Informasjonsskriv september

I Brumunddal pågår det arbeider i Mjøsparken med bygging av «sukkertoppen» og med arbeider knyttet til ny Granerudjordet G/S-kulvert. Arbeidet med bygging av ny jernbanekulvert i Strandsagvegen er startet opp og arealer er ryddet som vil gi plass for bygging av den nye jernbanebrua. Brua skal prefabrikkeres på stedet og senere bli «rullet» på plass.

Nesvegen fra Nes-krysset (Hovelstua bru) mot Fv 184 Ringsakervegen er stengt på grunn breddeutvidelse og bygging av ny rundkjøring i Ringsakervegen. Arbeidet er forventet avsluttet i løpet av oktober.

I Brattbakken er arbeidene i sluttfasen og det pågår arrondering av terrenget rundt kulverten.

Økelsrud fortsetter arbeidene med G/S-vegen langs Fv 184. Støyskjerm er satt opp og midlertidig lysregulering mellom Bogstivegen og Trekvarten bru er fjernet.

Rudshøgda er det gjennomført endringer i trafikkmønsteret og det pågår asfaltarbeider i deler av området. Gjeldende trafikkmønster er lagt ut på bloggen.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno fortsetter arbeidene med pussing av voller og sidearealer samt setting av autovern og vegbelysning ned mot Skarpsno.

Arbeidene på vestsiden av nye Tande bru startet opp igjen umiddelbart etter at omkjøringsvegen for E6 på Fv 213 for utbyggingsprosjektet i Moelv-krysset ble lagt ned. 

Det pågår fortsatt arbeid ved kulverten i Røsslyngvegen med bl.a. arrondering av arealene, bygging av støyvoll og oppsetting av støyskjerm.

Asfalteringsarbeider framover

Det pågår asfalteringsarbeider flere steder mellom Brumunddal og Skarpsno. I uke 37 vil det i tillegg bli gjennomført asfalteringsarbeider på nattestid på store deler av strekningen. Nattarbeidene er kunngjort i lokalavisen.

Vi ber trafikantene være oppmerksomme på endringer i kjøremønstre mellom Brumunddal og Skarpsno og følge skilting og anvisninger på stedet.

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no og på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ . Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv.

NB! Informasjonsskrivet blir kun distribuert på prosjektbloggen og som e-post til kontaktpersoner og samarbeidspartnere.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *