Informasjonsskriv Uke 49 og 50

Nord for Nydal starter arbeider med flytting av matjord og ferdigstillelse av støyvoll mellom Furnesvegen og boligfeltet ved Jensbakken i kommende periode. Videre nordover jobbes det med å etablere grøft og voll mellom E6 og Furnesvegen. Fra Bergshøgda til Tjernli bygges nye E6. Strandvegen ble åpnet for gjennomkjøring i forrige periode.

Gjennom det nye kryssområdet i Brumunddal vil det bli større endringer i trafikkmønsteret før jul. Omlegging skjer trolig i slutten av uke 50 eller tidlig i uke 51. OBS: Innkjøring til Mjøstårnet vil gå som den går i dag, inntil ny avkjøring vist på skisse er klargjort for trafikkpåsetting. Dette skjer senest innen første halvdel av januar, men det jobbes med å få åpnet den tidligere. Etter omleggingen i Brumunddal starter jobben med å klargjøre E6 nordover mot Neskrysset for asfaltering til våren 2020.

Arbeider med utbedring av veibanen og etablering av permanent gang- og sykkelveg langs Fv.212 mellom Framnesbrua og Nes-krysset har startet opp. Her vil det etterhvert bli behov for lysregulert trafikkdirigering.

Langs Botsenden fortsetter opparbeiding av ny E6 og ferdigstillelse av grøfter og sideterreng. På Økelsrud planlegges det trafikkåpning under nye Sangheim bru, samt åpning for biltrafikk over brua, før jul. Det vil ikke bli åpnet for myke trafikanter over brua.

I Rudshøgda-krysset jobbes det med ferdigstilling av ramper og rundkjøringer, samt opparbeiding av ny E6 under nye Prestvægen bru.

Mellom Rudshøgda og Skarpsno pågår uttrauing av eksisterende E6 og utlegging av frostsikringslag. Ved Vestheim jobbes det med rørlegging og oppfylling rundt nye Vestheim bru, samt opparbeiding av den nye vegen til Ulvegutua.

E6 trafikken ledes utenom Skarpsnotunellen via Fv.213. Dette for å kunne utføre nødvendige arbeider på tunellportaler, kjørebaneutbedringer og klargjøre for trafikkpåsetting i nytt tunnelløp før jul.

NB! Vi er inne i den mørke årstid og ber trafikantene om å respektere skiltingen og avpasse farten etter forholdene. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg! Hugs også å bruke refleks når du ferdes langs vegen!

På nyåret vil hyppigheten på utsending av informasjonsskriv reduseres, og oppdatert informasjon legges ut digitalt ved behov. Man kan holde seg oppdatert på informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget ved å oppsøke våre digitale informasjonskanaler: www.nabovarling.no og prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/. Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *