Category Archives: Uncategorized @no

Foto: Heidi Anette H. Pettersen

Informasjonsskriv Uke 12 og 13

I Nydal pågår bygging av ny E6 fra Arnkvern og nordover samt avkjøringsramper på vestsiden av Nydal-krysset. Det gjenstår fortsatt noe rørlegging og legging av EL-kabler samt etablering av fordrøyningsmagasin nord for krysset. Fra Nydal og nordover til Bergshøgda pågår komprimering med vals på ny E6 samt etablering av kummer og legging av OV-rør. Støttemuren ved Veslehovde er ferdig støpt. Legging av membran på Høksrud bru vil ikke bli gjennomført før det blir varmere i været.

Tjernli pågår arbeidet med fundamentene til ny Mjøsvegen bru og utgraving av masser for ny jernbanebru for Inter City-kryssing (IC). I dette området er det planlagt togstopp i begynnelsen av mai i forbindelse med forberedende arbeider med ny jernbanebru for Dovrebanen. Mer om dette kommer i infoskrivet før påske.

I Brumunddal ble den nye Nederkvern bru over Brumunda støpt mandag og tirsdag i uke 12. I tillegg er det pågående arbeider på  Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru som vil fortsette utover vinteren.

NB! Det pågår rørlegging mellom E6 og båthavna ved Mjøsa og dette vil begrense adkomsten i perioder til og fra hotellet for myke trafikanter. Vi ber trafikantene være årvåkne og følge anvisningene fra driftspersonell på stedet. Vi vil gjennomføre arbeidene så raskt som mulig.

Fundamentene på vestsiden av E6 til nye Harpviken bru er ferdig støpt og arbeidet fullføres på østsiden i kommende periode. Det støpes fundamenter med betongblokker som har en pen struktur. Steinsettingen av sidearealene for ny veg mellom Harpviken og Botsenden er i sluttfasen og det arbeides med bygging av ny E6 samt etablering av ny G/S-veg langs Mjøsa mellom Brattbakken og Fangberget opp mot Trekvarten bru.

Ved Trekvarten bru mellom Botsenden og Økelsrud pågår arbeidet med utgraving til fundamentene til ny bru samt legging av OV-rør og kabler. Eksisterende Trekvarten bru vil ikke bli revet før ny bru er bygget.

Økelsrud er arbeidete i full gang med dekkereisen til nye Sangheim bru og arbeidet fortsetter i ukene framover. Fra Økelsrud mot Rudshøgda fortsetter bygging av ny E6 med overvannsgrøfter, rørlegging, El-kabler og støyvoller.

Rudshøgda er byggingen av nye ramper på Rudshøgda Nord godt i gang. Trafikkomleggingen på stedet har fungert tilfredsstillende og det er foretatt noen justeringer av skiltingen i område. Midlertidig trafikkmønster er lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/. Eksisterende bru på Rudshøgda vil ikke bli revet før ny bru er bygget, men vil kun være tilgjengelig for anleggstrafikk og myke trafikanter, adskilt med tung sikring.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med uttrauing, frostsikring og etablering av støyvoller samt sprengningsarbeid ved Ulvegutua.

Den midlertidige G/S-vegen på Skarpsno Sør vil være stengt i ytterligere 2 til 4 uker i forbindelse med bygging av Skarpsnovegen over tunnelen. Beboerne i området er varslet om stengningen. I ny Skarpsno tunnel pågår asfaltarbeid i uke 12 samt støping av fundamenter til veggelementer i den nye tunnelen.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde! Vi er på Instragram: e6arnkvernmoelv.N

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv Uke 4 og 5 – 2019

I Nydal fortsetter arbeidene med bygging av ny E6 fra Arnkvern og opp mot ny Høksrud bru ved Langbakken. Det gjenstår noe sprengningsarbeider sør for Høksrud bru og naboer i området er varslet gjennom særskilt informasjonsskriv. Sprengningsarbeidene vil pågå ut uke 5.

Fra Høksrud bru mot Bergshøgda pågår arbeid med frostsikring og rørlegging samt etablering av kummer og støttemurer.

Bergshøgda er den midlertidige vegen over jordet mellom E6 og Furnesvegen fjernet og mellom Bergshøgda og Tjernli vil det bli gjennomført sprengningsarbeider for E6 i ukene framover.

Omkjøringsvegen over jernbanen ved Tjernli er ferdig og ble tatt i bruk i forrige periode. På Tjernli er arbeidet med riving av Helleberget kulvert fullført og sprengningsarbeider og utgraving til ny brukonstruksjon starter opp i disse dager. Riving av Mjøsvegen kulvert har planlagt oppstart i uke 5.

I Brumunddal pågår arbeidet med bygging av ny gang- og sykkelveg (G/S-veg) for Ringsaker kommune langs Mjøsa mellom Verven og Nederkvern. Arbeidene med bygging av Nederkvern bru, Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru pågår for fullt og vil fortsette utover vinteren.

Fra Nes-krysset mot Botsenden fortsetter arbeidet med plastring/steinsetting langs ny E6 for å hindre avrenning, samt frostsikring, legging av duk og bærelag for ny veg.

Økelsrud fortsetter arbeidet med den nye Sangheim bru. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med rørlegging i området. Nordover fra Økelsrud mot Rudshøgda pågår graving av overvannsgrøfter og rørlegging samt bygging av ny E6.

Rudshøgda er arbeidet i gang med bygging av midlertidig G/S-veg og to rundkjøringer, en syd for og en nord for eksisterende bru. Eksisterende bru vil ikke bli revet før ny bru er bygget, men vil kun være tilgjengelig for anleggstrafikk og myke trafikanter, adskilt med tung sikring. Informasjon om nytt trafikkmønster på Rudshøgda blir kunngjort når arbeidsvarslingsplan (skiltplan) er godkjent av Statens vegvesen. Informasjon om midlertidig trafikkmønster vil bli lagt ut på prosjektbloggen e6arnkvernmoelv så snart dette er klart.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med sprengningsarbeider ved Ulvegutua, uttrauing til ny E6 og etablering av støyvoller. Skapal bru ble revet i forrige periode.

Strossing av gammel Skarpsno tunnel er ferdig og det pågår i disse dager montering av midlertidig belysning i tunnelen før trafikken tilbakeføres fra omkjøringsvegen på FV 213 rundt Steinsvingen. Åpningstidspunktet for tilbakeføring av trafikken er satt til natt til 30. januar. Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-MoelvI

E6 gjennom utvidet Skarpsnotunnel natt til 30. januar!

Natt til onsdag 30. januar ble det slutt på omkjøringen via Ringsaker kirke og Steinsvingen i Moelv, ved at E6-trafikken ble ført tilbake til eksisterende Skarpsnotunnel. Det har vært omkjøring for E6 ved Skarpsnotunnelen siden oktober.

I perioden med omkjøring har vi sprengt ut nytt nordgående tunnelløp, samtidig som vi har utvidet eksisterende og fremtidig sørgående tunnelløp med nær fem meter for å tilpasse tunnelen til 110 km/t.

Den nye firefeltsveien gjennom Skarpsnoberget åpner i desember 2020.

PROSJEKT E6 ARNKVERN-MOELV Informasjonsskriv Uke 2 og 3, 2019

Vi har startet opp igjen etter jul- og nyttårsferien og ønsker alle våre lesere et Godt Nytt År!

2019 blir et hektisk år for oss på prosjektet med pågående arbeider gjennom hele linja fra Arnkvern til Skarpsno.

I Nydal pågår det fortsatt arbeider med rørlegging for Ringsaker kommune samt bygging av ny E6 opp mot ny Høksrud bru ved Langbakken. Høksrud bru er ferdig bygget, men vil ikke bli tatt i bruk før på våren. Her gjenstår legging av membran og asfalt, noe som kun kan gjøres når gradestokken viser plussgrader. Fra Høksrud bru mot Bergshøgda pågår arbeid med frostsikring og det gjenstår også noe rørlegging.

Bergshøgda pågår fjerning av midlertidig veg over jordet mellom E6 og Furnesvegen. Dette arbeidet vil pågå i de nærmeste ukene.

Omkjøringsvegen ved Tjernli er på det nærmeste ferdig bygget og vegen vil bli tatt i bruk så snart alle godkjenninger fra Statens vegvesen og Bane Nor er på plass.

Det pågår fortsatt mye massetransport i området. Langs Mjøsa fra Verven, bygges mu gang- og sykkelveg (G/S-veg) for Ringsaker kommune. Arbeidet går parallelt med bygging av ny E6 og siltgardiner er lagt ut i Mjøsa for å hindre blakking av vannet. Dette er ett av flere miljøtiltak som er iverksatt på prosjektet.

I Brumunddal pågår arbeidene med bygging av Nederkvern bru, Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru. Arbeidet med konstruksjonene vil pågå utover vinteren. Dekket på Granerud bru ble støpt mandag

7. januar. Se bilder fra dekkestøpen og fra prosjektet forøvrig på Instagram e6arnkvernmoelv.

Ved Nes-krysset mot Harpviken er det igangsatt arbeid med plastring/steinsetting langs nye E6 for å hindre avrenning. Det foregår også frostsikring, legging av duk og bærelag for ny veg mellom Nes og Botsenden.

Økelsrud er arbeidet med den nye Sangheim bru godt i gang. Det gjenstår fortsatt noe arbeide med rørlegging i området. Nordover fra Økelsrud mot Rudshøgda pågår arbeid med graving av overvannsgrøfter og rørlegging samt uttrauing av ny E6.

Rudshøgda igangsettes arbeidene i løpet av januar og informasjonsmøter er avholdt med lokalt næringsliv om de planlagte endringene i kjøremønster som er foreslått. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere om hvordan trafikkmønsteret blir, når omlegging av trafikken igangsettes og hvordan dette vil påvirke trafikantene.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med sprengningsarbeider, uttrauing til ny E6 og etablering av støyvoller.

Det pågår strossing av gammel Skarpsnotunnel og det gjenstår kun noen  få salver og opprydding før trafikken kan tilbakeføres fra omkjøringsvegen på FV 213 rundt Steinsvingen. Vi har tidligere kunngjort åpning av eksisterende tunnel 22. januar. Åpningstidspunktet er imidlertid utsatt en uke i påvente av trafikksikkerhetskontroll fra Statens vegvesen.  Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

Nytt kjøremønster på E6 Økelsrud

Tirsdag 23. oktober blir det etablert nytt kjøremønster i Økelsrud-krysset på E6 syd for Rudshøgda.

Trafikken på E6 blir ledet inn på de nye rampene som bygget i hver ende av Sangheim bru. Det samme gjelder for trafikken fra Ringsakervegen og Åshøgdvegen.

 

Myke trafikanter må benytte midlertidig G/S-veg over Trekanten bru syd for Sangheim bru.

Vi oppfordrer trafikantene om å være oppmerksomme og følge skiltingen på stedet!»

 

TUNNELBYGGING MED MILJØPROFIL!

På Skarpsno ved Moelv bygger vi nytt tunnelløp ved siden av eksisterende tunnel. Tunnelen blir 300 meter lang og bygges etter ny europeisk standard. I første omgang sprenges det kun fra sydsiden av Skarpsnoberget.

Plastavfall i form av sprengningsledninger har vært, og er fortsatt, en utfordring i tunnelbygging. Under sprengningene her benyttes elektroniske tennere som gir minimalt med plastavfall, i motsetning til tradisjonelle metoder. Dette er Veidekkes første prosjekt hvor metoden benyttes fullt ut, etter å ha testet ut metoden på et samferdselsprosjekt på Skillingsmyr ved Larvik. Kostnadene er pr. i dag noe høyere enn tradisjonell metode – men langt mer miljøvennlig!

Det nye tunnelløpet vil være ferdig utsprengt i januar 2019. Parallelt med byggingen av ny tunnel vil den eksisterende tunnelen bli utvidet før trafikken blir satt tilbake på nåværende E6.

PROSJEKT E6 ARNKVERN-MOELV Informasjonsskriv Uke 35 og 36, 2018

I Nydal jobbes det i denne perioden fra Arnkvern, forbi IKEA og opp mot Høksrud med blant annet legging av rør, uttrauing for ny E6 og utlegging av frostsikringslag. Sprengningsarbeidene i dette området fortsetter fra omtrent midt i uke 35.

Fra Høksrud til Bergshøgda jobbes det i disse dager med å traue ut for ny E6 samt utlegging av frostsikringslag. Det legges ut VA og drens. Det foregår også sprengningsarbeider i området, og sprengningsarbeidene ved Veslehov blir ferdig i uke 35. Omkjøringsveien på Bergshøgda er ferdig bygget.

Tjernli vil det i denne perioden bli noe mindre trafikk, men det vil kjøres stein for den nye omkjøringsbrua. Det pågår også innkjøring av masser mellom Mjøsveien og Verven. Her skal det fraktes inn omtrent 50.000m3 masser i forbindelse med bygging av voll, hvilket gjør at det vil bli en del masseinnkjøring i området. Ved Nederkvern bru graves det på sørsiden av Brumunda for klargjøring til støp av fundamenter til den nye brua. Veggene for den store kulverten på Verven er nå ferdig støpt, og det skal snart utføres inntilfylling.

Fra Neskrysset og opp til Økelsrud pågår omfattende masseflytting i forbindelse med bygging av ny E6. Økelsrud får tilført masser fra Skarpsno i forbindelse med bygging av nye ramper, og det vil derfor være trafikk mellom sørlig påhugg ved Skarpsno og Økelsrud.

Mellom Økelsrud og Rudshøgda er det startet med rensk for ny E6.

Arbeider på omkjøringsveien ved Skarpsno vil fortsette med blant annet etablering av gang- og sykkelsti, og det jobbes med fjellsikring ved Steinsvingen. Sprengningsarbeider i forbindelse med forskjæring for Skarpsnotunnelen i sør fortsetter, og i nord vil det foregå boring for forskjæringen før man starter på driving av selve tunnelløpet.

Det vil i løpet av kort tid bli omkjøring i forbindelse med driving av tunnelen. E6-trafikken ledes mot Ringsaker kirke, forbi Stein gård og opp mot lyskrysset i Moelv. Omkjøringen vil ha en varighet på ca. 2 måneder.

Dersom du ønsker oversikt over sprengningene, legges tidspunktene ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». Besøk også vår blogg på https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert informasjon. Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

NB! Skisse over hele traseen med stedsnavn finner du på baksiden av arket!

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Åpen dag

Veidekke Entreprenør AS, Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv inviterer til åpen dag tirsdag 21. august fra kl. 15.00 til kl. 18.00 på riggområdet på Granerudjordet i Brumunddal

På «Åpen dag» vil representanter for Veidekke presentere prosjektet og mange av de aktivitetene som pågår langs trasèen.

Det vil bli holdt en rekke orienteringer inne på riggen og vi viser 3D-modeller av konstruksjoner og hvordan området vil bli seende ut når vi er ferdig med våre arbeider.

Vi byr på Droneflyging og demonstrasjon av anleggsmaskiner og kanskje du vil se hvordan vi bor på riggen og hva kokkene serverer oss til ulike måltider!

Vi fyrer opp grillen og serverer grillmat, brus og kaffe!

Du kan også få møte representanter for byggherren Nye Veier AS og Sweco som er vår samarbeidspartner på prosjektering.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv