Åpen dag

Veidekke Entreprenør AS, Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv inviterer til åpen dag tirsdag 21. august fra kl. 15.00 til kl. 18.00 på riggområdet på Granerudjordet i Brumunddal På «Åpen dag» vil representanter for Veidekke presentere prosjektet og mange av de aktivitetene som pågår langs trasèen. Det vil bli holdt en rekke orienteringer inne på riggen og vi viser 3D-modeller […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv uke 27-30, 2018

I Nydal har vi startet opp arbeidene med E6 fra Arnkvern-krysset, forbi IKEA og opp mot Høksrud bru. Undergangen ved Langbakken ved Høksrud bru er fortsatt stengt og det pågår fjellrensk og sprengninger i området. Under Høksrud bru pågår graving av grøfter og legging av vann og avløp. På Bergshøgda midt og nord pågår bygging […]

Les hele saken →

Sprengningsarbeider – Ny Skarpsnotunnel

Sprengningsarbeidene for driving av ny Skarpsnotunnel starter opp tirsdag 3. juli 2018. Det er viktig at beboere i området følger anvisningene fra sprengningsleder på stedet. Dersom du ønsker oversikt over sprengningsarbeidene vil tidspunktene for hver enkelt salve bli lagt ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». På nettstedet kan du abonnere på […]

Les hele saken →

Informasjonsmøte for beboere på Bergshøgda

I forbindelse med etablering av midlertidig omkjøringsveg på Bergshøgda inviterer prosjekt E6 Arnkvern-Moelv til informasjonsmøte om saken. Møtet blir gjennomført mandag 2. juli kl. 17.00 på Veidekkes kontorrigg på Granerudjordet i Brumunddal (ved TESS). På møtet vil bakgrunnen for omkjøringsvegen bli belyst, midlertidig kjøremønster og andre forhold knyttet til omkjøringsvegen.

Les hele saken →

Informasjonsskriv uke 18-19

Ved Nydal pågår arbeidet med bredding av veg ved Deglum bru på FV 84 Furnesvegen som et ledd i det forestående arbeidet med utvidelse av eksisterende E6. I tillegg er det igangsatt forberedende arbeider for utskifting av Holabekken kulvert som skal knuses i Nydal deponi. På Bergshøgda er fundamentering for ny Berg bru i gang […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv Uke 11 og 12 – 2018

Anleggsarbeidene er nå godt i gang mellom Nydal og Bergshøgda og den nye E6 begynner å bli synlig i landskapet.  Etablering av anleggsvei og midlertidig gang- og sykkelvei ved Dæli-dammen starter opp i disse dager og på Bergshøgda blir det asfaltering og setting av autovern på omkjørings-rampene som er under bygging på stedet. Setting av […]

Les hele saken →