All posts by Prosjektet

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.

Arbeid på nattestid og helg i Strandsagvegen!

Det vil bli utført anleggsarbeider i forbindelse med Strandsagvegen jernbanebru fra fredag
16.04.21 (kl.21.00) til og med onsdag 21.04.21 (kl. 07.00). Grunnet jernbanebrudd er dette
arbeidet nødt til å foregå innenfor en begrenset tidsperiode og det er derfor ikke mulig å ha «stilleperioder» eller innsovningstider. Det er her snakk om generelle anleggsarbeider og det er ikke forventet å overskride grenseverdier for støy som gjelder på dagtid og kveldstid. Det er ingen sprenging, pigging eller spunting i forbindelse med arbeidene, og arbeidene vil foregå
nærme jernbanesporet. E6-prosjektet har fått dispensasjon fra kommunens
støyrestriksjoner i reguleringsplanen for å utføre arbeidet på nattestid.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93, er opprettet for å
ivareta 3-part, dvs. alle som blir berørt av våre arbeider. Dersom du har spørsmål om våre
arbeider eller ønsker å varsle om forhold som er direkte knyttet til anleggsarbeidene, vennligst
ta kontakt med oss. Vi ber samtidig om at naboer holder avstand fra arbeidene. Med vennlig hilsen Veidekke Infrastruktur Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Stenging av Skarpsnovegen

Skarpsnovegen vil bli stengt for gjennomgangstrafikk

fra og med tirsdag 27. oktober til og med onsdag 28. oktober

på grunn av oppsetting av rekkverk/autovern over tunnelen.

Vegen vil være stengt over Skarpsnotunnelen og vil kun være åpen fra  tunnelen mot Tandevegen.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Stengning av Fv 1774 mellom Brumunddal og Neskrysset

Fv 1774 mellom Brumunddal og Hovelstua bru (Nes-krysset) vil bli stengt kveld og natt fra tirsdag 13. oktober til torsdag 15. oktober på grunn av rørlegging over vegen.

Stengningene gjelder fra tirsdag 13. oktober kl. 20.00 til onsdag 14. oktober kl. 06.00 og fra onsdag 14. oktober kl. 20.00 til torsdag 15. oktober kl. 06.00.

Alternative veger vil være via Økelsrud, Rudshøgda eller Moelv. Alternative omkjøringer vil bli skiltet.

Stengningene er godkjent av Statens vegvesen

Informasjonsskriv oktober

Turvegen som går langs Mjøsstranda mellom Verven og Nederkvern bru ferdigstilles i oktober.

I Brumunddal fortsetter arbeider i Mjøsparken med bygging av «sukkertoppen». Strandsagvegen er stengt for gjennomkjøring og arbeider med jernbanebrua er startet. Brua skal prefabrikkeres på stedet og senere bli «rullet» på plass. Samtidig legges det vann og avløp for kommunen i Strandsagvegen.

Nesvegen fra Nes-krysset (Hovelstua bru) mot Fv 184 Ringsakervegen er stengt på grunn breddeutvidelse og bygging av ny rundkjøring i Ringsakervegen. Arbeidet er forventet avsluttet i løpet av oktober.

Økelsrud og Rudshøgda jobbes det med siste finpuss og arrondering av sidearealer. Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med pussing av voller og sidearealer samt setting av autovern og vegbelysning ned mot Skarpsno.

Tandevegen over Tande bru vil fortsatt være stengt i oktober grunnet ferdigstillelse av rekkverk og bru.

Det pågår fortsatt arbeid ved kulverten i Røsslyngvegen med bl.a. arrondering av arealene, bygging av støyvoll og oppsetting av støyskjerm.

Ny firefelts E6 åpner 26. oktober hele veien til Moelv.

Asfalteringsarbeider framover

I oktober vil det pågå asfalteringsarbeider flere steder mellom Brumunddal og Skarpsno. Dette vil medføre noen omlegginger med filskift. Det er ikke planlagt nattarbeid for denne måneden.

Vi ber trafikantene være oppmerksomme på endringer i kjøremønstre mellom Brumunddal og Skarpsno og følge skilting og anvisninger på stedet.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

NB! Informasjonsskrivet blir kun distribuert på prosjektbloggen og som e-post til kontaktpersoner og samarbeidspartnere.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv september

I Brumunddal pågår det arbeider i Mjøsparken med bygging av «sukkertoppen» og med arbeider knyttet til ny Granerudjordet G/S-kulvert. Arbeidet med bygging av ny jernbanekulvert i Strandsagvegen er startet opp og arealer er ryddet som vil gi plass for bygging av den nye jernbanebrua. Brua skal prefabrikkeres på stedet og senere bli «rullet» på plass.

Nesvegen fra Nes-krysset (Hovelstua bru) mot Fv 184 Ringsakervegen er stengt på grunn breddeutvidelse og bygging av ny rundkjøring i Ringsakervegen. Arbeidet er forventet avsluttet i løpet av oktober.

I Brattbakken er arbeidene i sluttfasen og det pågår arrondering av terrenget rundt kulverten.

Økelsrud fortsetter arbeidene med G/S-vegen langs Fv 184. Støyskjerm er satt opp og midlertidig lysregulering mellom Bogstivegen og Trekvarten bru er fjernet.

Rudshøgda er det gjennomført endringer i trafikkmønsteret og det pågår asfaltarbeider i deler av området. Gjeldende trafikkmønster er lagt ut på bloggen.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med pussing av voller og sidearealer samt setting av autovern og vegbelysning ned mot Skarpsno.

Arbeidene på vestsiden av nye Tande bru startet opp igjen umiddelbart etter at omkjøringsvegen for E6 på Fv 213 for utbyggingsprosjektet i Moelv-krysset ble lagt ned. 

Det pågår fortsatt arbeid ved kulverten i Røsslyngvegen med bl.a. arrondering av arealene, bygging av støyvoll og oppsetting av støyskjerm.

Asfalteringsarbeider framover

Det pågår asfalteringsarbeider flere steder mellom Brumunddal og Skarpsno. I uke 37 vil det i tillegg bli gjennomført asfalteringsarbeider på nattestid på store deler av strekningen. Nattarbeidene er kunngjort i lokalavisen.

Vi ber trafikantene være oppmerksomme på endringer i kjøremønstre mellom Brumunddal og Skarpsno og følge skilting og anvisninger på stedet.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

NB! Informasjonsskrivet blir kun distribuert på prosjektbloggen og som e-post til kontaktpersoner og samarbeidspartnere.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv august og trafikkomlegging Rudshøgda

Vi er godt i gang etter ferien og arbeidene på parsellen mellom Brumunddal og Skarpsno går for fullt.

Arbeidet med bygging av ny G/S-kulvert ved Granerudjordet går som planlagt og det var dekkestøp på kulverten 11. august. Arealene på sørsiden av Strandsagvegen opp mot jernbanebrua er ryddet og skal gi plass for bygging av ny jernbanebru. Brua skal prefabrikkeres på stedet og vil senere bli «rullet» på plass.

I Nes-krysset (Hovelstua bru) er midlertidig nordgående rampe fra Nes-krysset fjernet og det pågår masseutskifting og arrondering av terrenget.

Mellom Harpviken og Brattbakken er det pågående arbeider med støyskjermer og setting av autovern.

Nye Bruvollbekken bru er åpnet og interimsvegen på stedet vil bli fjernet i løpet av kort tid. 

Økelsrud er det satt opp lysregulering på Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) ved Trekvarten bru i forbindelse med setting av autovern og støyskjerm fra brua opp mot Sangheim bru.

Rudshøgda vil det bli endringer i trafikkmønsteret fra uke 34 i forbindelse med masseutskifting i krysset samt etablering av rør og kummer med påfølgende asfalteringsarbeider. Arbeidene vil være ferdigstilt i løpet av ca. 2 uker.

Trafikkbilde uke 34 – rød nordgående og grønn sørgående
Trafikkilde uke 36 – rød nordgående og grønn sørgående
Trafikkbilde uke 40 – rød nordgående og grønn sørgående

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med pussing av voller og sidearealer ned mot Skarpsno.

Arbeidene ved Tande bru vil starte opp igjen når omkjøringsvegen for E6 på Fv 213 for utbyggingsprosjektet i Moelv-krysset bli lagt ned. Endringen i trafikkmønsteret vil ha virkning fra natt til 13. august. Ved Tande bru vil omkjøringsvegen inn mot E6 sørgående bli fjernet.

I forbindelse med trafikkomleggingen om kvelden 12. og natt til 13. august vil E6 ledes inn på nordgående løp fra Tande og gjennom Skarpsnotunellen. Det pågår fortsatt noe arbeid ved kulverten i Røsslyngvegen med bl.a. masseutskifting og støyskjerming framover.

Asfalteringsarbeider framover

Det foregår asfalteringsarbeider flere steder mellom Brumunddal og Skarpsno. Vi ber trafikantene være oppmerksomme på endringer og følge skiltingen.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

NB! Informasjonsskrivet blir fra og med denne utgaven kun distribuert på prosjektbloggen og som e-post til kontaktpersoner og samarbeidspartnere.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv