All posts by Prosjektet

Nytt kjøremønster på E6 Økelsrud

Tirsdag 23. oktober blir det etablert nytt kjøremønster i Økelsrud-krysset på E6 syd for Rudshøgda.

Trafikken på E6 blir ledet inn på de nye rampene som bygget i hver ende av Sangheim bru. Det samme gjelder for trafikken fra Ringsakervegen og Åshøgdvegen.

 

Myke trafikanter må benytte midlertidig G/S-veg over Trekanten bru syd for Sangheim bru.

Vi oppfordrer trafikantene om å være oppmerksomme og følge skiltingen på stedet!»

 

TUNNELBYGGING MED MILJØPROFIL!

På Skarpsno ved Moelv bygger vi nytt tunnelløp ved siden av eksisterende tunnel. Tunnelen blir 300 meter lang og bygges etter ny europeisk standard. I første omgang sprenges det kun fra sydsiden av Skarpsnoberget.

Plastavfall i form av sprengningsledninger har vært, og er fortsatt, en utfordring i tunnelbygging. Under sprengningene her benyttes elektroniske tennere som gir minimalt med plastavfall, i motsetning til tradisjonelle metoder. Dette er Veidekkes første prosjekt hvor metoden benyttes fullt ut, etter å ha testet ut metoden på et samferdselsprosjekt på Skillingsmyr ved Larvik. Kostnadene er pr. i dag noe høyere enn tradisjonell metode – men langt mer miljøvennlig!

Det nye tunnelløpet vil være ferdig utsprengt i januar 2019. Parallelt med byggingen av ny tunnel vil den eksisterende tunnelen bli utvidet før trafikken blir satt tilbake på nåværende E6.

Informasjonsskriv uke 41 og 42

I Nydal arbeides det med rampene og det skal etableres en midlertidig rundkjøring på sørsiden av krysset. Omlegging av trafikken er planlagt natt til tirsdag 16. oktober. Omleggingen forutsetter godkjenning fra Statens vegvesen.

Det pågår fortsatt sprengningsarbeider i området opp mot Høksrud bru og Langbakken er fortsatt stengt for gjennomkjøring ut mot Furnesvegen.

Bergshøgda kjøres det ut masser etter at den siste storsalva gikk i forrige uke. Det vil bli gjennomført mindre sprengninger i skjæringa før sprengningsarbeidene avsluttes. På Tjernli er midlertidig omkjøringsbru (Bailybru) montert og det flyttes masser til bl.a. omkjøringsveg.

Verven er kulverten ferdig støpt og arbeid med rørlegging er i rute. Verven kulvert blir åpnet for alminnelig ferdsel når Mjøsvegen kulvert Tjernli blir stengt.

I Brumunddal er trafikkomleggingen på E6 mellom Brumunddal og Nes-krysset gjennomført. Trafikken på E6 er nå ledet inn på ny FV 212 parallelt med eksisterende E6 mellom Brumunddal og Nes og fungerer tilfredsstillende.

Umiddelbart etter omleggingen startet arbeidene med asfaltfresing av E6 langs Mjøsparken i Brumunddal og utgraving for nye konstruksjoner/bruer er kommet godt i gang.

Økelsrud blir det trafikkomlegging natt til onsdag 24. oktober. Trafikkomleggingen innebærer at E6-trafikken blir ledet opp på ramper på begge sider av Sangheim bru som vil bli stengt.

Trafikken på Ringsakervegen vil bli ledet rundt Sangheim bru gjennom rundkjøringer på begge sider av brua. Myke trafikanter får egen midlertidig G/S-veg over Trekvarten bru mellom Ringsakervegen og Åshøgdvegen. På Økelsrud fortsetter arbeidene i kryssområdet med legging av rør og kummer.

Fra Økelsrud og opp mot Rudshøgda pågår uttrauing for frostsikring, oppbygging av bærelag samt VA og drens.

Bygging av ny E6 fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno starter opp om kort tid.

Skarpsno er sprengningsarbeidene for ny Skarpsno-tunnel i full gang og første pilotsalve gikk tirsdag 2. oktober. Det sprenges kun på sydsiden av tunnelen.

Trafikkomleggingen ved Skarpsno som ble gjennomført mandag 1. oktober fungerer tilfredsstillende. Noen justeringer av skilting er foretatt etter omleggingen, spesielt plassering av skilt og trafikklys som et resultat av innspill på informasjonsmøtet på Rudshøgda 3. oktober.

Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tids-punktene for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». Besøk også vår blogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert informasjon.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

Med vennlig hilsen Veidekke Entreprenør AS Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv uke 39 og 40

I Nydal blir det omlegging av trafikken på grunn av arbeid med rampene. Her bygges det også en midlertidig rundkjøring. Omleggingen vil bli foretatt så snart godkjenning foreligger fra Statens vegvesen. Det er fortsatt sprengningsarbeider i området opp mot Høksrud bru hvor det pågår arbeid med brubanen.

Fra Høksrud bru til Bergshøgda pågår uttrauing for ny E6, frostsikring og bygging av ny E6. På Bergshøgda fortsetter sprengningsarbeidene for fullt og på Tjernli ble midlertidig omkjøringsbru (Bailybru) montert over jernbanelinja 22. september. På Verven fortsetter arbeidet med dekket til Verven kulvert. Når denne er ferdig bygget er åpnet for alminnelig ferdsel vil Mjøsvegen kulvert på Tjernli bli stengt.

I Brumunddal blir det gjennomført en større trafikkomlegging på E6 mellom  Brumunddal og Nes-krysset. Trafikken på E6 vil bli ledet inn på ny FV 212 parallelt med eksisterende E6 mellom Nes og Brumunddal. På Nes er det etablert en større rundkjøring.

NB! Trafikkomleggingen er planlagt gjennomført natt til torsdag 4. oktober.

Økelsrud fortsetter arbeidene i kryssområdet med legging av rør og kummer samt bygging av ramper. Fra Økelsrud og opp mot Rudshøgda pågår uttrauing for frostsikring samt VA og drens.

Skarpsno starter sprengningsarbeidene opp for ny Skarpsno-tunnel så snart omleggingen av trafikken er gjennomført.

NB! Trafikkomleggingen ved Skarpsno er planlagt gjennomført mandag 1. oktober og innebærer at trafikken på E6 sørfra vil bli ledet mot Ringsaker kirke, forbi Stein gård og opp mot lyskrysset i Moelv. Omkjøringen vil ha en varighet på ca. 2 måneder.

NB! Nye Veier og Veidekke inviterer til åpent møte om saken onsdag 3. oktober kl. 17.00 på Sørgående kro på Rudshøgda (ved YX-stasjonen).

Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tids-punktene for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». Besøk også vår blogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert informasjon. Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

NB! Skisse over hele traséen med stedsnavn finner du på baksiden av arket!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

PROSJEKT E6 ARNKVERN-MOELV Informasjonsskriv Uke 35 og 36, 2018

I Nydal jobbes det i denne perioden fra Arnkvern, forbi IKEA og opp mot Høksrud med blant annet legging av rør, uttrauing for ny E6 og utlegging av frostsikringslag. Sprengningsarbeidene i dette området fortsetter fra omtrent midt i uke 35.

Fra Høksrud til Bergshøgda jobbes det i disse dager med å traue ut for ny E6 samt utlegging av frostsikringslag. Det legges ut VA og drens. Det foregår også sprengningsarbeider i området, og sprengningsarbeidene ved Veslehov blir ferdig i uke 35. Omkjøringsveien på Bergshøgda er ferdig bygget.

Tjernli vil det i denne perioden bli noe mindre trafikk, men det vil kjøres stein for den nye omkjøringsbrua. Det pågår også innkjøring av masser mellom Mjøsveien og Verven. Her skal det fraktes inn omtrent 50.000m3 masser i forbindelse med bygging av voll, hvilket gjør at det vil bli en del masseinnkjøring i området. Ved Nederkvern bru graves det på sørsiden av Brumunda for klargjøring til støp av fundamenter til den nye brua. Veggene for den store kulverten på Verven er nå ferdig støpt, og det skal snart utføres inntilfylling.

Fra Neskrysset og opp til Økelsrud pågår omfattende masseflytting i forbindelse med bygging av ny E6. Økelsrud får tilført masser fra Skarpsno i forbindelse med bygging av nye ramper, og det vil derfor være trafikk mellom sørlig påhugg ved Skarpsno og Økelsrud.

Mellom Økelsrud og Rudshøgda er det startet med rensk for ny E6.

Arbeider på omkjøringsveien ved Skarpsno vil fortsette med blant annet etablering av gang- og sykkelsti, og det jobbes med fjellsikring ved Steinsvingen. Sprengningsarbeider i forbindelse med forskjæring for Skarpsnotunnelen i sør fortsetter, og i nord vil det foregå boring for forskjæringen før man starter på driving av selve tunnelløpet.

Det vil i løpet av kort tid bli omkjøring i forbindelse med driving av tunnelen. E6-trafikken ledes mot Ringsaker kirke, forbi Stein gård og opp mot lyskrysset i Moelv. Omkjøringen vil ha en varighet på ca. 2 måneder.

Dersom du ønsker oversikt over sprengningene, legges tidspunktene ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». Besøk også vår blogg på https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert informasjon. Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

NB! Skisse over hele traseen med stedsnavn finner du på baksiden av arket!

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Åpen dag

Veidekke Entreprenør AS, Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv inviterer til åpen dag tirsdag 21. august fra kl. 15.00 til kl. 18.00 på riggområdet på Granerudjordet i Brumunddal

På «Åpen dag» vil representanter for Veidekke presentere prosjektet og mange av de aktivitetene som pågår langs trasèen.

Det vil bli holdt en rekke orienteringer inne på riggen og vi viser 3D-modeller av konstruksjoner og hvordan området vil bli seende ut når vi er ferdig med våre arbeider.

Vi byr på Droneflyging og demonstrasjon av anleggsmaskiner og kanskje du vil se hvordan vi bor på riggen og hva kokkene serverer oss til ulike måltider!

Vi fyrer opp grillen og serverer grillmat, brus og kaffe!

Du kan også få møte representanter for byggherren Nye Veier AS og Sweco som er vår samarbeidspartner på prosjektering.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Oppstart av sprengningsarbeider – Ny Skarpsno tunnel

Sprengningsarbeidene for driving av ny Skarpsnotunnel starter opp
tirsdag 3. juli 2018.

Det er viktig at beboere i området følger anvisningene fra sprengningsleder på stedet.

Dersom du ønsker oversikt over sprengningsarbeidene vil tidspunktene for hver enkelt
salve bli lagt ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv».

På nettstedet kan du abonnere på SMS-varsling og få varsel direkte på din mobil før
hver enkelt sprengning. Vi har pr. i dag 916 personer i området som abonnerer på
denne tjenesten.

 

Følg oss også på vår prosjektblogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/.
Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 924 71 493 er opprettet for å ivareta 3-part,
dvs. alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og
leietakere. Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold
som er direkte knyttet til anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss.

Informasjonsskriv uke 27-30, 2018

I Nydal har vi startet opp arbeidene med E6 fra Arnkvern-krysset, forbi IKEA og opp mot
Høksrud bru. Undergangen ved Langbakken ved Høksrud bru er fortsatt stengt og det pågår
fjellrensk og sprengninger i området. Under Høksrud bru pågår graving av grøfter og legging av
vann og avløp.

På Bergshøgda midt og nord pågår bygging av ny E6 parallelt med eksisterende. Bygging av
omkjøringsvegen rundt Bergshøgda-skjæringen er i full gang og vil pågå i store deler av juli.

Det er satt opp plakater med informasjon om åpne gang- og sykkelveger som fører til
Mjøsstranda og Mjøsparken i Brumunddal i sommer. Opplysningsplakatene er satt opp flere
steder i Strandsagvegen, Strandvegen og Brennerivegen.

Vi minner om at det er strengt forbudt og forbundet med stor fare å bruke anleggsvegene som
turveger! Vi ber publikum om å vise hensyn og følge anvisninger og skilting.

Det pågår arbeid flere steder i Strandsagvegen hvor deler av ny FV 212 allerede er tatt i bruk. Vi
gjør oppmerksom på endringer i kjøremønster i dette område. I tillegg vil ny kulvert i Skanseelva
bli montert i uke 28. Da gjenstår kun Båhusbekken kulvert før FV 212 er ferdig opp til Neskrysset.

På Økelsrud er midlertidig påkjøringsrampe til E6 mot nord etablert og vil bli åpnet så snart
nødvendige tillatelser foreligger. Sørgående påkjøringsrampe vil bli stengt i en periode etter
ferien pga. bekkelukking og legging av vann og avløp.

På Skarpsno ble første sprengning gjennomført denne uka i forbindelse med bygging av ny
tunnel. Beboere i området er varslet gjennom egen informasjon. Det pågår arbeider i
Steinssvingen på FV 213, hvor det bl.a. skal bygges ny g/s-veg samt oppsetting av mur ved Stein
gård.

Antall abonnenter for SMS-varsling av sprengningstidspunkter øker for hver uke og vi har pr. i
dag 917 aktive SMS-abonnenter. Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tidspunktene
for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv».
Besøk også vår blogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert
informasjon.

Prosjektet tar ferie i uke 28, 29 og 30. Det vil være redusert bemanning i disse ukene.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs.
alle som blir berørt av våre arbeider. Ring oss hvis du har noe å melde!
NB!

Sprengningsarbeider – Ny Skarpsnotunnel

Sprengningsarbeidene for driving av ny Skarpsnotunnel starter opp

tirsdag 3. juli 2018.

Det er viktig at beboere i området følger anvisningene fra sprengningsleder på stedet.

Dersom du ønsker oversikt over sprengningsarbeidene vil tidspunktene for hver enkelt salve bli lagt ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv».

På nettstedet kan du abonnere på SMS-varsling og få varsel direkte på din mobil før hver enkelt sprengning. Vi har pr. i dag 916 personer i området som abonnerer på denne tjenesten.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 924 71 493 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs. alle som blir berørt av våre arbeider, herunder grunneiere, hjemmelshavere og leietakere. Dersom du har spørsmål om våre arbeider eller ønsker å varsle om forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidene, vennligst ta kontakt med oss.