Category Archives: Ukeplaner

Informasjonsskriv uke 16 og 17

I disse dager går prosjektet inn i en ny og hektisk fase. Denne uka starter vi opp asfaltarbeider fra Nydal til Helleberget på nye E6 med tilhørende ramper og det blir flere endringer i trafikkbildet. I tillegg blir det soping med oppsamler og vanning alle steder der hvor vi har lagt om E6 pluss alle rundkjøringer. Arbeidet starter opp i uke 16 og vil foregå på natt fram til påske.

Tjernli fortsetter arbeidet med fundamentene til ny Helleberget bru og ny Mjøsvegen bru samt forberedende arbeider for ny jernbanebru for Inter City-kryssing (IC). Det er planlagt togstopp på Dovrebanen 4. og 5 mai i forbindelse med rivingen av jernbanebrua.

NB! I Brumunddal oppfordrer vi myke trafikanter som skal til Mjøsparken i påskeuken om å benytte G/S-vegen under E6 mellom  McDonalds og Mjøstårnet. Det er strengt forbudt og forbundet med stor fare å bevege seg innenfor våre anleggsgjerder eller forsøke å ta seg over E6 til fots eller på sykkel.

Mellom Harpviken og Botsenden pågår legging av vekstgrunnlag i skråningene og på støyvollene og ny E6 mellom Nes-krysset og Botsenden vil bli asfaltert like etter påske.

Mellom Trekvarten bru og Botsenden legges i disse dager OV-rør mot Mjøsa og nye Trekvarten bru er planlagt montert i september. Eksisterende Trekvarten bru vil ikke bli revet før ny bru er bygget.

Økelsrud er arbeidet i full gang med dekkereisen til nye Sangheim bru og arbeidet fortsetter etter påske.

Fra Økelsrud mot Rudshøgda blir nye E6 asfaltert like over påske og på Rudshøgda er det planlagt trafikkomlegging på nye ramper i uke 17. Oppdatert trafikkmønster blir lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter komprimering og etablering av støyvoller. Det pågår fortsatt sprengningsarbeid ved Ulvegutua.

I ny Skarpsno tunnel er det pågående arbeider med bolting for veggelementer og ved tunnelens utløp mot nord bygges  omkjøringsveg over Røsslyngvegen for riving av gammel kulvert og bygging av ny 4-felts kulvert på E6.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde! Vi er på Instragram: e6arnkvernmoelv

Vi ønsker alle en riktig god påske!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv Uke 10 og 11

Fra Arnkvern og opp mot Deglum bru ved Nydal fortsetter byggingen av ny E6. Sprengningsarbeidene er fullført i dette området, men det gjenstår fortsatt noe rørlegging og etablering av fordrøyningsmagasin mellom Nydal-krysset og opp mot Høksrud bru.

Fra Høksrud bru mot Bergshøgda fortsetter arbeidet med bygging av ny E6, frostsikring og rørlegging samt etablering av kummer og støttemurer. Det gjenstår fortsatt noe på tilbakeføring av matjord i området.

Ved Helleberget er støpingen av Helleberget bru (kulvert) på E6 over Kongsvegen fullført og det pågår arbeid med tilbakefylling av stedlige masser, legging av rør og kummer samt arrondering av arealet på østsiden av vegen.

I Brumunddal er det planlagt dekkestøp på nye Nederkvern bru over Brumunda mandag 18. mars. I tillegg er det pågående arbeider på  Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru, et arbeid som vil fortsette utover vinteren.

Ved Harpviken er arbeidet i gang med fundamentene til nye Harpviken bru. Fundamentene til denne brua er på det nærmeste ferdig på vestsiden av vegen og fortsetter på østsiden i kommende periode. Det støpes fundamenter med betongblokker som har en pen struktur.  Steinsettingen av sidearealene for ny veg mellom Harpviken og Botsenden pågår for fullt.  Ved Trekvarten bru mellom Botsenden og Økelsrud pågår sprengning av morenemasser  i forbindelse med rørlegging og uttrauing. Trekvarten bru vil foreløpig ikke bli berørt.

Økelsrud har arbeidet med dekkereisen til nye Sangheim bru startet opp og arbeidet fortsetter i ukene framover. Fra Økelsrud mot Rudshøgda fortsetter arbeidet med ny E6 samt etablering av overvannsgrøfter, rørlegging og bygging av støyvoller.

Rudshøgda har byggingen av nye ramper på Rudshøgda Nord startet opp. Trafikkomleggingen på stedet har fungert tilfredsstillende, men noen mindre justeringer av skiltingen i området vil være nødvendig. Midlertidig trafikkmønster er lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/. Eksisterende bru på Rudshøgda vil ikke bli revet før ny bru er bygget, men vil kun være tilgjengelig for anleggstrafikk og myke trafikanter, adskilt med tung sikring.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med uttrauing, frostsikring og etablering av støyvoller samt noe sprengningsarbeid ved Ulvegutua.

Den midlertidige G/S-vegen på Skarpsno Sør vil være stengt i ytterligere 4 til 6 uker i forbindelse med anleggsarbeider på stedet. Beboerne i området er varslet om stengningen. På Skarpsno vil det bli gjennomført asfaltering i tunnelene i løpet av kort tid. Vær oppmerksom og respekter skiltingen når asfaltarbeidet pågår.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

NB! Skisse over hele traséen med stedsnavn finner du på baksiden av arket!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv Uke 6 og 7

Mellom Nydal og Høksrud bru ved Langbakken pågår utkjøring a masser, rørlegging og bygging av ny E6. Det gjenstår fortsatt noe sprengningsarbeid i området syd for Høksrud bru.

Fra Høksrud bru mot Bergshøgda fortsetter arbeidet med frostsikring og rørlegging samt etablering av kummer og støttemurer. I tillegg er vi inne i en fase hvor avtatt matjord tilbakeføres til grunneierne i området.

Mellom Bergshøgda og Tjernli gjenstår det fortsatt noe sprengningsarbeid parallelt med E6 ,og på Tjernli har vi startet arbeidet med fundamentene til Helleberget kulvert.

I Brumunddal pågår bygging av ny gang- og sykkelveg (G/S-veg) for Ringsaker kommune langs Mjøsa mellom Verven og Nederkvern. Bygging av Nederkvern bru, Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru pågår for fullt og vil fortsette utover vinteren.

Fra Harpviken mot Botsenden fortsetter arbeidet med plastring/steinsetting langs ny E6 for å hindre avrenning, samt rørlegging og frostsikring for ny veg.

Økelsrud pågår arbeidet med den nye Sangheim bru og støping av søylene er allerede kommet godt i gang.  Det gjenstår fortsatt noe arbeid med overvannshåndtering og rørlegging i området. Nordover fra Økelsrud mot Rudshøgda pågår graving av overvannsgrøfter, rørlegging og bygging av støyvoller.

Rudshøgda er arbeidet i gang med bygging av midlertidig G/S-veg og to rundkjøringer, en syd for og en nord for eksisterende bru. Arbeidet ved Rudshøgda-krysset stater opp med nattarbeid i denne perioden for å klargjøre for trafikkomlegging. Det planlegges for masseutskifting mellom nordgående avkjøringsrampe og E6 i uke 6 og i uke 7 vil det bli utført diverse asfalteringsarbeider og etablering av midlertidige rundkjøringer. Dette arbeidet kan imidlertid strekke seg ut i uke 8.

Når rundkjøringene er etablert vil vi starte arbeidet med å etablere rampene på østsiden av eksisterende bru. Eksisterende bru vil ikke bli revet før ny bru er bygget, men vil kun være tilgjengelig for anleggstrafikk og myke trafikanter, adskilt med tung sikring. Informasjon om nytt trafikkmønster på Rudshøgda blir kunngjort når arbeidsvarslingsplan (skiltplan) er godkjent av Statens vegvesen. Informasjon om midlertidig trafikkmønster vil bli lagt ut på prosjektbloggen e6arnkvernmoelv så snart godkjenning foreligger.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med uttrauing og etablering av støyvoller.

Trafikkavviklingen gjennom eksisterende Skarpsno tunnel har vært tilfredsstillende siden åpning i slutten av januar. Tunnelen vil utgjøre sørgående løp på E6 når begge tunneler er ferdig bygget.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-MoelvI

Informasjonsskriv uke 41 og 42

I Nydal arbeides det med rampene og det skal etableres en midlertidig rundkjøring på sørsiden av krysset. Omlegging av trafikken er planlagt natt til tirsdag 16. oktober. Omleggingen forutsetter godkjenning fra Statens vegvesen.

Det pågår fortsatt sprengningsarbeider i området opp mot Høksrud bru og Langbakken er fortsatt stengt for gjennomkjøring ut mot Furnesvegen.

Bergshøgda kjøres det ut masser etter at den siste storsalva gikk i forrige uke. Det vil bli gjennomført mindre sprengninger i skjæringa før sprengningsarbeidene avsluttes. På Tjernli er midlertidig omkjøringsbru (Bailybru) montert og det flyttes masser til bl.a. omkjøringsveg.

Verven er kulverten ferdig støpt og arbeid med rørlegging er i rute. Verven kulvert blir åpnet for alminnelig ferdsel når Mjøsvegen kulvert Tjernli blir stengt.

I Brumunddal er trafikkomleggingen på E6 mellom Brumunddal og Nes-krysset gjennomført. Trafikken på E6 er nå ledet inn på ny FV 212 parallelt med eksisterende E6 mellom Brumunddal og Nes og fungerer tilfredsstillende.

Umiddelbart etter omleggingen startet arbeidene med asfaltfresing av E6 langs Mjøsparken i Brumunddal og utgraving for nye konstruksjoner/bruer er kommet godt i gang.

Økelsrud blir det trafikkomlegging natt til onsdag 24. oktober. Trafikkomleggingen innebærer at E6-trafikken blir ledet opp på ramper på begge sider av Sangheim bru som vil bli stengt.

Trafikken på Ringsakervegen vil bli ledet rundt Sangheim bru gjennom rundkjøringer på begge sider av brua. Myke trafikanter får egen midlertidig G/S-veg over Trekvarten bru mellom Ringsakervegen og Åshøgdvegen. På Økelsrud fortsetter arbeidene i kryssområdet med legging av rør og kummer.

Fra Økelsrud og opp mot Rudshøgda pågår uttrauing for frostsikring, oppbygging av bærelag samt VA og drens.

Bygging av ny E6 fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno starter opp om kort tid.

Skarpsno er sprengningsarbeidene for ny Skarpsno-tunnel i full gang og første pilotsalve gikk tirsdag 2. oktober. Det sprenges kun på sydsiden av tunnelen.

Trafikkomleggingen ved Skarpsno som ble gjennomført mandag 1. oktober fungerer tilfredsstillende. Noen justeringer av skilting er foretatt etter omleggingen, spesielt plassering av skilt og trafikklys som et resultat av innspill på informasjonsmøtet på Rudshøgda 3. oktober.

Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tids-punktene for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». Besøk også vår blogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert informasjon.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

Med vennlig hilsen Veidekke Entreprenør AS Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv uke 39 og 40

I Nydal blir det omlegging av trafikken på grunn av arbeid med rampene. Her bygges det også en midlertidig rundkjøring. Omleggingen vil bli foretatt så snart godkjenning foreligger fra Statens vegvesen. Det er fortsatt sprengningsarbeider i området opp mot Høksrud bru hvor det pågår arbeid med brubanen.

Fra Høksrud bru til Bergshøgda pågår uttrauing for ny E6, frostsikring og bygging av ny E6. På Bergshøgda fortsetter sprengningsarbeidene for fullt og på Tjernli ble midlertidig omkjøringsbru (Bailybru) montert over jernbanelinja 22. september. På Verven fortsetter arbeidet med dekket til Verven kulvert. Når denne er ferdig bygget er åpnet for alminnelig ferdsel vil Mjøsvegen kulvert på Tjernli bli stengt.

I Brumunddal blir det gjennomført en større trafikkomlegging på E6 mellom  Brumunddal og Nes-krysset. Trafikken på E6 vil bli ledet inn på ny FV 212 parallelt med eksisterende E6 mellom Nes og Brumunddal. På Nes er det etablert en større rundkjøring.

NB! Trafikkomleggingen er planlagt gjennomført natt til torsdag 4. oktober.

Økelsrud fortsetter arbeidene i kryssområdet med legging av rør og kummer samt bygging av ramper. Fra Økelsrud og opp mot Rudshøgda pågår uttrauing for frostsikring samt VA og drens.

Skarpsno starter sprengningsarbeidene opp for ny Skarpsno-tunnel så snart omleggingen av trafikken er gjennomført.

NB! Trafikkomleggingen ved Skarpsno er planlagt gjennomført mandag 1. oktober og innebærer at trafikken på E6 sørfra vil bli ledet mot Ringsaker kirke, forbi Stein gård og opp mot lyskrysset i Moelv. Omkjøringen vil ha en varighet på ca. 2 måneder.

NB! Nye Veier og Veidekke inviterer til åpent møte om saken onsdag 3. oktober kl. 17.00 på Sørgående kro på Rudshøgda (ved YX-stasjonen).

Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tids-punktene for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». Besøk også vår blogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert informasjon. Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

NB! Skisse over hele traséen med stedsnavn finner du på baksiden av arket!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv Uke 23 – 24, 2018

Undergangen ved Langbakken ved Høksrud bru er stengt og midlertidig gang- og sykkelveg fra Furnesvegen/Dælie bru langs Dælidammen mot Langbakken er åpen for myke trafikanter. Det skal bygges ny bru ved siden av eksisterende på E6 og dette er årsaken til stengingen.

Det foregår sprengninger i dette området fra Høksrud bru mot Nydal og det settes ut sprengningsvakter ved hver salve.

Bergshøgda bygges ny E6 parallelt med eksisterende og masser blir kjørt både til deponi i Nydal og som masser til støyvoller. I dette området har også sprengningsarbeidene startet opp igjen denne uka etter en kortere pause. Enkelte beboere vil rutinemessig bli evakuert når større sprengninger gjennomføres.

 

Foto: Heidi Anette H. Pettersen

Antall abonnenter for SMS-varsling av sprengningstidspunkter øker for hver uke og vi har pr. i dag 820 aktive SMS-abonnenter. Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tids-punktene for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv».

I Brumunddal har vi startet opp igjen arbeidene med Verven kulvert etter at høy vannstand i Mjøsa hindret framdriften i en kortere periode. Vi gjør nok en gang oppmerksom på at turvegen på vestsiden av E6 langs Mjøsa fra Tesla og mot Mjøstårnet er stengt. Det er strengt forbudt og forbundet med stor fare å bruke anleggesvegene i området som turveger.

Det blir endret kjøremønster ved Strandsagvegen hvor deler av ny FV 212 tas i bruk.

Rudshøgda vil det i de nærmeste ukene bli igangsatt forberedende arbeider i kryssområdet som kan påvirke parkeringsområdet ved kjøpesenteret nærmest E6.

Skarpsno pågår vegetasjonsavtaking for bygging av ny Skarpsno tunnel. Det er også igangsatt arbeider i Steinssvingen på FV 213, bl.a. med riving av en eldre bygning.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs. alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og leietakere. Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold som er knyttet til anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv uke 18-19

Ved Nydal pågår arbeidet med bredding av veg ved Deglum bru på FV 84 Furnesvegen som et ledd i det forestående arbeidet med utvidelse av eksisterende E6. I tillegg er det igangsatt forberedende arbeider for utskifting av Holabekken kulvert som skal knuses i Nydal deponi.

Bergshøgda er fundamentering for ny Berg bru i gang og det pågår sprengsarbeider i området.  Enkelte beboere blir evakuert som er rutinen når større sprengninger skal gjennomføres. Alle berørte naboer i dette området er blitt varslet særskilt.

Forskaling og armering av fundament akse 1 berg bru

Vi har pr. i dag 600 SMS-abonnenter  på sprengningstidspunkter på prosjektet. Dersom du ønsker oversikt over sprengningsarbeidene langs traséen legges tidspunktene for hver enkelt salve ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv».

Arbeidene på Tjernli startet opp i mars og fortsetter i kommende periode med utskifting av masser for både E6 og InterCity-kryssing.

I Brumunddal er Verven kulvert stengt og ny kulvert vil være ferdig i august. Mjøsvegen kulvert er åpen og vil ikke bli stengt før etter at ny Verven kulvert er åpen for trafikk. Det er også stengt for turgåere på vestsiden av E6 langs Mjøsa fra Tesla og mot Mjøstårnet. Kvernveita kulvert er stengt for gjennomgangstrafikk. Planlegging av fundamentene til ny Nederkvern bru er igangsatt og arbeidet vil pågå i ukene framover.

Bygging av ny Fylkesveg 212 parallelt med E6 opp mot Nes-krysset går framover og følger oppsatt plan. Her bygges det også omkjøringsveg når ny bru over E6 skal bygges.

Sprengningsarbeidene  og bygging av nytt kryss på Økelsrud har pågått i lengre tid og vil fortsette utover våren.

Prosjektet har fått bestilling på utbedring av FV 19 fra Rudshøgda retning Moelv. Her er vegen midlertidig stengt og arbeidene i gang med bl.a. stikkrenner, utskifting av bærelag og forsterkningslag før ny asfalt skal legges. Arbeidene er planlagt avsluttet i uke 18.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs. alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og leietakere. Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold som er knyttet til anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss.

 

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv Uke 11 og 12 – 2018

Anleggsarbeidene er nå godt i gang mellom Nydal og Bergshøgda og den nye E6 begynner å bli synlig i landskapet.  Etablering av anleggsvei og midlertidig gang- og sykkelvei ved Dæli-dammen starter opp i disse dager og på Bergshøgda blir det asfaltering og setting av autovern på omkjørings-rampene som er under bygging på stedet. Setting av autovern vil foregå på nattestid og vil medføre noe støy. Vi skal gjøre vårt for at ulempene for beboerne i området blir så små som mulig.

Foto: Heidi Anette H. Pettersen
Foto: Heidi Anette H. Pettersen

Bergshøgda starter sprengningsarbeidene opp igjen i uke 12. Dersom du ønsker oversikt over tidspunkt for sprengningsarbeidene vil tidspunktene for hver enkelt salve bli lagt ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». I tillegg inneholder siden generell driftsinformasjon. Nettsiden blir jevnlig oppdatert.

NB! Som vi skrev i forrige informasjonsskriv vil vi i løpet av mars måned utføre kontroll av private grunnvannsbrønner som ligger nær E6-traséen. Ettersom det ikke er alle brønner som er registrert i nasjonal grunnvanns-database, håper vi at beboere som har grunnvannsbrønner i nærheten av traseen kan melde ifra til Ytre-Miljø koordinator Tone-Lise Rustøen på mail: tone.rustoen@veidekke.no. Dersom du allerede har svart kan du se bort fra dette!

I Brumunddal er arbeidet godt i gang ved Verven.  Rørboring ved Verven kulvert som startet opp i forrige uke fortsetter og vil medføre noe støy i de nærmeste ukene mellom kl. 07.00 og 19.00. Strandvegen gjennom kulverten er stengt og medfører at tilkomsten mot Brumunddal blir redusert for beboerne på Mjøs-siden av kulverten. Alternativ rute er via Mjøsvegen ved Tjernli. Midlertidig bru (Bailey-bru) er nå på plass over Brumunda og arbeidet med omkjøringsvegen er i full gang . Omkjøringsvegen skal tas i bruk når Nederkvern bru på E6 rives.

Byggingen av ny Fylkesveg 212 parallelt med E6 i Brumunddal og opp mot Nes-krysset går som planlagt og arbeidet med ny E6 videre nordover er i gang mellom Nes-krysset og Økelsrud.

E6-traséen i området ved Harpviken med bl.a. bygging av midlertidige av- og påkjøringsramper starter i disse dager og vegen vil i tillegg bli senket med inntil 1,5 meter.

Sprengningsarbeider og bygging av nytt kryss har pågått i lengre tid på Økelsrud. Det skal bygges nye bruer over E6 og det arbeides med å etablere midlertidige omkjøringsveier, gang- og sykkelveier samt av- og påkjøringsramper til E6.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs. alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og leietakere. Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold som er knyttet til anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS
Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv