Om prosjektet

PROSJEKTFAKTA

Prosjekttype: Samferdselsprosjekt

Tidsrom: Oktober 2017 – desember 2020

Byggherre: Nye Veier AS

Kontraktstype: BVP (Best Value Procurement) Totalentreprise

Kontraktssum: 2,3 mrd. NOK eks mva.

Prosjektadresse: Anleggskontor E6 Arnkvern-Moelv, Strandsagvegen 14, 2383 Brumunddal.

HOVEDMENGDER I PROSJEKTET

4 planfrie kryss: Bergshøgda, Brumunddal, Økelsrud og Rudshøgda

42 konstruksjoner: 9 bruer i linja, 3 overgangsbruer i betong, 4 overgangsbruer i tre samt, 4 sideveg/gangvegsbruer, 17 kulverter, 4 tunnelportaler og 1 jernbanekulvert.

1 tunnel: Skarpsnotunnelen ca. 400 m 2 felt tunnel samt utvidelse av eksisterende tunnel.

25 km veg og vegtiltak: 25 km 4 felt – H8 profil, 9.5 km gang/sykkelveg, 9 km fylkesveg, 11 km private/kommunale veger, 1 rasteplass, utlegging av ca. 280.000 tonn asfalt.

Hele utbyggingsstrekningen går gjennom Ringsaker Kommune – en av landets største landbruks- og hyttekommuner. Kommunen har, i tillegg til lokal trafikk, stor gjennomgangstrafikk av tungtransporter fra Nord-Vest-landet samt Midt- og Nord-Norge.

En av de store utfordringene i byggeperioden er derfor knyttet til trafikkavvikling ettersom ny E6 bygges parallelt med eksisterende veg.

Vegtraséen ligger nær byer og tettsteder og vi har en derfor en rekke utfordringer knyttet til støv, støy og rystelser i tillegg til håndtering av dyrket mark.