Category Archives: Støp

Informasjonsskriv Mars

I Nydal ble nordgående rampe til IKEA handelspark stengt 2. mars pga. oppgradering av eksisterende rampe og øvrig infrastruktur på stedet. Alternativ avkjøring nordgående fra E6 til boligområdene og virksomhetene i Nydal er Arnkvernkrysset. Vi ber trafikantene være oppmerksomme på nytt kjøremønster!

Mellom Nydal og Brumunddal pågår arbeider med støyskjermer, viltgjerder samt pussing av veg og sidearealer før asfalteringen starter etter påske.

Ny 4-felts E6 mellom Nydal og Brumunddal er planlagt åpnet 1. juli i år.

Hovelstua bru er ferdig støpt men brua vil ikke bli åpnet for alminnelig ferdsel før det er lagt membran og asfalt på brua og ny veg inn mot brua på begge sider er etablert.

Arbeidet med utbedring av veibanen og etablering av permanent gang- og sykkelveg langs Fv.212 Framnes og Nes-krysset pågår for fullt.

I Botsenden er det planlagt dekkestøp på Bruvollbekken bru i uke 11. I tillegg etableres en mindre trebru i dette området.

Økelsrud er Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) midlertidig stengt mellom Bogstivegen og Sangheim bru. Det pågår uttrauing langs fylkesvegen for etablering av ny gang- og sykkelveg. Arbeidet forventes å ta 5-6 uker. Interimsveg på stedet vil være åpen for busstrafikk og vi oppfordrer trafikantene til å respektere skiltingen på stedet. Nordgående rampe fra Sangheim bru er åpen for alminnelig ferdsel.

Beboerne langs Fylkesveg 184 Ringsakervegen fra Bogstivegen og sørover må benytte Neskrysset for å komme ut på E6.

Mellom Nesvegen og Skansvegen jernbanekulvert øst for Fylkesveg 184 Ringsakervegen er arbeidene med uttrauing og bygging av ny veg i full gang.

Rudshøgda vil midlertidig rundkjøring ved YX nordgående og OBS bli rehabilitert i begynnelsen av mars.  

Mellom Rudshøgda og Vestheim (Ulvegutua) fortsetter arbeidet med  masseutskifting av gammel E6 og på Vestheim bru ble brudekket støpt i uke 9.

Tandevegen vil være stengt til ny Tande bru er ferdig bygget og åpnet for alminnelig ferdsel til våren.

I Skarpsnotunellen fortsetter arbeidet med bygging av tunnelportaler.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv uke 47 og 48

Det pågår asfaltarbeider på ny E6 i området mellom Nydal og Brumunddal. Før jul kommer det til å bli endringer i kjøremønsteret mellom Bergshøgda og Brumunddal. Her vil trafikken ledes over på ny E6. Gjennom det nye kryssområdet i Brumunddal vil det også bli større endringer i trafikkmønsteret før jul.

Arbeider med utbedring av veibanen og etablering av permanent gang- og sykkelveg langs Fv.212 mellom Nes-brua og Nes-krysset har startet opp. Her vil det etterhvert bli behov for lysregulert trafikkdirigering.

Mellom Hovelstua bru og Bruvollbekken bru jobbes det med oppbygging av ny E6. Her vil det bli lagt asfalt iløpet av den kommende uken. Arbeidene vil foregå på dagtid.

I det nye Rudshøgda-krysset jobbes det med ferdigstilling av ramper og rundkjøringer. Dersom været holder seg blir det asfaltert i dette området i uke 48.

Mellom Rudshøgda og Vestheim (Ulvegutua) er trafikken lagt over på ny E6. Mellom Vestheim og Tande pågår det klargjøring for påsetting av trafikk på ny E6 ila. uke 48, forhåpentligvis legges trafikken om på kvelden onsdag 27.11.2019. Når dette er gjort starter masseutskifting av gamle E6 på samme strekning.

Det pågår arbeider med å bygge støyvoll langs E6, og Steinsbekken åpnes opp og legges i nytt løp noen steder. Tande bru ble revet i forrige periode. Tandevegen har vært stengt en periode for å få lagt store rørkryssninger i området, dette arbeidet pågår fortsatt. Videre jobbes det med ferdigstilling av fundament for nye Tande trebru.

E6 trafikken ledes utenom Skarpsnotunellen via Fv.213. Dette for å kunne utføre nødvendige arbeider på tunellportaler, kjørebaneutbedringer og klargjøre for trafikkpåsetting i nytt tunnelløp før jul.

NB! Vi er inne i den mørke årstid og ber trafikantene om å respektere skiltingen og avpasse farten etter forholdene. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg! Hugs også å bruke refleks når du ferdes langs vegen!

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/. Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv Uke 45 og 46

Det pågår asfaltarbeider på ny E6 ved IKEA i Nydal og i området mellom Berghøgda og Brumunddal. Det jobbes iherdig med å få asfaltert hele nye E6 fra Nydal til Brumunddal før temperaturene blir for lave til at asfaltering lar seg gjennomføre.

I Brumunddal er det endret kjøremønster i Strandvegen på grunn av anleggsarbeider ved Verven. Veien blir åpnet i første halvdel av uke 47. Vær oppmerksom og følg skilting bl.a. til Tesla og Auto-Benz! Det nye kryssområdet ved Mjøstårnet begynner å ta form og det jobbes med å ferdigstille av og påkjøringsrampene til E6, og grøftearbeider i området. Her vil det asfalteres ved første anledning.

Ved Nes-krysset er dekket på Hovelstua bru ferdig støpt. Hovelstua bru vil ikke bli åpnet for alminnelig ferdsel før det er lagt membran og asfalt på brua og ny veg inn mot brua på begge sider er etablert.

Arbeider med utbedring av veibanen og etablering av permanent gang- og sykkelveg langs Fv.212 mellom Nes-brua og Nes-krysset har startet opp. Her vil det etterhvert bli behov for lysregulert trafikkdirigering.

Mellom Hovelstua bru og Bruvollbekken bru jobbes det med oppbygging av ny E6.

Økelsrud pågår kompletterende arbeider for å tilrettelegge for trafikkpåsetting under Sangheim bru. Videre nordover mot Rudshøgda jobbes det med masseutskifting av eksisterende E6. I det nye Rudshøgda-krysset jobbes det med ferdigstilling av ramper og rundkjøringer. Det blir ikke satt trafikk på Prestvægen bru før det er lagt membran og asfalt på brua og ny veg inn mot brua på begge sider er etablert, dette blir trolig ikke før til våren.

Mellom Rudshøgda og Vestheim (Ulvegutua) er trafikken lagt over på ny E6. Masseutskifting av gammel E6 er påbegynt. I perioden har det pågått arbeider med støping av den ene veggen på den nye undergangen på Vestheim. Neste vegg støpes i uke 46/47.

Mellom Vestheim og Tande pågår det asfaltering av nye E6. På grunn av lave temperaturer kan asfaltarbeidet kun utføres på dagtid. Dersom temperaturen stiger kan det bli nødvendig med nattarbeid for å holde fremdriftsplanen. Beboere langs Tandeskogvegen (med sideveger) vil i tilfelle varsles særskilt om dette. Trafikkomlegging til nye E6 er planlagt til uke 48, men dette avhenger av asfalteringsarbeidene (været). Det bygges støyvoll langs gamle E6, og Steinsbekken åpnes opp og legges i nytt løp noen steder. Tande bru ble revet i forrige periode. Tandevegen har vært stengt her en periode for å få lagt store rørkryssninger i området, dette arbeidet pågår fortsatt. Videre jobbes det med ferdigstilling av fundament for nye Tande trebru.

I uke 47, 48 og 49 vil E6 trafikken ledes utenom Skarpsnotunellen via Fv.213. Dette for å kunne utføre nødvendige arbeider på tunellportaler, kjørebaneutbedringer og klargjøre for trafikkpåsetting i nytt tunelløp.

NB! Vi er inne i den mørke årstid og ber trafikantene om å respektere skiltingen og avpasse farten etter forholdene. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg! Hugs også å bruke refleks når du ferdes langs vegen!

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no. Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Støping av Nederkvern bru!

Det er planlagt støping av dekke på Nederkvern bru over Brumunda i Brumunddal mandag 18. og tirsdag 19. mars. Arbeidet med støpen starter mandag 18. mars ca. kl. 20.00 og avsluttes tirsdag 19. mars ca. kl. 23.00.

Dette er den største konstruksjonen på prosjektet og vi har satt opp web-kamera på Wood Hotel for å følge prosessen.

Vi fikk dessverre ikke til live web-kamera i tide til denne støpen.