

Bergshøgda starter sprengningsarbeidene opp igjen i uke 12. Dersom du ønsker oversikt over tidspunkt for sprengningsarbeidene vil tidspunktene for hver enkelt salve bli lagt ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». I tillegg inneholder siden generell driftsinformasjon. Nettsiden blir jevnlig oppdatert.

NB! Som vi skrev i forrige informasjonsskriv vil vi i løpet av mars måned utføre kontroll av private grunnvannsbrønner som ligger nær E6-traséen. Ettersom det ikke er alle brønner som er registrert i nasjonal grunnvanns-database, håper vi at beboere som har grunnvannsbrønner i nærheten av traseen kan melde ifra til Ytre-Miljø koordinator Tone-Lise Rustøen på mail: tone.rustoen@veidekke.no. Dersom du allerede har svart kan du se bort fra dette!

I Brumunddal er arbeidet godt i gang ved Verven.  Rørboring ved Verven kulvert som startet opp i forrige uke fortsetter og vil medføre noe støy i de nærmeste ukene mellom kl. 07.00 og 19.00. Strandvegen gjennom kulverten er stengt og medfører at tilkomsten mot Brumunddal blir redusert for beboerne på Mjøs-siden av kulverten. Alternativ rute er via Mjøsvegen ved Tjernli. Midlertidig bru (Bailey-bru) er nå på plass over Brumunda og arbeidet med omkjøringsvegen er i full gang . Omkjøringsvegen skal tas i bruk når Nederkvern bru på E6 rives.

Byggingen av ny Fylkesveg 212 parallelt med E6 i Brumunddal og opp mot Nes-krysset går som planlagt og arbeidet med ny E6 videre nordover er i gang mellom Nes-krysset og Økelsrud.

E6-traséen i området ved Harpviken med bl.a. bygging av midlertidige av- og påkjøringsramper starter i disse dager og vegen vil i tillegg bli senket med inntil 1,5 meter.

Sprengningsarbeider og bygging av nytt kryss har pågått i lengre tid på Økelsrud. Det skal bygges nye bruer over E6 og det arbeides med å etablere midlertidige omkjøringsveier, gang- og sykkelveier samt av- og påkjøringsramper til E6.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs. alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og leietakere. Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold som er knyttet til anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS
Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv