Category Archives: Uncategorized @no

Informasjonsskriv september

I Brumunddal pågår det arbeider i Mjøsparken med bygging av «sukkertoppen» og med arbeider knyttet til ny Granerudjordet G/S-kulvert. Arbeidet med bygging av ny jernbanekulvert i Strandsagvegen er startet opp og arealer er ryddet som vil gi plass for bygging av den nye jernbanebrua. Brua skal prefabrikkeres på stedet og senere bli «rullet» på plass.

Nesvegen fra Nes-krysset (Hovelstua bru) mot Fv 184 Ringsakervegen er stengt på grunn breddeutvidelse og bygging av ny rundkjøring i Ringsakervegen. Arbeidet er forventet avsluttet i løpet av oktober.

I Brattbakken er arbeidene i sluttfasen og det pågår arrondering av terrenget rundt kulverten.

Økelsrud fortsetter arbeidene med G/S-vegen langs Fv 184. Støyskjerm er satt opp og midlertidig lysregulering mellom Bogstivegen og Trekvarten bru er fjernet.

Rudshøgda er det gjennomført endringer i trafikkmønsteret og det pågår asfaltarbeider i deler av området. Gjeldende trafikkmønster er lagt ut på bloggen.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med pussing av voller og sidearealer samt setting av autovern og vegbelysning ned mot Skarpsno.

Arbeidene på vestsiden av nye Tande bru startet opp igjen umiddelbart etter at omkjøringsvegen for E6 på Fv 213 for utbyggingsprosjektet i Moelv-krysset ble lagt ned. 

Det pågår fortsatt arbeid ved kulverten i Røsslyngvegen med bl.a. arrondering av arealene, bygging av støyvoll og oppsetting av støyskjerm.

Asfalteringsarbeider framover

Det pågår asfalteringsarbeider flere steder mellom Brumunddal og Skarpsno. I uke 37 vil det i tillegg bli gjennomført asfalteringsarbeider på nattestid på store deler av strekningen. Nattarbeidene er kunngjort i lokalavisen.

Vi ber trafikantene være oppmerksomme på endringer i kjøremønstre mellom Brumunddal og Skarpsno og følge skilting og anvisninger på stedet.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

NB! Informasjonsskrivet blir kun distribuert på prosjektbloggen og som e-post til kontaktpersoner og samarbeidspartnere.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv juli

Nye E6 mellom Nydal og Brumunddal ble åpnet offisielt 1. juli og åpningen ble markert på Wood hotel med utvalgte gjester til stede. Den nye vegen har fått fartsgrense på 110 km/t.

Jernbanebrua i Strandsagvegen fra E6 mot Brumunddal var planlagt stengt for trafikk fra 11. juni. Dette er imidlertid utsatt til etter ferien. Arbeidet med bygging av ny G/S-kulvert ved Granerudjordet pågår og arbeidet fortsetter etter ferien.

I Nes-krysset (Hovelstua bru) starter vi arbeidet med å fjerne midlertidig nordgående rampe fra Nes-krysset.

Nye Bruvollbekken bru vil bli  åpnet etter ferien. Det gjenstår arbeider på begge sider av brua samt asfaltering.

NB! Økelsrud vil Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) åpne for alminnelig ferdsel til ferien mellom Bogstivegen og Sangheim bru.

Rudshøgda sør vil rundkjøringen ved YX og Coop Obs være i drift til begynnelsen av august og arbeidet med  ny rundkjøring ved Rudsflata og Rudsvegen pågår med arrondering av terrenget. Avkjøringsrampe fra nord til YX-stasjonen sørgående åpnes til ferien.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med bl.a. fjerning av forbelastningen nord for Rudshøgda samt pussing av voller og sidearealer ned mot Skarpsno.

Tande bru vil fortsatt være stengt pga. at FV 213 blir benyttet som omkjøringsveg for E6 for utbyggingsprosjektet i Moelv-krysset. Vi kommer tilbake til saken når vi kan starte arbeidene med vegen fra brua mot vest.

I Skarpsnotunellen pågår tekniske arbeider og kulvert Røsslyngvegen er åpen for alminnelig ferdsel. Det vil imidlertid pågå arbeider ved kulverten med bl.a. masseutskifting og støyskjerming framover.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

NB! Informasjonsskrivet vil fra august måned kun bli distribuert på prosjektbloggen og som e-post til kontaktpersoner og samarbeidspartnere.

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv tar ferie i uke 28, 29 og 30, men det vil foregå noe aktivitet på enkelte konstruksjoner i ferien.

Vi benytter anledningen til å ønske alle en Riktig God Sommer!

TUNNELBYGGING MED MILJØPROFIL!

På Skarpsno ved Moelv bygger vi nytt tunnelløp ved siden av eksisterende tunnel. Tunnelen blir 300 meter lang og bygges etter ny europeisk standard. I første omgang sprenges det kun fra sydsiden av Skarpsnoberget.

Plastavfall i form av sprengningsledninger har vært, og er fortsatt, en utfordring i tunnelbygging. Under sprengningene her benyttes elektroniske tennere som gir minimalt med plastavfall, i motsetning til tradisjonelle metoder. Dette er Veidekkes første prosjekt hvor metoden benyttes fullt ut, etter å ha testet ut metoden på et samferdselsprosjekt på Skillingsmyr ved Larvik. Kostnadene er pr. i dag noe høyere enn tradisjonell metode – men langt mer miljøvennlig!

Det nye tunnelløpet vil være ferdig utsprengt i januar 2019. Parallelt med byggingen av ny tunnel vil den eksisterende tunnelen bli utvidet før trafikken blir satt tilbake på nåværende E6.