Category Archives: Trafikk

Informasjonsskriv uke 16 og 17

I disse dager går prosjektet inn i en ny og hektisk fase. Denne uka starter vi opp asfaltarbeider fra Nydal til Helleberget på nye E6 med tilhørende ramper og det blir flere endringer i trafikkbildet. I tillegg blir det soping med oppsamler og vanning alle steder der hvor vi har lagt om E6 pluss alle rundkjøringer. Arbeidet starter opp i uke 16 og vil foregå på natt fram til påske.

Tjernli fortsetter arbeidet med fundamentene til ny Helleberget bru og ny Mjøsvegen bru samt forberedende arbeider for ny jernbanebru for Inter City-kryssing (IC). Det er planlagt togstopp på Dovrebanen 4. og 5 mai i forbindelse med rivingen av jernbanebrua.

NB! I Brumunddal oppfordrer vi myke trafikanter som skal til Mjøsparken i påskeuken om å benytte G/S-vegen under E6 mellom  McDonalds og Mjøstårnet. Det er strengt forbudt og forbundet med stor fare å bevege seg innenfor våre anleggsgjerder eller forsøke å ta seg over E6 til fots eller på sykkel.

Mellom Harpviken og Botsenden pågår legging av vekstgrunnlag i skråningene og på støyvollene og ny E6 mellom Nes-krysset og Botsenden vil bli asfaltert like etter påske.

Mellom Trekvarten bru og Botsenden legges i disse dager OV-rør mot Mjøsa og nye Trekvarten bru er planlagt montert i september. Eksisterende Trekvarten bru vil ikke bli revet før ny bru er bygget.

Økelsrud er arbeidet i full gang med dekkereisen til nye Sangheim bru og arbeidet fortsetter etter påske.

Fra Økelsrud mot Rudshøgda blir nye E6 asfaltert like over påske og på Rudshøgda er det planlagt trafikkomlegging på nye ramper i uke 17. Oppdatert trafikkmønster blir lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter komprimering og etablering av støyvoller. Det pågår fortsatt sprengningsarbeid ved Ulvegutua.

I ny Skarpsno tunnel er det pågående arbeider med bolting for veggelementer og ved tunnelens utløp mot nord bygges  omkjøringsveg over Røsslyngvegen for riving av gammel kulvert og bygging av ny 4-felts kulvert på E6.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde! Vi er på Instragram: e6arnkvernmoelv

Vi ønsker alle en riktig god påske!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv Uke 10 og 11

Fra Arnkvern og opp mot Deglum bru ved Nydal fortsetter byggingen av ny E6. Sprengningsarbeidene er fullført i dette området, men det gjenstår fortsatt noe rørlegging og etablering av fordrøyningsmagasin mellom Nydal-krysset og opp mot Høksrud bru.

Fra Høksrud bru mot Bergshøgda fortsetter arbeidet med bygging av ny E6, frostsikring og rørlegging samt etablering av kummer og støttemurer. Det gjenstår fortsatt noe på tilbakeføring av matjord i området.

Ved Helleberget er støpingen av Helleberget bru (kulvert) på E6 over Kongsvegen fullført og det pågår arbeid med tilbakefylling av stedlige masser, legging av rør og kummer samt arrondering av arealet på østsiden av vegen.

I Brumunddal er det planlagt dekkestøp på nye Nederkvern bru over Brumunda mandag 18. mars. I tillegg er det pågående arbeider på  Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru, et arbeid som vil fortsette utover vinteren.

Ved Harpviken er arbeidet i gang med fundamentene til nye Harpviken bru. Fundamentene til denne brua er på det nærmeste ferdig på vestsiden av vegen og fortsetter på østsiden i kommende periode. Det støpes fundamenter med betongblokker som har en pen struktur.  Steinsettingen av sidearealene for ny veg mellom Harpviken og Botsenden pågår for fullt.  Ved Trekvarten bru mellom Botsenden og Økelsrud pågår sprengning av morenemasser  i forbindelse med rørlegging og uttrauing. Trekvarten bru vil foreløpig ikke bli berørt.

Økelsrud har arbeidet med dekkereisen til nye Sangheim bru startet opp og arbeidet fortsetter i ukene framover. Fra Økelsrud mot Rudshøgda fortsetter arbeidet med ny E6 samt etablering av overvannsgrøfter, rørlegging og bygging av støyvoller.

Rudshøgda har byggingen av nye ramper på Rudshøgda Nord startet opp. Trafikkomleggingen på stedet har fungert tilfredsstillende, men noen mindre justeringer av skiltingen i området vil være nødvendig. Midlertidig trafikkmønster er lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/. Eksisterende bru på Rudshøgda vil ikke bli revet før ny bru er bygget, men vil kun være tilgjengelig for anleggstrafikk og myke trafikanter, adskilt med tung sikring.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med uttrauing, frostsikring og etablering av støyvoller samt noe sprengningsarbeid ved Ulvegutua.

Den midlertidige G/S-vegen på Skarpsno Sør vil være stengt i ytterligere 4 til 6 uker i forbindelse med anleggsarbeider på stedet. Beboerne i området er varslet om stengningen. På Skarpsno vil det bli gjennomført asfaltering i tunnelene i løpet av kort tid. Vær oppmerksom og respekter skiltingen når asfaltarbeidet pågår.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

NB! Skisse over hele traséen med stedsnavn finner du på baksiden av arket!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv Uke 6 og 7

Mellom Nydal og Høksrud bru ved Langbakken pågår utkjøring a masser, rørlegging og bygging av ny E6. Det gjenstår fortsatt noe sprengningsarbeid i området syd for Høksrud bru.

Fra Høksrud bru mot Bergshøgda fortsetter arbeidet med frostsikring og rørlegging samt etablering av kummer og støttemurer. I tillegg er vi inne i en fase hvor avtatt matjord tilbakeføres til grunneierne i området.

Mellom Bergshøgda og Tjernli gjenstår det fortsatt noe sprengningsarbeid parallelt med E6 ,og på Tjernli har vi startet arbeidet med fundamentene til Helleberget kulvert.

I Brumunddal pågår bygging av ny gang- og sykkelveg (G/S-veg) for Ringsaker kommune langs Mjøsa mellom Verven og Nederkvern. Bygging av Nederkvern bru, Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru pågår for fullt og vil fortsette utover vinteren.

Fra Harpviken mot Botsenden fortsetter arbeidet med plastring/steinsetting langs ny E6 for å hindre avrenning, samt rørlegging og frostsikring for ny veg.

Økelsrud pågår arbeidet med den nye Sangheim bru og støping av søylene er allerede kommet godt i gang.  Det gjenstår fortsatt noe arbeid med overvannshåndtering og rørlegging i området. Nordover fra Økelsrud mot Rudshøgda pågår graving av overvannsgrøfter, rørlegging og bygging av støyvoller.

Rudshøgda er arbeidet i gang med bygging av midlertidig G/S-veg og to rundkjøringer, en syd for og en nord for eksisterende bru. Arbeidet ved Rudshøgda-krysset stater opp med nattarbeid i denne perioden for å klargjøre for trafikkomlegging. Det planlegges for masseutskifting mellom nordgående avkjøringsrampe og E6 i uke 6 og i uke 7 vil det bli utført diverse asfalteringsarbeider og etablering av midlertidige rundkjøringer. Dette arbeidet kan imidlertid strekke seg ut i uke 8.

Når rundkjøringene er etablert vil vi starte arbeidet med å etablere rampene på østsiden av eksisterende bru. Eksisterende bru vil ikke bli revet før ny bru er bygget, men vil kun være tilgjengelig for anleggstrafikk og myke trafikanter, adskilt med tung sikring. Informasjon om nytt trafikkmønster på Rudshøgda blir kunngjort når arbeidsvarslingsplan (skiltplan) er godkjent av Statens vegvesen. Informasjon om midlertidig trafikkmønster vil bli lagt ut på prosjektbloggen e6arnkvernmoelv så snart godkjenning foreligger.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med uttrauing og etablering av støyvoller.

Trafikkavviklingen gjennom eksisterende Skarpsno tunnel har vært tilfredsstillende siden åpning i slutten av januar. Tunnelen vil utgjøre sørgående løp på E6 når begge tunneler er ferdig bygget.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-MoelvI

Informasjonsskriv uke 41 og 42

I Nydal arbeides det med rampene og det skal etableres en midlertidig rundkjøring på sørsiden av krysset. Omlegging av trafikken er planlagt natt til tirsdag 16. oktober. Omleggingen forutsetter godkjenning fra Statens vegvesen.

Det pågår fortsatt sprengningsarbeider i området opp mot Høksrud bru og Langbakken er fortsatt stengt for gjennomkjøring ut mot Furnesvegen.

Bergshøgda kjøres det ut masser etter at den siste storsalva gikk i forrige uke. Det vil bli gjennomført mindre sprengninger i skjæringa før sprengningsarbeidene avsluttes. På Tjernli er midlertidig omkjøringsbru (Bailybru) montert og det flyttes masser til bl.a. omkjøringsveg.

Verven er kulverten ferdig støpt og arbeid med rørlegging er i rute. Verven kulvert blir åpnet for alminnelig ferdsel når Mjøsvegen kulvert Tjernli blir stengt.

I Brumunddal er trafikkomleggingen på E6 mellom Brumunddal og Nes-krysset gjennomført. Trafikken på E6 er nå ledet inn på ny FV 212 parallelt med eksisterende E6 mellom Brumunddal og Nes og fungerer tilfredsstillende.

Umiddelbart etter omleggingen startet arbeidene med asfaltfresing av E6 langs Mjøsparken i Brumunddal og utgraving for nye konstruksjoner/bruer er kommet godt i gang.

Økelsrud blir det trafikkomlegging natt til onsdag 24. oktober. Trafikkomleggingen innebærer at E6-trafikken blir ledet opp på ramper på begge sider av Sangheim bru som vil bli stengt.

Trafikken på Ringsakervegen vil bli ledet rundt Sangheim bru gjennom rundkjøringer på begge sider av brua. Myke trafikanter får egen midlertidig G/S-veg over Trekvarten bru mellom Ringsakervegen og Åshøgdvegen. På Økelsrud fortsetter arbeidene i kryssområdet med legging av rør og kummer.

Fra Økelsrud og opp mot Rudshøgda pågår uttrauing for frostsikring, oppbygging av bærelag samt VA og drens.

Bygging av ny E6 fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno starter opp om kort tid.

Skarpsno er sprengningsarbeidene for ny Skarpsno-tunnel i full gang og første pilotsalve gikk tirsdag 2. oktober. Det sprenges kun på sydsiden av tunnelen.

Trafikkomleggingen ved Skarpsno som ble gjennomført mandag 1. oktober fungerer tilfredsstillende. Noen justeringer av skilting er foretatt etter omleggingen, spesielt plassering av skilt og trafikklys som et resultat av innspill på informasjonsmøtet på Rudshøgda 3. oktober.

Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tids-punktene for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». Besøk også vår blogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert informasjon.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

Med vennlig hilsen Veidekke Entreprenør AS Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv uke 39 og 40

I Nydal blir det omlegging av trafikken på grunn av arbeid med rampene. Her bygges det også en midlertidig rundkjøring. Omleggingen vil bli foretatt så snart godkjenning foreligger fra Statens vegvesen. Det er fortsatt sprengningsarbeider i området opp mot Høksrud bru hvor det pågår arbeid med brubanen.

Fra Høksrud bru til Bergshøgda pågår uttrauing for ny E6, frostsikring og bygging av ny E6. På Bergshøgda fortsetter sprengningsarbeidene for fullt og på Tjernli ble midlertidig omkjøringsbru (Bailybru) montert over jernbanelinja 22. september. På Verven fortsetter arbeidet med dekket til Verven kulvert. Når denne er ferdig bygget er åpnet for alminnelig ferdsel vil Mjøsvegen kulvert på Tjernli bli stengt.

I Brumunddal blir det gjennomført en større trafikkomlegging på E6 mellom  Brumunddal og Nes-krysset. Trafikken på E6 vil bli ledet inn på ny FV 212 parallelt med eksisterende E6 mellom Nes og Brumunddal. På Nes er det etablert en større rundkjøring.

NB! Trafikkomleggingen er planlagt gjennomført natt til torsdag 4. oktober.

Økelsrud fortsetter arbeidene i kryssområdet med legging av rør og kummer samt bygging av ramper. Fra Økelsrud og opp mot Rudshøgda pågår uttrauing for frostsikring samt VA og drens.

Skarpsno starter sprengningsarbeidene opp for ny Skarpsno-tunnel så snart omleggingen av trafikken er gjennomført.

NB! Trafikkomleggingen ved Skarpsno er planlagt gjennomført mandag 1. oktober og innebærer at trafikken på E6 sørfra vil bli ledet mot Ringsaker kirke, forbi Stein gård og opp mot lyskrysset i Moelv. Omkjøringen vil ha en varighet på ca. 2 måneder.

NB! Nye Veier og Veidekke inviterer til åpent møte om saken onsdag 3. oktober kl. 17.00 på Sørgående kro på Rudshøgda (ved YX-stasjonen).

Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tids-punktene for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». Besøk også vår blogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert informasjon. Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

NB! Skisse over hele traséen med stedsnavn finner du på baksiden av arket!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Oppstart av sprengningsarbeider – Ny Skarpsno tunnel

Sprengningsarbeidene for driving av ny Skarpsnotunnel starter opp
tirsdag 3. juli 2018.

Det er viktig at beboere i området følger anvisningene fra sprengningsleder på stedet.

Dersom du ønsker oversikt over sprengningsarbeidene vil tidspunktene for hver enkelt
salve bli lagt ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv».

På nettstedet kan du abonnere på SMS-varsling og få varsel direkte på din mobil før
hver enkelt sprengning. Vi har pr. i dag 916 personer i området som abonnerer på
denne tjenesten.

 

Følg oss også på vår prosjektblogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/.
Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 924 71 493 er opprettet for å ivareta 3-part,
dvs. alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og
leietakere. Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold
som er direkte knyttet til anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss.

Informasjonsskriv uke 27-30, 2018

I Nydal har vi startet opp arbeidene med E6 fra Arnkvern-krysset, forbi IKEA og opp mot
Høksrud bru. Undergangen ved Langbakken ved Høksrud bru er fortsatt stengt og det pågår
fjellrensk og sprengninger i området. Under Høksrud bru pågår graving av grøfter og legging av
vann og avløp.

På Bergshøgda midt og nord pågår bygging av ny E6 parallelt med eksisterende. Bygging av
omkjøringsvegen rundt Bergshøgda-skjæringen er i full gang og vil pågå i store deler av juli.

Det er satt opp plakater med informasjon om åpne gang- og sykkelveger som fører til
Mjøsstranda og Mjøsparken i Brumunddal i sommer. Opplysningsplakatene er satt opp flere
steder i Strandsagvegen, Strandvegen og Brennerivegen.

Vi minner om at det er strengt forbudt og forbundet med stor fare å bruke anleggsvegene som
turveger! Vi ber publikum om å vise hensyn og følge anvisninger og skilting.

Det pågår arbeid flere steder i Strandsagvegen hvor deler av ny FV 212 allerede er tatt i bruk. Vi
gjør oppmerksom på endringer i kjøremønster i dette område. I tillegg vil ny kulvert i Skanseelva
bli montert i uke 28. Da gjenstår kun Båhusbekken kulvert før FV 212 er ferdig opp til Neskrysset.

På Økelsrud er midlertidig påkjøringsrampe til E6 mot nord etablert og vil bli åpnet så snart
nødvendige tillatelser foreligger. Sørgående påkjøringsrampe vil bli stengt i en periode etter
ferien pga. bekkelukking og legging av vann og avløp.

På Skarpsno ble første sprengning gjennomført denne uka i forbindelse med bygging av ny
tunnel. Beboere i området er varslet gjennom egen informasjon. Det pågår arbeider i
Steinssvingen på FV 213, hvor det bl.a. skal bygges ny g/s-veg samt oppsetting av mur ved Stein
gård.

Antall abonnenter for SMS-varsling av sprengningstidspunkter øker for hver uke og vi har pr. i
dag 917 aktive SMS-abonnenter. Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tidspunktene
for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv».
Besøk også vår blogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert
informasjon.

Prosjektet tar ferie i uke 28, 29 og 30. Det vil være redusert bemanning i disse ukene.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs.
alle som blir berørt av våre arbeider. Ring oss hvis du har noe å melde!
NB!

Sprengningsarbeider – Ny Skarpsnotunnel

Sprengningsarbeidene for driving av ny Skarpsnotunnel starter opp

tirsdag 3. juli 2018.

Det er viktig at beboere i området følger anvisningene fra sprengningsleder på stedet.

Dersom du ønsker oversikt over sprengningsarbeidene vil tidspunktene for hver enkelt salve bli lagt ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv».

På nettstedet kan du abonnere på SMS-varsling og få varsel direkte på din mobil før hver enkelt sprengning. Vi har pr. i dag 916 personer i området som abonnerer på denne tjenesten.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 924 71 493 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs. alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og leietakere. Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss.