All posts by Prosjektet

Informasjonsskriv uke 16 og 17

I disse dager går prosjektet inn i en ny og hektisk fase. Denne uka starter vi opp asfaltarbeider fra Nydal til Helleberget på nye E6 med tilhørende ramper og det blir flere endringer i trafikkbildet. I tillegg blir det soping med oppsamler og vanning alle steder der hvor vi har lagt om E6 pluss alle rundkjøringer. Arbeidet starter opp i uke 16 og vil foregå på natt fram til påske.

Tjernli fortsetter arbeidet med fundamentene til ny Helleberget bru og ny Mjøsvegen bru samt forberedende arbeider for ny jernbanebru for Inter City-kryssing (IC). Det er planlagt togstopp på Dovrebanen 4. og 5 mai i forbindelse med rivingen av jernbanebrua.

NB! I Brumunddal oppfordrer vi myke trafikanter som skal til Mjøsparken i påskeuken om å benytte G/S-vegen under E6 mellom  McDonalds og Mjøstårnet. Det er strengt forbudt og forbundet med stor fare å bevege seg innenfor våre anleggsgjerder eller forsøke å ta seg over E6 til fots eller på sykkel.

Mellom Harpviken og Botsenden pågår legging av vekstgrunnlag i skråningene og på støyvollene og ny E6 mellom Nes-krysset og Botsenden vil bli asfaltert like etter påske.

Mellom Trekvarten bru og Botsenden legges i disse dager OV-rør mot Mjøsa og nye Trekvarten bru er planlagt montert i september. Eksisterende Trekvarten bru vil ikke bli revet før ny bru er bygget.

Økelsrud er arbeidet i full gang med dekkereisen til nye Sangheim bru og arbeidet fortsetter etter påske.

Fra Økelsrud mot Rudshøgda blir nye E6 asfaltert like over påske og på Rudshøgda er det planlagt trafikkomlegging på nye ramper i uke 17. Oppdatert trafikkmønster blir lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter komprimering og etablering av støyvoller. Det pågår fortsatt sprengningsarbeid ved Ulvegutua.

I ny Skarpsno tunnel er det pågående arbeider med bolting for veggelementer og ved tunnelens utløp mot nord bygges  omkjøringsveg over Røsslyngvegen for riving av gammel kulvert og bygging av ny 4-felts kulvert på E6.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde! Vi er på Instragram: e6arnkvernmoelv

Vi ønsker alle en riktig god påske!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Foto: Heidi Anette H. Pettersen

Informasjonsskriv Uke 12 og 13

I Nydal pågår bygging av ny E6 fra Arnkvern og nordover samt avkjøringsramper på vestsiden av Nydal-krysset. Det gjenstår fortsatt noe rørlegging og legging av EL-kabler samt etablering av fordrøyningsmagasin nord for krysset. Fra Nydal og nordover til Bergshøgda pågår komprimering med vals på ny E6 samt etablering av kummer og legging av OV-rør. Støttemuren ved Veslehovde er ferdig støpt. Legging av membran på Høksrud bru vil ikke bli gjennomført før det blir varmere i været.

Tjernli pågår arbeidet med fundamentene til ny Mjøsvegen bru og utgraving av masser for ny jernbanebru for Inter City-kryssing (IC). I dette området er det planlagt togstopp i begynnelsen av mai i forbindelse med forberedende arbeider med ny jernbanebru for Dovrebanen. Mer om dette kommer i infoskrivet før påske.

I Brumunddal ble den nye Nederkvern bru over Brumunda støpt mandag og tirsdag i uke 12. I tillegg er det pågående arbeider på  Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru som vil fortsette utover vinteren.

NB! Det pågår rørlegging mellom E6 og båthavna ved Mjøsa og dette vil begrense adkomsten i perioder til og fra hotellet for myke trafikanter. Vi ber trafikantene være årvåkne og følge anvisningene fra driftspersonell på stedet. Vi vil gjennomføre arbeidene så raskt som mulig.

Fundamentene på vestsiden av E6 til nye Harpviken bru er ferdig støpt og arbeidet fullføres på østsiden i kommende periode. Det støpes fundamenter med betongblokker som har en pen struktur. Steinsettingen av sidearealene for ny veg mellom Harpviken og Botsenden er i sluttfasen og det arbeides med bygging av ny E6 samt etablering av ny G/S-veg langs Mjøsa mellom Brattbakken og Fangberget opp mot Trekvarten bru.

Ved Trekvarten bru mellom Botsenden og Økelsrud pågår arbeidet med utgraving til fundamentene til ny bru samt legging av OV-rør og kabler. Eksisterende Trekvarten bru vil ikke bli revet før ny bru er bygget.

Økelsrud er arbeidete i full gang med dekkereisen til nye Sangheim bru og arbeidet fortsetter i ukene framover. Fra Økelsrud mot Rudshøgda fortsetter bygging av ny E6 med overvannsgrøfter, rørlegging, El-kabler og støyvoller.

Rudshøgda er byggingen av nye ramper på Rudshøgda Nord godt i gang. Trafikkomleggingen på stedet har fungert tilfredsstillende og det er foretatt noen justeringer av skiltingen i område. Midlertidig trafikkmønster er lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/. Eksisterende bru på Rudshøgda vil ikke bli revet før ny bru er bygget, men vil kun være tilgjengelig for anleggstrafikk og myke trafikanter, adskilt med tung sikring.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med uttrauing, frostsikring og etablering av støyvoller samt sprengningsarbeid ved Ulvegutua.

Den midlertidige G/S-vegen på Skarpsno Sør vil være stengt i ytterligere 2 til 4 uker i forbindelse med bygging av Skarpsnovegen over tunnelen. Beboerne i området er varslet om stengningen. I ny Skarpsno tunnel pågår asfaltarbeid i uke 12 samt støping av fundamenter til veggelementer i den nye tunnelen.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde! Vi er på Instragram: e6arnkvernmoelv.N

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Støping av Nederkvern bru!

Det er planlagt støping av dekke på Nederkvern bru over Brumunda i Brumunddal mandag 18. og tirsdag 19. mars. Arbeidet med støpen starter mandag 18. mars ca. kl. 20.00 og avsluttes tirsdag 19. mars ca. kl. 23.00.

Dette er den største konstruksjonen på prosjektet og vi har satt opp web-kamera på Wood Hotel for å følge prosessen.

Vi fikk dessverre ikke til live web-kamera i tide til denne støpen.

Informasjonsskriv Uke 10 og 11

Fra Arnkvern og opp mot Deglum bru ved Nydal fortsetter byggingen av ny E6. Sprengningsarbeidene er fullført i dette området, men det gjenstår fortsatt noe rørlegging og etablering av fordrøyningsmagasin mellom Nydal-krysset og opp mot Høksrud bru.

Fra Høksrud bru mot Bergshøgda fortsetter arbeidet med bygging av ny E6, frostsikring og rørlegging samt etablering av kummer og støttemurer. Det gjenstår fortsatt noe på tilbakeføring av matjord i området.

Ved Helleberget er støpingen av Helleberget bru (kulvert) på E6 over Kongsvegen fullført og det pågår arbeid med tilbakefylling av stedlige masser, legging av rør og kummer samt arrondering av arealet på østsiden av vegen.

I Brumunddal er det planlagt dekkestøp på nye Nederkvern bru over Brumunda mandag 18. mars. I tillegg er det pågående arbeider på  Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru, et arbeid som vil fortsette utover vinteren.

Ved Harpviken er arbeidet i gang med fundamentene til nye Harpviken bru. Fundamentene til denne brua er på det nærmeste ferdig på vestsiden av vegen og fortsetter på østsiden i kommende periode. Det støpes fundamenter med betongblokker som har en pen struktur.  Steinsettingen av sidearealene for ny veg mellom Harpviken og Botsenden pågår for fullt.  Ved Trekvarten bru mellom Botsenden og Økelsrud pågår sprengning av morenemasser  i forbindelse med rørlegging og uttrauing. Trekvarten bru vil foreløpig ikke bli berørt.

Økelsrud har arbeidet med dekkereisen til nye Sangheim bru startet opp og arbeidet fortsetter i ukene framover. Fra Økelsrud mot Rudshøgda fortsetter arbeidet med ny E6 samt etablering av overvannsgrøfter, rørlegging og bygging av støyvoller.

Rudshøgda har byggingen av nye ramper på Rudshøgda Nord startet opp. Trafikkomleggingen på stedet har fungert tilfredsstillende, men noen mindre justeringer av skiltingen i området vil være nødvendig. Midlertidig trafikkmønster er lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/. Eksisterende bru på Rudshøgda vil ikke bli revet før ny bru er bygget, men vil kun være tilgjengelig for anleggstrafikk og myke trafikanter, adskilt med tung sikring.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med uttrauing, frostsikring og etablering av støyvoller samt noe sprengningsarbeid ved Ulvegutua.

Den midlertidige G/S-vegen på Skarpsno Sør vil være stengt i ytterligere 4 til 6 uker i forbindelse med anleggsarbeider på stedet. Beboerne i området er varslet om stengningen. På Skarpsno vil det bli gjennomført asfaltering i tunnelene i løpet av kort tid. Vær oppmerksom og respekter skiltingen når asfaltarbeidet pågår.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

NB! Skisse over hele traséen med stedsnavn finner du på baksiden av arket!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Informasjonsskriv Uke 6 og 7

Mellom Nydal og Høksrud bru ved Langbakken pågår utkjøring a masser, rørlegging og bygging av ny E6. Det gjenstår fortsatt noe sprengningsarbeid i området syd for Høksrud bru.

Fra Høksrud bru mot Bergshøgda fortsetter arbeidet med frostsikring og rørlegging samt etablering av kummer og støttemurer. I tillegg er vi inne i en fase hvor avtatt matjord tilbakeføres til grunneierne i området.

Mellom Bergshøgda og Tjernli gjenstår det fortsatt noe sprengningsarbeid parallelt med E6 ,og på Tjernli har vi startet arbeidet med fundamentene til Helleberget kulvert.

I Brumunddal pågår bygging av ny gang- og sykkelveg (G/S-veg) for Ringsaker kommune langs Mjøsa mellom Verven og Nederkvern. Bygging av Nederkvern bru, Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru pågår for fullt og vil fortsette utover vinteren.

Fra Harpviken mot Botsenden fortsetter arbeidet med plastring/steinsetting langs ny E6 for å hindre avrenning, samt rørlegging og frostsikring for ny veg.

Økelsrud pågår arbeidet med den nye Sangheim bru og støping av søylene er allerede kommet godt i gang.  Det gjenstår fortsatt noe arbeid med overvannshåndtering og rørlegging i området. Nordover fra Økelsrud mot Rudshøgda pågår graving av overvannsgrøfter, rørlegging og bygging av støyvoller.

Rudshøgda er arbeidet i gang med bygging av midlertidig G/S-veg og to rundkjøringer, en syd for og en nord for eksisterende bru. Arbeidet ved Rudshøgda-krysset stater opp med nattarbeid i denne perioden for å klargjøre for trafikkomlegging. Det planlegges for masseutskifting mellom nordgående avkjøringsrampe og E6 i uke 6 og i uke 7 vil det bli utført diverse asfalteringsarbeider og etablering av midlertidige rundkjøringer. Dette arbeidet kan imidlertid strekke seg ut i uke 8.

Når rundkjøringene er etablert vil vi starte arbeidet med å etablere rampene på østsiden av eksisterende bru. Eksisterende bru vil ikke bli revet før ny bru er bygget, men vil kun være tilgjengelig for anleggstrafikk og myke trafikanter, adskilt med tung sikring. Informasjon om nytt trafikkmønster på Rudshøgda blir kunngjort når arbeidsvarslingsplan (skiltplan) er godkjent av Statens vegvesen. Informasjon om midlertidig trafikkmønster vil bli lagt ut på prosjektbloggen e6arnkvernmoelv så snart godkjenning foreligger.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med uttrauing og etablering av støyvoller.

Trafikkavviklingen gjennom eksisterende Skarpsno tunnel har vært tilfredsstillende siden åpning i slutten av januar. Tunnelen vil utgjøre sørgående løp på E6 når begge tunneler er ferdig bygget.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-MoelvI

Informasjonsskriv Uke 4 og 5 – 2019

I Nydal fortsetter arbeidene med bygging av ny E6 fra Arnkvern og opp mot ny Høksrud bru ved Langbakken. Det gjenstår noe sprengningsarbeider sør for Høksrud bru og naboer i området er varslet gjennom særskilt informasjonsskriv. Sprengningsarbeidene vil pågå ut uke 5.

Fra Høksrud bru mot Bergshøgda pågår arbeid med frostsikring og rørlegging samt etablering av kummer og støttemurer.

Bergshøgda er den midlertidige vegen over jordet mellom E6 og Furnesvegen fjernet og mellom Bergshøgda og Tjernli vil det bli gjennomført sprengningsarbeider for E6 i ukene framover.

Omkjøringsvegen over jernbanen ved Tjernli er ferdig og ble tatt i bruk i forrige periode. På Tjernli er arbeidet med riving av Helleberget kulvert fullført og sprengningsarbeider og utgraving til ny brukonstruksjon starter opp i disse dager. Riving av Mjøsvegen kulvert har planlagt oppstart i uke 5.

I Brumunddal pågår arbeidet med bygging av ny gang- og sykkelveg (G/S-veg) for Ringsaker kommune langs Mjøsa mellom Verven og Nederkvern. Arbeidene med bygging av Nederkvern bru, Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru pågår for fullt og vil fortsette utover vinteren.

Fra Nes-krysset mot Botsenden fortsetter arbeidet med plastring/steinsetting langs ny E6 for å hindre avrenning, samt frostsikring, legging av duk og bærelag for ny veg.

Økelsrud fortsetter arbeidet med den nye Sangheim bru. Det gjenstår fortsatt noe arbeid med rørlegging i området. Nordover fra Økelsrud mot Rudshøgda pågår graving av overvannsgrøfter og rørlegging samt bygging av ny E6.

Rudshøgda er arbeidet i gang med bygging av midlertidig G/S-veg og to rundkjøringer, en syd for og en nord for eksisterende bru. Eksisterende bru vil ikke bli revet før ny bru er bygget, men vil kun være tilgjengelig for anleggstrafikk og myke trafikanter, adskilt med tung sikring. Informasjon om nytt trafikkmønster på Rudshøgda blir kunngjort når arbeidsvarslingsplan (skiltplan) er godkjent av Statens vegvesen. Informasjon om midlertidig trafikkmønster vil bli lagt ut på prosjektbloggen e6arnkvernmoelv så snart dette er klart.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med sprengningsarbeider ved Ulvegutua, uttrauing til ny E6 og etablering av støyvoller. Skapal bru ble revet i forrige periode.

Strossing av gammel Skarpsno tunnel er ferdig og det pågår i disse dager montering av midlertidig belysning i tunnelen før trafikken tilbakeføres fra omkjøringsvegen på FV 213 rundt Steinsvingen. Åpningstidspunktet for tilbakeføring av trafikken er satt til natt til 30. januar. Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-MoelvI

E6 gjennom utvidet Skarpsnotunnel natt til 30. januar!

Natt til onsdag 30. januar ble det slutt på omkjøringen via Ringsaker kirke og Steinsvingen i Moelv, ved at E6-trafikken ble ført tilbake til eksisterende Skarpsnotunnel. Det har vært omkjøring for E6 ved Skarpsnotunnelen siden oktober.

I perioden med omkjøring har vi sprengt ut nytt nordgående tunnelløp, samtidig som vi har utvidet eksisterende og fremtidig sørgående tunnelløp med nær fem meter for å tilpasse tunnelen til 110 km/t.

Den nye firefeltsveien gjennom Skarpsnoberget åpner i desember 2020.

PROSJEKT E6 ARNKVERN-MOELV Informasjonsskriv Uke 2 og 3, 2019

Vi har startet opp igjen etter jul- og nyttårsferien og ønsker alle våre lesere et Godt Nytt År!

2019 blir et hektisk år for oss på prosjektet med pågående arbeider gjennom hele linja fra Arnkvern til Skarpsno.

I Nydal pågår det fortsatt arbeider med rørlegging for Ringsaker kommune samt bygging av ny E6 opp mot ny Høksrud bru ved Langbakken. Høksrud bru er ferdig bygget, men vil ikke bli tatt i bruk før på våren. Her gjenstår legging av membran og asfalt, noe som kun kan gjøres når gradestokken viser plussgrader. Fra Høksrud bru mot Bergshøgda pågår arbeid med frostsikring og det gjenstår også noe rørlegging.

Bergshøgda pågår fjerning av midlertidig veg over jordet mellom E6 og Furnesvegen. Dette arbeidet vil pågå i de nærmeste ukene.

Omkjøringsvegen ved Tjernli er på det nærmeste ferdig bygget og vegen vil bli tatt i bruk så snart alle godkjenninger fra Statens vegvesen og Bane Nor er på plass.

Det pågår fortsatt mye massetransport i området. Langs Mjøsa fra Verven, bygges mu gang- og sykkelveg (G/S-veg) for Ringsaker kommune. Arbeidet går parallelt med bygging av ny E6 og siltgardiner er lagt ut i Mjøsa for å hindre blakking av vannet. Dette er ett av flere miljøtiltak som er iverksatt på prosjektet.

I Brumunddal pågår arbeidene med bygging av Nederkvern bru, Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru. Arbeidet med konstruksjonene vil pågå utover vinteren. Dekket på Granerud bru ble støpt mandag

7. januar. Se bilder fra dekkestøpen og fra prosjektet forøvrig på Instagram e6arnkvernmoelv.

Ved Nes-krysset mot Harpviken er det igangsatt arbeid med plastring/steinsetting langs nye E6 for å hindre avrenning. Det foregår også frostsikring, legging av duk og bærelag for ny veg mellom Nes og Botsenden.

Økelsrud er arbeidet med den nye Sangheim bru godt i gang. Det gjenstår fortsatt noe arbeide med rørlegging i området. Nordover fra Økelsrud mot Rudshøgda pågår arbeid med graving av overvannsgrøfter og rørlegging samt uttrauing av ny E6.

Rudshøgda igangsettes arbeidene i løpet av januar og informasjonsmøter er avholdt med lokalt næringsliv om de planlagte endringene i kjøremønster som er foreslått. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere om hvordan trafikkmønsteret blir, når omlegging av trafikken igangsettes og hvordan dette vil påvirke trafikantene.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med sprengningsarbeider, uttrauing til ny E6 og etablering av støyvoller.

Det pågår strossing av gammel Skarpsnotunnel og det gjenstår kun noen  få salver og opprydding før trafikken kan tilbakeføres fra omkjøringsvegen på FV 213 rundt Steinsvingen. Vi har tidligere kunngjort åpning av eksisterende tunnel 22. januar. Åpningstidspunktet er imidlertid utsatt en uke i påvente av trafikksikkerhetskontroll fra Statens vegvesen.  Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!