Informasjonsskriv Uke 45 og 46

Det pågår asfaltarbeider på ny E6 ved IKEA i Nydal og i området mellom Berghøgda og Brumunddal. Det jobbes iherdig med å få asfaltert hele nye E6 fra Nydal til Brumunddal før temperaturene blir for lave til at asfaltering lar seg gjennomføre.

I Brumunddal er det endret kjøremønster i Strandvegen på grunn av anleggsarbeider ved Verven. Veien blir åpnet i første halvdel av uke 47. Vær oppmerksom og følg skilting bl.a. til Tesla og Auto-Benz! Det nye kryssområdet ved Mjøstårnet begynner å ta form og det jobbes med å ferdigstille av og påkjøringsrampene til E6, og grøftearbeider i området. Her vil det asfalteres ved første anledning.

Ved Nes-krysset er dekket på Hovelstua bru ferdig støpt. Hovelstua bru vil ikke bli åpnet for alminnelig ferdsel før det er lagt membran og asfalt på brua og ny veg inn mot brua på begge sider er etablert.

Arbeider med utbedring av veibanen og etablering av permanent gang- og sykkelveg langs Fv.212 mellom Nes-brua og Nes-krysset har startet opp. Her vil det etterhvert bli behov for lysregulert trafikkdirigering.

Mellom Hovelstua bru og Bruvollbekken bru jobbes det med oppbygging av ny E6.

Økelsrud pågår kompletterende arbeider for å tilrettelegge for trafikkpåsetting under Sangheim bru. Videre nordover mot Rudshøgda jobbes det med masseutskifting av eksisterende E6. I det nye Rudshøgda-krysset jobbes det med ferdigstilling av ramper og rundkjøringer. Det blir ikke satt trafikk på Prestvægen bru før det er lagt membran og asfalt på brua og ny veg inn mot brua på begge sider er etablert, dette blir trolig ikke før til våren.

Mellom Rudshøgda og Vestheim (Ulvegutua) er trafikken lagt over på ny E6. Masseutskifting av gammel E6 er påbegynt. I perioden har det pågått arbeider med støping av den ene veggen på den nye undergangen på Vestheim. Neste vegg støpes i uke 46/47.

Mellom Vestheim og Tande pågår det asfaltering av nye E6. På grunn av lave temperaturer kan asfaltarbeidet kun utføres på dagtid. Dersom temperaturen stiger kan det bli nødvendig med nattarbeid for å holde fremdriftsplanen. Beboere langs Tandeskogvegen (med sideveger) vil i tilfelle varsles særskilt om dette. Trafikkomlegging til nye E6 er planlagt til uke 48, men dette avhenger av asfalteringsarbeidene (været). Det bygges støyvoll langs gamle E6, og Steinsbekken åpnes opp og legges i nytt løp noen steder. Tande bru ble revet i forrige periode. Tandevegen har vært stengt her en periode for å få lagt store rørkryssninger i området, dette arbeidet pågår fortsatt. Videre jobbes det med ferdigstilling av fundament for nye Tande trebru.

I uke 47, 48 og 49 vil E6 trafikken ledes utenom Skarpsnotunellen via Fv.213. Dette for å kunne utføre nødvendige arbeider på tunellportaler, kjørebaneutbedringer og klargjøre for trafikkpåsetting i nytt tunelløp.

NB! Vi er inne i den mørke årstid og ber trafikantene om å respektere skiltingen og avpasse farten etter forholdene. Dette gjelder ikke minst ved kjøring på nyasfaltert, mørk og våt veg! Hugs også å bruke refleks når du ferdes langs vegen!

Oppdatert informasjon om spesielle aktiviteter på anlegget legges ut på www.nabovarling.no. Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde.

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *