Category Archives: Ukeplaner

God jul!

Det drar seg mot jul og arbeidene på prosjektet stanser 21. desember og starter opp 2.januar 2020.

Vi gleder oss til åpning av firefelts motorveg fra Nydal til Brumunddal sommeren 2020, men det er mye som skal gjøres før alt er klart til dette. På nyåret starter arbeidene med å fjerne omkjøringsvegene vi har hatt på Tjernli og i Brumunddal. Resterende deler av E6 med sideterreng skal settes i stand, og det skal gjøres arbeider med elektro, autovern, støyskjermer, viltgjerde, skilt, beplantning med mer. Videre kommer det til å bli svært mye asfaltarbeider neste år.

Før sommeren er trykket størst sør for Brumunddal, men etter sommerferien 2020 kommer det til å bli enormt mye asfaltering og merking av vegbane også nord for Brumunddal mot Skarpsno. Ved årsslutt skal hele E6 være åpnet med firefelt fra Nydal til Skarpsno.

Vi går et travelt år i møte. I tillegg vil naboer det kommende året merke økt aktivitet på kryss-/sideveger til E6. Dette gjelder særlig i kryssområdet i Brumunddal, men også E6 krysningene ved Nes, Økelsrud, Rudshøgda, Ulvegutua (Vestheim undergangen), Tande og Skarpsno. Disse øvrige områdene utenfor E6 skal ferdigstilles i løpet av 2021.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle beboerne og berørte langs traséen for både tålmodighet og samarbeidsvilje. Prosjektet ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Informasjonsskriv Uke 49 og 50

Nord for Nydal starter arbeider med flytting av matjord og ferdigstillelse av støyvoll mellom Furnesvegen og boligfeltet ved Jensbakken i kommende periode. Videre nordover jobbes det med å etablere grøft og voll mellom E6 og Furnesvegen. Fra Bergshøgda til Tjernli bygges nye E6. Strandvegen ble åpnet for gjennomkjøring i forrige periode.

Gjennom det nye kryssområdet i Brumunddal vil det bli større endringer i trafikkmønsteret før jul. Omlegging skjer trolig i slutten av uke 50 eller tidlig i uke 51. OBS: Innkjøring til Mjøstårnet vil gå som den går i dag, inntil ny avkjøring vist på skisse er klargjort for trafikkpåsetting. Dette skjer senest innen første halvdel av januar, men det jobbes med å få åpnet den tidligere. Etter omleggingen i Brumunddal starter jobben med å klargjøre E6 nordover mot Neskrysset for asfaltering til våren 2020.

Arbeider med utbedring av veibanen og etablering av permanent gang- og sykkelveg langs Fv.212 mellom Framnesbrua og Nes-krysset har startet opp. Her vil det etterhvert bli behov for lysregulert trafikkdirigering.

Langs Botsenden fortsetter opparbeiding av ny E6 og ferdigstillelse av grøfter og sideterreng. På Økelsrud planlegges det trafikkåpning under nye Sangheim bru, samt åpning for biltrafikk over brua, før jul. Det vil ikke bli åpnet for myke trafikanter over brua.

I Rudshøgda-krysset jobbes det med ferdigstilling av ramper og rundkjøringer, samt opparbeiding av ny E6 under nye Prestvægen bru.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno pågår uttrauing av eksisterende E6 og utlegging av frostsikringslag. Ved Vestheim jobbes det med rørlegging og oppfylling rundt nye Vestheim bru, samt opparbeiding av den nye vegen til Ulvegutua.

E6 trafikken ledes utenom Skarpsnotunellen via Fv.213. Dette for å kunne utføre nødvendige arbeider på tunellportaler, kjørebaneutbedringer og klargjøre for trafikkpåsetting i nytt tunnelløp før jul.

NB! Vi er inne i den mørke årstid og ber trafikantene om å respektere skiltingen og avpasse farten etter forholdene. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg! Hugs også å bruke refleks når du ferdes langs vegen!

På nyåret vil hyppigheten på utsending av informasjonsskriv reduseres, og oppdatert informasjon legges ut digitalt ved behov. Man kan holde seg oppdatert på informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget ved å oppsøke våre digitale informasjonskanaler: www.nabovarling.no og prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/. Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv uke 47 og 48

Det pågår asfaltarbeider på ny E6 i området mellom Nydal og Brumunddal. Før jul kommer det til å bli endringer i kjøremønsteret mellom Bergshøgda og Brumunddal. Her vil trafikken ledes over på ny E6. Gjennom det nye kryssområdet i Brumunddal vil det også bli større endringer i trafikkmønsteret før jul.

Arbeider med utbedring av veibanen og etablering av permanent gang- og sykkelveg langs Fv.212 mellom Nes-brua og Nes-krysset har startet opp. Her vil det etterhvert bli behov for lysregulert trafikkdirigering.

Mellom Hovelstua bru og Bruvollbekken bru jobbes det med oppbygging av ny E6. Her vil det bli lagt asfalt iløpet av den kommende uken. Arbeidene vil foregå på dagtid.

I det nye Rudshøgda-krysset jobbes det med ferdigstilling av ramper og rundkjøringer. Dersom været holder seg blir det asfaltert i dette området i uke 48.

Mellom Rudshøgda og Vestheim (Ulvegutua) er trafikken lagt over på ny E6. Mellom Vestheim og Tande pågår det klargjøring for påsetting av trafikk på ny E6 ila. uke 48, forhåpentligvis legges trafikken om på kvelden onsdag 27.11.2019. Når dette er gjort starter masseutskifting av gamle E6 på samme strekning.

Det pågår arbeider med å bygge støyvoll langs E6, og Steinsbekken åpnes opp og legges i nytt løp noen steder. Tande bru ble revet i forrige periode. Tandevegen har vært stengt en periode for å få lagt store rørkryssninger i området, dette arbeidet pågår fortsatt. Videre jobbes det med ferdigstilling av fundament for nye Tande trebru.

E6 trafikken ledes utenom Skarpsnotunellen via Fv.213. Dette for å kunne utføre nødvendige arbeider på tunellportaler, kjørebaneutbedringer og klargjøre for trafikkpåsetting i nytt tunnelløp før jul.

NB! Vi er inne i den mørke årstid og ber trafikantene om å respektere skiltingen og avpasse farten etter forholdene. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg! Hugs også å bruke refleks når du ferdes langs vegen!

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/. Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv Uke 45 og 46

Det pågår asfaltarbeider på ny E6 ved IKEA i Nydal og i området mellom Berghøgda og Brumunddal. Det jobbes iherdig med å få asfaltert hele nye E6 fra Nydal til Brumunddal før temperaturene blir for lave til at asfaltering lar seg gjennomføre.

I Brumunddal er det endret kjøremønster i Strandvegen på grunn av anleggsarbeider ved Verven. Veien blir åpnet i første halvdel av uke 47. Vær oppmerksom og følg skilting bl.a. til Tesla og Auto-Benz! Det nye kryssområdet ved Mjøstårnet begynner å ta form og det jobbes med å ferdigstille av og påkjøringsrampene til E6, og grøftearbeider i området. Her vil det asfalteres ved første anledning.

Ved Nes-krysset er dekket på Hovelstua bru ferdig støpt. Hovelstua bru vil ikke bli åpnet for alminnelig ferdsel før det er lagt membran og asfalt på brua og ny veg inn mot brua på begge sider er etablert.

Arbeider med utbedring av veibanen og etablering av permanent gang- og sykkelveg langs Fv.212 mellom Nes-brua og Nes-krysset har startet opp. Her vil det etterhvert bli behov for lysregulert trafikkdirigering.

Mellom Hovelstua bru og Bruvollbekken bru jobbes det med oppbygging av ny E6.

Økelsrud pågår kompletterende arbeider for å tilrettelegge for trafikkpåsetting under Sangheim bru. Videre nordover mot Rudshøgda jobbes det med masseutskifting av eksisterende E6. I det nye Rudshøgda-krysset jobbes det med ferdigstilling av ramper og rundkjøringer. Det blir ikke satt trafikk på Prestvægen bru før det er lagt membran og asfalt på brua og ny veg inn mot brua på begge sider er etablert, dette blir trolig ikke før til våren.

Mellom Rudshøgda og Vestheim (Ulvegutua) er trafikken lagt over på ny E6. Masseutskifting av gammel E6 er påbegynt. I perioden har det pågått arbeider med støping av den ene veggen på den nye undergangen på Vestheim. Neste vegg støpes i uke 46/47.

Mellom Vestheim og Tande pågår det asfaltering av nye E6. På grunn av lave temperaturer kan asfaltarbeidet kun utføres på dagtid. Dersom temperaturen stiger kan det bli nødvendig med nattarbeid for å holde fremdriftsplanen. Beboere langs Tandeskogvegen (med sideveger) vil i tilfelle varsles særskilt om dette. Trafikkomlegging til nye E6 er planlagt til uke 48, men dette avhenger av asfalteringsarbeidene (været). Det bygges støyvoll langs gamle E6, og Steinsbekken åpnes opp og legges i nytt løp noen steder. Tande bru ble revet i forrige periode. Tandevegen har vært stengt her en periode for å få lagt store rørkryssninger i området, dette arbeidet pågår fortsatt. Videre jobbes det med ferdigstilling av fundament for nye Tande trebru.

I uke 47, 48 og 49 vil E6 trafikken ledes utenom Skarpsnotunellen via Fv.213. Dette for å kunne utføre nødvendige arbeider på tunellportaler, kjørebaneutbedringer og klargjøre for trafikkpåsetting i nytt tunelløp.

NB! Vi er inne i den mørke årstid og ber trafikantene om å respektere skiltingen og avpasse farten etter forholdene. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg! Hugs også å bruke refleks når du ferdes langs vegen!

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no. Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv Uke 43 og 44

Det pågår asfalteringsarbeider på ny E6 mellom Nydal og Høksrud bru (ved Langbakken). Arbeidene vil bli gjennomført på nattestid i uke 43. Det vil også bli utført asfalteringsarbeider fra Sollerud til Brumunddal i denne perioden. Arbeidene i dette området  vil bli gjennomført på dagtid.

NB! Vi er inne i den mørke årstid og ber trafikantene om å respektere skiltingen og avpasse farten etter forholdene. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg!

I Brumunddal er det endret kjøremønster i Strandvegen på grunn av anleggsarbeider ved Verven. Vær oppmerksom og følg skiltingen bl.a. til Tesla og Auto-Benz! Kvernveita kulvert er under bygging syd for Brumunda og det legges forsterkningslag på ny E6 mellom konstruksjonene.

Ved Nes-krysset fortsetter arbeidet med dekkereisen til nye Hovelstua bru. Det er planlagt dekkestøp på brua i uke 44.

Oppbygging av ny E6 med frostsikring og forsterkningslag pågår for fullt fra Hovelstua bru og nordover mot Brattbakken. Brattbakken kulvert er under bygging og arbeidet med Bruvollbekken bru går som planlagt.

Gamle Trekvarten bru ble revet og ny Trekvarten bru ble montert i forrige periode. Det er etablert midlertidig G/S-veg på den nye brua mellom Ringsakervegen (Fv 84) og Viksvegen. Trekvarten bru vil ikke bli åpnet for alminnelig ferdsel før det er lagt membran og asfalt på brua og ny veg inn mot brua på begge sider er etablert. Det settes rekkverk på Sangheim bru Økelsrud i denne perioden og det planlegges for trafikkpåsetting under brua når rekkverksarbeidene og andre kompletterende arbeider er ferdig.

Rudshøgda ble det utført dekkestøp nye Præstvegen bru i forrige periode. Massene under brua som var underlag for forskalingen er planlagt fjernet i uke 49. I tillegg fortsetter arbeidet med ramper og rundkjøringer som er knyttet til det nye kryssområdet.

Midlertidig trafikkmønster for Rudshøgda er lagt ut her:
https://arnkvern-moelv.veidekke.no/2019/04/10/nytt-trafikkmonster-rudshogda/

Se også www.nabovarling.no for oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget.

Det er planlagt trafikkomlegging fra gammel til ny E6 mellom Rudshøgda og Vestheim (Ulvegutua) i uke 43.

Beboerne fra Præstvegen til Tandevegen er varslet særskilt ettersom trafikkomleggingen vil foregå på kveldstid.

Tande bru er planlagt revet i denne perioden og det skal utføres asfalteringsarbeid på omkjøringsvegen som etableres på stedet.

Skarpsno planlegges det for å åpne nytt tunnelløp for trafikk før jul. Så snart trafikken er lagt om til det nye løpet  vil det bli utført sikringsarbeider i den eksisterende tunnelen.

Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv. Skisse over hele traséen med stedsnavn finner du på baksiden av arket!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv uke 41 og 42

Mellom Nydal og Bergshøgda vil det i perioden fra kvelden 8. til morgenen 11. oktober bli gjennomført asfaltarbeider på nattestid på eksisterende E6. Kunngjøring om asfaltarbeidene finner du i Ringsaker Blad og HA.

NB! Vi er inne i den mørke årstid og ber trafikantene om å respektere skiltingen og avpasse farten etter forholdene. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg!

Tjernli fortsetter arbeidet med tilbakefylling av masser mot konstruksjonene som er ferdig støpt. Det gjenstår fortsatt omfattende arbeider i dette området og Kongsvegen under E6 ved Helleberget bru vil være stengt i lengre tid framover. Kongsvegen sydover fra Helleberget bru mot Jessnes er planlagt utbedret i løpet av vinteren.

I Brumunddal er det endret kjøremønster i Strandvegen på grunn av rørlegging over vegen ved Verven og  Kvernveita. Ny rundkjøring på Mjøs-siden av Strandsagvegen bru er under etablering og det pågår arbeid med utgraving av masser som ble benyttet som underlag for dekkereisen under brua. Rundkjøringen blir den nye avkjøringen til båthavnen og hotellet.

NB! Gående og syklende som skal fra Brumunddal til Mjøsparken må benytte G/S-vegen som er etablert langs Brumunda ved Esso og McDonald´s under Nederkvern bru mot Mjøsbadet. G/S-vegen er skiltet og vi henstiller til publikum om å følge skiltingen.

Ved Nes-krysset fortsetter arbeidet med dekkereisen til Hovelstua bru, samtidig som det pågår uttrauing av masser fra eksisterende E6 fra Nes-krysset og nordover mot Brattbakken. Massene blir foreløpig deponert ved Harpviken.

Mellom Botsenden og Økelsrud vil gamle Trekvarten bru bli revet natt til 19. oktober. Umiddelbart etter at gamle Trekvarten bru er revet starter monteringen av nye Trekvarten bru. Arbeidet på stedet er planlagt gjennomført i perioden 18. til 21. oktober. I denne perioden vil E6 være stengt mellom Hovelstua og Økelsrud. Omkjøringsveg vil bli skiltet. 

Mellom Økelsrud og Rudshøgda fortsetter arbeidet med uttrauing av eksisterende E6. På Rudshøgda blir det dekkestøp på Præstvegen bru tirsdag 8. oktober. I tillegg fortsetter arbeidet med ramper og rundkjøringer som er knyttet til det nye kryssområdet. Filterfeltet inn mot YX-stasjonen og kroa vil bli stengt og ny innkjøring skiltet.

Midlertidig trafikkmønster for Rudshøgda er lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/.

Det blir asfaltarbeid på ny E6 på nattestid mellom Rudshøgda og Vestheim (Ulvegutua) fra natt til 11. oktober til morgenen 14. oktober. Asfalteringen starter i Ulvegutua og går sørover. Beboerne i området er varslet.

Skarpsno planlegges det for å åpne nytt tunnelløp for trafikk før jul. Så snart trafikken er lagt om til det nye løpet  vil det bli utført sikringsarbeider i den eksisterende tunnelen.

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv uke 39 og 40

Mellom Nydal og Bergshøgda fortsetter arbeidet med uttrauing og klargjøring for asfaltlegging på eksisterende E6.

På Furnesvegen ved Høksrud bru vil det bli satt i gang arbeid med rørlegging gjennom vegen og graving av grøft langs G/S-vegen mot Doglodammen i kommende periode.

Tjernli fortsetter arbeidet med tilbakefylling av masser mot konstruksjonene som er ferdig støpt.

I Brumunddal fortsetter arbeidet med oppbygging av ny E6 mellom konstruksjonene som er ferdig støpt. Ny rundkjøring på Mjøssiden av Strandsagvegen bru er under etablering. Denne rundkjøringen blir den nye avkjøringen til båthavnen og hotellet.

NB! Gående og syklende som skal fra Brumunddal til Mjøsparken må benytte G/S-vegen som er etablert langs Brumunda ved Esso og McDonald´s under Nederkvern bru mot Mjøsbadet. G/S-vegen er skiltet og vi henstiller til publikum om å følge skiltingen. Biltrafikk til Mjøsparken vil bli opprettholdt som tidligere i rundkjøringen ved  nye Strandsaga bru.

I forrige periode ble Pellervikodden kulvert og Skanseelva kulvert montert og nå pågår arbeidet med tilbakefylling mot konstruksjonene. 

Ved Nes-krysset fortsetter arbeidet med reisen til Hovelstua bru, samtidig som det pågår uttrauing av masser fra eksisterende E6 fra Nes-krysset og nordover mot Brattbakken.

I Botsenden er arbeidet med fundamentene til nye Bruvollbekken bru i full gang. Det er nytt trafikkmønster på stedet og vi ber trafikantene være oppmerksomme og vise hensyn. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg nå som høsten har kommet.

Mellom Botsenden og Økelsrud pågår forarbeidene av nye Trekvarten bru som er planlagt montert i uke 42. Her vil det bli endret trafikkmønster når gamle Trekvarten bru skal rives.

Mellom Økelsrud og Rudshøgda pågår arbeidet med uttrauing av eksisterende E6 og på Rudshøgda fortsetter arbeidet med Præstvægen bru samt ramper og rundkjøringer som er knyttet til det nye kryssområdet. 

Midlertidig trafikkmønster for Rudshøgda er lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/.

Fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter arbeidet med  bygging av ny E6 samt omkjøringsveg ved Tande bru. Arbeidet med nye lokalveger inn mot E6 i Ulvegutua og Tande er i gang

Skarpsno fortsetter arbeidet med ny Skarpsno kulvert over Røsslyngvegen.

Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv uke 37 og 38

Mellom Nydal og Bergshøgda pågår det for tiden uttrauing og klargjøring for asfaltlegging.

Ved Høksrud bru i bunnen av Langbakken går arbeidet som planlagt og vi planlegger å åpne Langbakken for ordinær trafikk i løpet av denne perioden.

Tjernli fortsetter arbeidet med tilbakefylling av masser mot konstruksjonene som er ferdig støpt.

I Brumunddal fortsetter arbeidet med oppbygging av ny E6 mellom konstruksjonene som er ferdig støpt. I denne uka (uke 37) monteres Pellervikodden kulvert like syd for Skanseelva kulvert som ble montert i forrige periode.

NB! Gående og syklende som skal fra Brumunddal til Mjøsparken må benytte G/S-vegen som er etablert langs Brumunda ved Esso og McDonald´s under Nederkvern bru mot Mjøsbadet. G/S-vegen er skiltet og vi henstiller til publikum om å følge skiltingen. Biltrafikk til Mjøsparken vil bli opprettholdt som tidligere i rundkjøringen ved  nye Strandsaga bru.

Ved Nes-krysset er arbeidet i full gang med reisen til Hovelstua bru, samtidig som det pågår uttrauing av masser fra eksisterende E6 fra Nes-krysset og nordover mot Brattbakken. Harpviken bru ble montert i forrige periode og i disse dager det pågår arbeidet med landkar og veg på begge sider av brua.

I Botsenden er det etablert to midlertidige rundkjøringer for bygging av Bruvollbekken bru. Det er nytt trafikkmønster på stedet og vi ber trafikantene være oppmerksomme og vise hensyn. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg nå som høsten har kommet.

Mellom Botsenden og Økelsrud går arbeidet med fundamentene til nye Trekvarten bru inn i sluttfasen.

Mellom Økelsrud og Rudshøgda er trafikken lagt over på ny E6 og arbeidet med uttrauing av eksisterende E6 har   startet opp.

Rudshøgda pågår arbeidet med Præstvægen bru samt ramper og rundkjøringer som er knyttet til det nye kryssområdet. 

Midlertidig trafikkmønster for Rudshøgda er lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/.

Fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter arbeidet med  bygging av ny E6. Vestheim bru er revet og Tande bru er stengt. Her har arbeidet med nye lokalveger inn mot E6 i Ulvegutua og Tande startet opp.

Skarpsno fortsetter arbeidet med ny Skarpsno kulvert over Røsslyngvegen.

Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv uke 35 og 36

Mellom Nydal og Bergshøgda holder vi på med uttrauing og klargjøring til asfalt. På Tjernli har vi støpt topplata på InterCity-kulverten og fylling av masser foregår på området.

I bunnen av Langbakken starter utskifting av rekkverk på eksisterende bru. Her vil veien bli stengt for biltrafikk fra 2.september og vil være stengt i ca. 2 uker. G/S-veg vil bli lagt i en midlertidig stålkulvert. Denne er helt sikker og elever ved Kirkenær skole vil trygt kunne bruke denne.

I Brumunddal pågår det arbeid med oppbygging av ny E6 mellom konstruksjonene som er ferdig støpt. Bausbakkelva (tidligere Båhusbekken) er nå sluppet gjennom ny kulvert under E6.

I forrige periode begynte montering av Skanseelva kulvert og forberedende arbeider til G/S-veg kulverten i Pellervika ble startet.

Søylene til Hovelstua bru ved Nes krysset er nå ferdigstilt og vi starter opp med arbeider for reisen av brudekket.

Arbeidene med Brattbakken kulvert pågår for fullt. Her vil trafikken bli lagt over på ny E6 mellom Brattbakken og Botsenden for bygging av ny Bruvollbekken bru.

E6 ble lagt over til Nordgående felt ved Botsenden natt til tirsdag i uke 35.

Omlegging til Nordgående felt ved Økelsrud er planlagt i slutten av uke 36.

Fra klokka 21.00 fredag 6.september til klokka 05.00 mandag 9.september vil E6 være stengt i forbindelse med montering av Harpviken trebru. Det vil da bli omkjøring på gamlevegen fra Nes til Økelsrud.

I uke 34 ble Vestheim bru revet som planlagt. Tande bru er stengt.

NB! Gående og syklende som skal fra Brumunddal til Mjøsparken må benytte G/S-vegen som er etablert langs Brumunda ved Esso og McDonald´s under Nederkvern bru mot Mjøsbadet. G/S-vegen er skiltet og vi henstiller til publikum om å følge skiltingen. Biltrafikk til Mjøsparken vil bli opprettholdt som tidligere i rundkjøringen ved  nye Strandsaga bru.

Nå kommer av erfaring en våtere og mørkere tid. Skiltingen langs E6 er lagd i henhold til krav til sikt og bremselengde. En våt nyasfaltert vegbane blir glatt og bremselengden stor. Vennligst respekter skiltingen, så alle kan ferdes trygt og effektivt langs vårt anleggsområde.

Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde, og følg oss på Instagram.

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv uke 33 og 34

I begynnelsen av juli ble trafikken lagt om til ny E6 fra Arnkvern til Bergshøgda og uttrauing av eksisterende E6 startet umiddelbart etter omleggingen.

Det skal gjennomføres arbeider under Høksrud bru i begynnelsen av september og Langbakken vil bli stengt. Det skal monteres stålkulvert under brua for myke trafikanter i perioden som Langbakken er stengt.

Helleberget bru over Kongsvegen samt InterCity-bru og Mjøsvegen bruTjernli ble støpt i første del av ferien. Nå pågår riving av forskalinger og tilføring av masser i området.

Trafikken ble lagt over på ny E6 mellom Tjernli og Verven i forrige uke. Her er det etablert nytt kjøremønster og vi ber trafikantene om å være observante og følge skiltingen.

I Brumunddal pågår det arbeid med oppbygging av ny E6 mellom konstruksjonene som er ferdig støpt.

NB! Gående og syklende som skal fra Brumunddal til Mjøsparken må benytte G/S-vegen som er etablert langs Brumunda ved Esso og McDonald´s under Nederkvern bru mot Mjøsbadet. G/S-vegen er skiltet og vi henstiller til publikum om å følge skiltingen. Biltrafikk til Mjøsparken vil bli opprettholdt som tidligere i rundkjøringen ved nye Strandsaga bru.

Ved Nes-krysset er arbeidet med fundamentene til Hovelstad bru ferdig og vi er i full gang med søylene. Trafikken ble lagt over på ny E6 mellom Nes-krysset og Brattbakken samtidig med omleggingen mellom Tjernli og Verven.

Økelsrud er Sangheim bru ferdig støpt, dekkeforskalingen revet og vi starter nå utkjøring av masser etter dekkereisen. I tillegg pågår pussing av voller og arrondering av terrenget på begge sider av brua.

På ny E6 mellom Økelsrud og Rudshøgda er asfaltarbeidene i full gang og det gjenstår bl.a. arbeid med oppsetting av autovern på deler av strekningen før vi legger over trafikken.

Rudshøgda har arbeidet med nye Præstvægen bru over E6 startet opp med bl.a. bygging av brufundamentene. I tillegg pågår et omfattende arbeid med bygging av rundkjøringer og ramper på stedet. Midlertidig trafikkmønster for Rudshøgda er lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/.

Fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter arbeidet med bygging av ny E6. Vestheim bru ved Ulvegutua vil bli revet når ny kulvert under E6 med tilhørende lokalveger er etablert.

Tande bru mellom Ulvegutua og Skarpsnotunnelen vil bli stengt fra onsdag 14. august. Her skal det bygges ny bru samt ny veg mellom E6 og næringsområdet på nedsiden av Folkehøgskolen. På Skarpsno er arbeidet med ny Skarpsno kulvert over Røsslyngvegen i full gang.

Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv. Skisse over hele traséen med stedsnavn finner du på baksiden av arket!

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv