Category Archives: Trafikk

Informasjonsskriv august og trafikkomlegging Rudshøgda

Vi er godt i gang etter ferien og arbeidene på parsellen mellom Brumunddal og Skarpsno går for fullt.

Arbeidet med bygging av ny G/S-kulvert ved Granerudjordet går som planlagt og det var dekkestøp på kulverten 11. august. Arealene på sørsiden av Strandsagvegen opp mot jernbanebrua er ryddet og skal gi plass for bygging av ny jernbanebru. Brua skal prefabrikkeres på stedet og vil senere bli «rullet» på plass.

I Nes-krysset (Hovelstua bru) er midlertidig nordgående rampe fra Nes-krysset fjernet og det pågår masseutskifting og arrondering av terrenget.

Mellom Harpviken og Brattbakken er det pågående arbeider med støyskjermer og setting av autovern.

Nye Bruvollbekken bru er åpnet og interimsvegen på stedet vil bli fjernet i løpet av kort tid. 

Økelsrud er det satt opp lysregulering på Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) ved Trekvarten bru i forbindelse med setting av autovern og støyskjerm fra brua opp mot Sangheim bru.

Rudshøgda vil det bli endringer i trafikkmønsteret fra uke 34 i forbindelse med masseutskifting i krysset samt etablering av rør og kummer med påfølgende asfalteringsarbeider. Arbeidene vil være ferdigstilt i løpet av ca. 2 uker.

Trafikkbilde uke 34 – rød nordgående og grønn sørgående
Trafikkilde uke 36 – rød nordgående og grønn sørgående
Trafikkbilde uke 40 – rød nordgående og grønn sørgående

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med pussing av voller og sidearealer ned mot Skarpsno.

Arbeidene ved Tande bru vil starte opp igjen når omkjøringsvegen for E6 på Fv 213 for utbyggingsprosjektet i Moelv-krysset bli lagt ned. Endringen i trafikkmønsteret vil ha virkning fra natt til 13. august. Ved Tande bru vil omkjøringsvegen inn mot E6 sørgående bli fjernet.

I forbindelse med trafikkomleggingen om kvelden 12. og natt til 13. august vil E6 ledes inn på nordgående løp fra Tande og gjennom Skarpsnotunellen. Det pågår fortsatt noe arbeid ved kulverten i Røsslyngvegen med bl.a. masseutskifting og støyskjerming framover.

Asfalteringsarbeider framover

Det foregår asfalteringsarbeider flere steder mellom Brumunddal og Skarpsno. Vi ber trafikantene være oppmerksomme på endringer og følge skiltingen.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

NB! Informasjonsskrivet blir fra og med denne utgaven kun distribuert på prosjektbloggen og som e-post til kontaktpersoner og samarbeidspartnere.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv juni

Mellom Nydal og Brumunddal blir det trafikkomlegging natt til 9. juni. Omleggingen starter opp mandag 8. juni om kvelden og medfører at trafikken legges over på sørgående løp fra Deglum bru til Brumunddal. Det vil pågå komplettering av alle gjenstående arbeider, bl.a. montering av støyskjermer langs nordgående  løp i juni måned. Nattarbeid må påregnes.

Helleberget mellom Bergshøgda og Tjernli er kulverten på Kongsvegen åpen for alminnelig ferdsel.

Ny 4-felts E6 mellom Nydal og Brumunddal er planlagt åpnet 1. juli i år.

Trafikken er lagt om i Strandsagvegen fra E6 mot Brumunddal. Vær oppmerksom og følg skiltingen! Jernbanebrua vil være stengt for trafikk fra 11. juni. Benytt omkjøring via Nils Amblis veg.

Hovelstua bru ble åpnet for alminnelig ferdsel i mai måned og fylkesvegen mellom Hovelstua bru og Framnesbrua er ferdigstilt og asfaltert. G/S-vegen langs Nesvegen ned til  Framnesbrua er ferdig etablert.

Det pågår fortsatt arbeider ved Bruvollbekken bru. Bruene er ferdig støpt og det pågår rørlegging og etablering av turveisystemet i området.

NB!   Økelsrud vil Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) bli midlertidig stengt mellom Bogstivegen og Sangheim bru i 4 uker fra mandag 8. juni. Interimsveg på stedet vil være åpen for busstrafikk.

Beboerne langs Fylkesveg 184 Ringsakervegen fra Bogstivegen og sørover må benytte Neskrysset for å komme ut på E6.

Rudshøgda står vi foran enkelte trafikkomlegginger i deler av området. Det pågår bygging av ny rundkjøring ved Rudsflata og Rudsvegen og dette innebærer at trafikantene må være observante og følge skiltingen. Nye trafikkmønstre vil bli lagt ut på prosjektbloggen så snart dette er klart.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene ved Vestheim bru, fjerning av forbelastningen nord for Rudshøgda, rørlegging, drenering samt pussing av voller og sidearealer.

Ved Tande bru fortsetter arbeidet med Tandevegen på begge sider av brua.

I Skarpsnotunellen er arbeidet med bygging av tunnelportaler ferdig, men det pågår fortsatt tekniske arbeider i begge tunnelløpene. Det samme gjelder kulverten over Røsslyngvegen, men det pågår arbeider med masseflytting og masseutskifting på stedet.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Trafikkomlegging i Nydal fra onsdag 13. mai

Det blir trafikkomlegging i Nydal fra onsdag 13. mai. Omleggingen innebærer at sørgående av- og påkjøringsramper til IKEA Handelspark blir stengt og nordgående rampe blir åpnet. Trafikken på E6 vil bli ledet inn på nordgående løp til Brumunddal. Arbeidene er forventet avsluttet 2. juni.

Vi ber trafikantene være observante og følge skiltingen på stedet.

Informasjonsskriv mai

Mellom Nydal og Brumunddal blir det trafikkomlegging natt til 13. mai. Omleggingen starter opp mandag 12. mai om ettermiddagen og medfører at trafikken legges over på nordgående løp. Dette innebærer bl.a. at nordgående rampe i Nydal blir åpnet og sørgående ramper blir stengt.

Asfalteringsarbeidene som startet opp i april fortsetter for fullt og det etableres viltgjerder, støyskjermer og pusses sidearealer langs hele traseen. Arbeidene ferdigstilles i løpet av mai og juni.

Ny 4-felts E6 mellom Nydal og Brumunddal er planlagt åpnet 1. juli i år.

Hovelstua bru ble åpnet for alminnelig ferdsel 4. mai og fylkesvegen mellom Hovelstua bru og Framnesbrua er ferdig ferdigstilt og asfaltert.

Det pågår arbeider ved Bruvollbekken bru. Brua er ferdig støpt og det pågår etablering av en mindre bru i tilknytning til turveisystemet i området.

Trekvarten bru vil bli stengt en kortere periode i mai for legging av membran og asfalt. Alternativt kjøremønster vil bli skiltet.

Rudshøgda går arbeidene som planlagt og vi står foran enkelte trafikkomlegginger i deler av dette området. Det skal bygges ny rundkjøring ved Rudsflata og Rudsvegen og dette innebærer at trafikantene må være observante og følge skiltingen. Nye trafikkmønstre vil bli lagt ut på prosjektbloggen så snart dette er klart.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med masseutskifting, rørlegging, drenering og pussing av voller og sidearealer.

Ved Tande bru fortsetter arbeidet med Tandevegen på begge sider av brua.

I Skarpsnotunellen pågår arbeidet med bygging av tunnelportaler for fullt og kulverten over Røsslyngvegen pågår arbeider med masseflytting og masseutskifting på stedet.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no. Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv april

Mellom Nydal og Brumunddal fortsetter arbeidene med klargjøring av veg og sidearealer før asfalteringen  starter opp like etter påske.

fylkesveg 184 Furnesvegen Bergshøgda er bomstasjonen planlagt ferdigstilt i begynnelsen av  april.

Asfalteringsarbeidene startet opp i Brumunddal allerede i slutten av mars mellom Tjernli og Nederkvern bru.

Ny 4-felts E6 mellom Nydal og Brumunddal er planlagt åpnet 1. juli i år.

Mellom Nesvegen og Skansvegen jernbanekulvert, øst for Fylkesveg 184 Ringsakervegen, er arbeidene med uttrauing av skogbunn for bygging av ny veg i full gang.

Økelsrud er Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) stengt mellom Bogstivegen og Sangheim bru pga. bygging av ny gang- og sykkelveg på stedet. Det er imidlertid planlagt åpning av vegen før påske.

Rudshøgda går arbeidene som planlagt og vi står foran en rekke trafikkomlegginger utover våren i deler av dette området. Nye trafikkmønstre vil bli lagt ut på prosjektbloggen så snart tidspunktene er endelig fastsatt.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med masseutskifting og pussing av voller.

Tande bru er nå ferdig montert av Moelven Limtre og arbeidet med Tandevegen på begge sider av brua pågår for fullt.

I Skarpsnotunellen fortsetter arbeidet med bygging av tunnelportaler og kulverten over Røsslyngvegen er nå ferdig støpt, men det pågår fortsatt arbeider med masseflytting og masseutskifting på stedet.

NB! Veidekke får fortsatt mange henvendelser vedr. omlegging av E6 på Fylkesveg 213 mellom Moelv og Tande bru. Stengingen skyldes arbeidet som pågår i Moelv-krysset og dette arbeidet ligger utenfor vårt anleggsområde. Henvendelser om Moelv-krysset og omkjøringsvegen må derfor rettes til Nye Veier som byggherre eller til PEAB som er utførende entreprenør på stedet.

Vi benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god påske og husk å ta godt vare på hverandre!

Informasjonsskriv Mars

I Nydal ble nordgående rampe til IKEA handelspark stengt 2. mars pga. oppgradering av eksisterende rampe og øvrig infrastruktur på stedet. Alternativ avkjøring nordgående fra E6 til boligområdene og virksomhetene i Nydal er Arnkvernkrysset. Vi ber trafikantene være oppmerksomme på nytt kjøremønster!

Mellom Nydal og Brumunddal pågår arbeider med støyskjermer, viltgjerder samt pussing av veg og sidearealer før asfalteringen starter etter påske.

Ny 4-felts E6 mellom Nydal og Brumunddal er planlagt åpnet 1. juli i år.

Hovelstua bru er ferdig støpt men brua vil ikke bli åpnet for alminnelig ferdsel før det er lagt membran og asfalt på brua og ny veg inn mot brua på begge sider er etablert.

Arbeidet med utbedring av veibanen og etablering av permanent gang- og sykkelveg langs Fv.212 Framnes og Nes-krysset pågår for fullt.

I Botsenden er det planlagt dekkestøp på Bruvollbekken bru i uke 11. I tillegg etableres en mindre trebru i dette området.

Økelsrud er Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) midlertidig stengt mellom Bogstivegen og Sangheim bru. Det pågår uttrauing langs fylkesvegen for etablering av ny gang- og sykkelveg. Arbeidet forventes å ta 5-6 uker. Interimsveg på stedet vil være åpen for busstrafikk og vi oppfordrer trafikantene til å respektere skiltingen på stedet. Nordgående rampe fra Sangheim bru er åpen for alminnelig ferdsel.

Beboerne langs Fylkesveg 184 Ringsakervegen fra Bogstivegen og sørover må benytte Neskrysset for å komme ut på E6.

Mellom Nesvegen og Skansvegen jernbanekulvert øst for Fylkesveg 184 Ringsakervegen er arbeidene med uttrauing og bygging av ny veg i full gang.

Rudshøgda vil midlertidig rundkjøring ved YX nordgående og OBS bli rehabilitert i begynnelsen av mars.  

Mellom Rudshøgda og Vestheim (Ulvegutua) fortsetter arbeidet med  masseutskifting av gammel E6 og på Vestheim bru ble brudekket støpt i uke 9.

Tandevegen vil være stengt til ny Tande bru er ferdig bygget og åpnet for alminnelig ferdsel til våren.

I Skarpsnotunellen fortsetter arbeidet med bygging av tunnelportaler.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Stenging av Fv184 (Ringsakervegen) ved Bogstivegen

På Økelsrud vil Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) bli midlertidig stengt mellom Bogstivegen og Sangheim bru fra og med mandag 10. februar, evt. fra og med mandag 17. februar, avhengig av godkjenning fra Statens vegvesen.

Anleggsarbeidene er planlagt ferdigstilt i løpet av 5-6 uker fra  stengningstidspunktet.

Det vil også bli satt opp lysregulering på fylkesvegen ved Trekvarten bru i perioden.

NB! Interimsveg på stedet vil være åpen for busstrafikk i hele stengningsperioden.

Beboerne langs fylkesveg 184 (Ringsakervegen) fra Bogstivegen og sørover må benytte Nes-krysset for adkomst til E6.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv Uke 49 og 50

Nord for Nydal starter arbeider med flytting av matjord og ferdigstillelse av støyvoll mellom Furnesvegen og boligfeltet ved Jensbakken i kommende periode. Videre nordover jobbes det med å etablere grøft og voll mellom E6 og Furnesvegen. Fra Bergshøgda til Tjernli bygges nye E6. Strandvegen ble åpnet for gjennomkjøring i forrige periode.

Gjennom det nye kryssområdet i Brumunddal vil det bli større endringer i trafikkmønsteret før jul. Omlegging skjer trolig i slutten av uke 50 eller tidlig i uke 51. OBS: Innkjøring til Mjøstårnet vil gå som den går i dag, inntil ny avkjøring vist på skisse er klargjort for trafikkpåsetting. Dette skjer senest innen første halvdel av januar, men det jobbes med å få åpnet den tidligere. Etter omleggingen i Brumunddal starter jobben med å klargjøre E6 nordover mot Neskrysset for asfaltering til våren 2020.

Arbeider med utbedring av veibanen og etablering av permanent gang- og sykkelveg langs Fv.212 mellom Framnesbrua og Nes-krysset har startet opp. Her vil det etterhvert bli behov for lysregulert trafikkdirigering.

Langs Botsenden fortsetter opparbeiding av ny E6 og ferdigstillelse av grøfter og sideterreng. På Økelsrud planlegges det trafikkåpning under nye Sangheim bru, samt åpning for biltrafikk over brua, før jul. Det vil ikke bli åpnet for myke trafikanter over brua.

I Rudshøgda-krysset jobbes det med ferdigstilling av ramper og rundkjøringer, samt opparbeiding av ny E6 under nye Prestvægen bru.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno pågår uttrauing av eksisterende E6 og utlegging av frostsikringslag. Ved Vestheim jobbes det med rørlegging og oppfylling rundt nye Vestheim bru, samt opparbeiding av den nye vegen til Ulvegutua.

E6 trafikken ledes utenom Skarpsnotunellen via Fv.213. Dette for å kunne utføre nødvendige arbeider på tunellportaler, kjørebaneutbedringer og klargjøre for trafikkpåsetting i nytt tunnelløp før jul.

NB! Vi er inne i den mørke årstid og ber trafikantene om å respektere skiltingen og avpasse farten etter forholdene. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg! Hugs også å bruke refleks når du ferdes langs vegen!

På nyåret vil hyppigheten på utsending av informasjonsskriv reduseres, og oppdatert informasjon legges ut digitalt ved behov. Man kan holde seg oppdatert på informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget ved å oppsøke våre digitale informasjonskanaler: www.nabovarling.no og prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/. Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv uke 47 og 48

Det pågår asfaltarbeider på ny E6 i området mellom Nydal og Brumunddal. Før jul kommer det til å bli endringer i kjøremønsteret mellom Bergshøgda og Brumunddal. Her vil trafikken ledes over på ny E6. Gjennom det nye kryssområdet i Brumunddal vil det også bli større endringer i trafikkmønsteret før jul.

Arbeider med utbedring av veibanen og etablering av permanent gang- og sykkelveg langs Fv.212 mellom Nes-brua og Nes-krysset har startet opp. Her vil det etterhvert bli behov for lysregulert trafikkdirigering.

Mellom Hovelstua bru og Bruvollbekken bru jobbes det med oppbygging av ny E6. Her vil det bli lagt asfalt iløpet av den kommende uken. Arbeidene vil foregå på dagtid.

I det nye Rudshøgda-krysset jobbes det med ferdigstilling av ramper og rundkjøringer. Dersom været holder seg blir det asfaltert i dette området i uke 48.

Mellom Rudshøgda og Vestheim (Ulvegutua) er trafikken lagt over på ny E6. Mellom Vestheim og Tande pågår det klargjøring for påsetting av trafikk på ny E6 ila. uke 48, forhåpentligvis legges trafikken om på kvelden onsdag 27.11.2019. Når dette er gjort starter masseutskifting av gamle E6 på samme strekning.

Det pågår arbeider med å bygge støyvoll langs E6, og Steinsbekken åpnes opp og legges i nytt løp noen steder. Tande bru ble revet i forrige periode. Tandevegen har vært stengt en periode for å få lagt store rørkryssninger i området, dette arbeidet pågår fortsatt. Videre jobbes det med ferdigstilling av fundament for nye Tande trebru.

E6 trafikken ledes utenom Skarpsnotunellen via Fv.213. Dette for å kunne utføre nødvendige arbeider på tunellportaler, kjørebaneutbedringer og klargjøre for trafikkpåsetting i nytt tunnelløp før jul.

NB! Vi er inne i den mørke årstid og ber trafikantene om å respektere skiltingen og avpasse farten etter forholdene. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg! Hugs også å bruke refleks når du ferdes langs vegen!

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/. Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv