Category Archives: Uncategorized @no

Arbeid på nattestid og helg i Strandsagvegen!

Det vil bli utført anleggsarbeider i forbindelse med Strandsagvegen jernbanebru fra fredag
16.04.21 (kl.21.00) til og med onsdag 21.04.21 (kl. 07.00). Grunnet jernbanebrudd er dette
arbeidet nødt til å foregå innenfor en begrenset tidsperiode og det er derfor ikke mulig å ha «stilleperioder» eller innsovningstider. Det er her snakk om generelle anleggsarbeider og det er ikke forventet å overskride grenseverdier for støy som gjelder på dagtid og kveldstid. Det er ingen sprenging, pigging eller spunting i forbindelse med arbeidene, og arbeidene vil foregå
nærme jernbanesporet. E6-prosjektet har fått dispensasjon fra kommunens
støyrestriksjoner i reguleringsplanen for å utføre arbeidet på nattestid.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93, er opprettet for å
ivareta 3-part, dvs. alle som blir berørt av våre arbeider. Dersom du har spørsmål om våre
arbeider eller ønsker å varsle om forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidene, vennligst
ta kontakt med oss. Vi ber samtidig om at naboer holder avstand fra arbeidene. Med vennlig hilsen Veidekke Infrastruktur Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Stenging av Skarpsnovegen

Skarpsnovegen vil bli stengt for gjennomgangstrafikk

fra og med tirsdag 27. oktober til og med onsdag 28. oktober

på grunn av oppsetting av rekkverk/autovern over tunnelen.

Vegen vil være stengt over Skarpsnotunnelen og vil kun være åpen fra  tunnelen mot Tandevegen.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Stengning av Fv 1774 mellom Brumunddal og Neskrysset

Fv 1774 mellom Brumunddal og Hovelstua bru (Nes-krysset) vil bli stengt kveld og natt fra tirsdag 13. oktober til torsdag 15. oktober på grunn av rørlegging over vegen.

Stengningene gjelder fra tirsdag 13. oktober kl. 20.00 til onsdag 14. oktober kl. 06.00 og fra onsdag 14. oktober kl. 20.00 til torsdag 15. oktober kl. 06.00.

Alternative veger vil være via Økelsrud, Rudshøgda eller Moelv. Alternative omkjøringer vil bli skiltet.

Stengningene er godkjent av Statens vegvesen

Informasjonsskriv oktober

Turvegen som går langs Mjøsstranda mellom Verven og Nederkvern bru ferdigstilles i oktober.

I Brumunddal fortsetter arbeider i Mjøsparken med bygging av «sukkertoppen». Strandsagvegen er stengt for gjennomkjøring og arbeider med jernbanebrua er startet. Brua skal prefabrikkeres på stedet og senere bli «rullet» på plass. Samtidig legges det vann og avløp for kommunen i Strandsagvegen.

Nesvegen fra Nes-krysset (Hovelstua bru) mot Fv 184 Ringsakervegen er stengt på grunn breddeutvidelse og bygging av ny rundkjøring i Ringsakervegen. Arbeidet er forventet avsluttet i løpet av oktober.

Økelsrud og Rudshøgda jobbes det med siste finpuss og arrondering av sidearealer. Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med pussing av voller og sidearealer samt setting av autovern og vegbelysning ned mot Skarpsno.

Tandevegen over Tande bru vil fortsatt være stengt i oktober grunnet ferdigstillelse av rekkverk og bru.

Det pågår fortsatt arbeid ved kulverten i Røsslyngvegen med bl.a. arrondering av arealene, bygging av støyvoll og oppsetting av støyskjerm.

Ny firefelts E6 åpner 26. oktober hele veien til Moelv.

Asfalteringsarbeider framover

I oktober vil det pågå asfalteringsarbeider flere steder mellom Brumunddal og Skarpsno. Dette vil medføre noen omlegginger med filskift. Det er ikke planlagt nattarbeid for denne måneden.

Vi ber trafikantene være oppmerksomme på endringer i kjøremønstre mellom Brumunddal og Skarpsno og følge skilting og anvisninger på stedet.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

NB! Informasjonsskrivet blir kun distribuert på prosjektbloggen og som e-post til kontaktpersoner og samarbeidspartnere.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv september

I Brumunddal pågår det arbeider i Mjøsparken med bygging av «sukkertoppen» og med arbeider knyttet til ny Granerudjordet G/S-kulvert. Arbeidet med bygging av ny jernbanekulvert i Strandsagvegen er startet opp og arealer er ryddet som vil gi plass for bygging av den nye jernbanebrua. Brua skal prefabrikkeres på stedet og senere bli «rullet» på plass.

Nesvegen fra Nes-krysset (Hovelstua bru) mot Fv 184 Ringsakervegen er stengt på grunn breddeutvidelse og bygging av ny rundkjøring i Ringsakervegen. Arbeidet er forventet avsluttet i løpet av oktober.

I Brattbakken er arbeidene i sluttfasen og det pågår arrondering av terrenget rundt kulverten.

Økelsrud fortsetter arbeidene med G/S-vegen langs Fv 184. Støyskjerm er satt opp og midlertidig lysregulering mellom Bogstivegen og Trekvarten bru er fjernet.

Rudshøgda er det gjennomført endringer i trafikkmønsteret og det pågår asfaltarbeider i deler av området. Gjeldende trafikkmønster er lagt ut på bloggen.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med pussing av voller og sidearealer samt setting av autovern og vegbelysning ned mot Skarpsno.

Arbeidene på vestsiden av nye Tande bru startet opp igjen umiddelbart etter at omkjøringsvegen for E6 på Fv 213 for utbyggingsprosjektet i Moelv-krysset ble lagt ned. 

Det pågår fortsatt arbeid ved kulverten i Røsslyngvegen med bl.a. arrondering av arealene, bygging av støyvoll og oppsetting av støyskjerm.

Asfalteringsarbeider framover

Det pågår asfalteringsarbeider flere steder mellom Brumunddal og Skarpsno. I uke 37 vil det i tillegg bli gjennomført asfalteringsarbeider på nattestid på store deler av strekningen. Nattarbeidene er kunngjort i lokalavisen.

Vi ber trafikantene være oppmerksomme på endringer i kjøremønstre mellom Brumunddal og Skarpsno og følge skilting og anvisninger på stedet.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

NB! Informasjonsskrivet blir kun distribuert på prosjektbloggen og som e-post til kontaktpersoner og samarbeidspartnere.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv juli

Nye E6 mellom Nydal og Brumunddal ble åpnet offisielt 1. juli og åpningen ble markert på Wood hotel med utvalgte gjester til stede. Den nye vegen har fått fartsgrense på 110 km/t.

Jernbanebrua i Strandsagvegen fra E6 mot Brumunddal var planlagt stengt for trafikk fra 11. juni. Dette er imidlertid utsatt til etter ferien. Arbeidet med bygging av ny G/S-kulvert ved Granerudjordet pågår og arbeidet fortsetter etter ferien.

I Nes-krysset (Hovelstua bru) starter vi arbeidet med å fjerne midlertidig nordgående rampe fra Nes-krysset.

Nye Bruvollbekken bru vil bli  åpnet etter ferien. Det gjenstår arbeider på begge sider av brua samt asfaltering.

NB! Økelsrud vil Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) åpne for alminnelig ferdsel til ferien mellom Bogstivegen og Sangheim bru.

Rudshøgda sør vil rundkjøringen ved YX og Coop Obs være i drift til begynnelsen av august og arbeidet med  ny rundkjøring ved Rudsflata og Rudsvegen pågår med arrondering av terrenget. Avkjøringsrampe fra nord til YX-stasjonen sørgående åpnes til ferien.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med bl.a. fjerning av forbelastningen nord for Rudshøgda samt pussing av voller og sidearealer ned mot Skarpsno.

Tande bru vil fortsatt være stengt pga. at FV 213 blir benyttet som omkjøringsveg for E6 for utbyggingsprosjektet i Moelv-krysset. Vi kommer tilbake til saken når vi kan starte arbeidene med vegen fra brua mot vest.

I Skarpsnotunellen pågår tekniske arbeider og kulvert Røsslyngvegen er åpen for alminnelig ferdsel. Det vil imidlertid pågå arbeider ved kulverten med bl.a. masseutskifting og støyskjerming framover.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

NB! Informasjonsskrivet vil fra august måned kun bli distribuert på prosjektbloggen og som e-post til kontaktpersoner og samarbeidspartnere.

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv tar ferie i uke 28, 29 og 30, men det vil foregå noe aktivitet på enkelte konstruksjoner i ferien.

Vi benytter anledningen til å ønske alle en Riktig God Sommer!