Informasjonsskriv uke 33 og 34

I begynnelsen av juli ble trafikken lagt om til ny E6 fra Arnkvern til Bergshøgda og uttrauing av eksisterende E6 startet umiddelbart etter omleggingen.

Det skal gjennomføres arbeider under Høksrud bru i begynnelsen av september og Langbakken vil bli stengt. Det skal monteres stålkulvert under brua for myke trafikanter i perioden som Langbakken er stengt.

Helleberget bru over Kongsvegen samt InterCity-bru og Mjøsvegen bruTjernli ble støpt i første del av ferien. Nå pågår riving av forskalinger og tilføring av masser i området.

Trafikken ble lagt over på ny E6 mellom Tjernli og Verven i forrige uke. Her er det etablert nytt kjøremønster og vi ber trafikantene om å være observante og følge skiltingen.

I Brumunddal pågår det arbeid med oppbygging av ny E6 mellom konstruksjonene som er ferdig støpt.

NB! Gående og syklende som skal fra Brumunddal til Mjøsparken må benytte G/S-vegen som er etablert langs Brumunda ved Esso og McDonald´s under Nederkvern bru mot Mjøsbadet. G/S-vegen er skiltet og vi henstiller til publikum om å følge skiltingen. Biltrafikk til Mjøsparken vil bli opprettholdt som tidligere i rundkjøringen ved nye Strandsaga bru.

Ved Nes-krysset er arbeidet med fundamentene til Hovelstad bru ferdig og vi er i full gang med søylene. Trafikken ble lagt over på ny E6 mellom Nes-krysset og Brattbakken samtidig med omleggingen mellom Tjernli og Verven.

Økelsrud er Sangheim bru ferdig støpt, dekkeforskalingen revet og vi starter nå utkjøring av masser etter dekkereisen. I tillegg pågår pussing av voller og arrondering av terrenget på begge sider av brua.

På ny E6 mellom Økelsrud og Rudshøgda er asfaltarbeidene i full gang og det gjenstår bl.a. arbeid med oppsetting av autovern på deler av strekningen før vi legger over trafikken.

Rudshøgda har arbeidet med nye Præstvægen bru over E6 startet opp med bl.a. bygging av brufundamentene. I tillegg pågår et omfattende arbeid med bygging av rundkjøringer og ramper på stedet. Midlertidig trafikkmønster for Rudshøgda er lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/.

Fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter arbeidet med bygging av ny E6. Vestheim bru ved Ulvegutua vil bli revet når ny kulvert under E6 med tilhørende lokalveger er etablert.

Tande bru mellom Ulvegutua og Skarpsnotunnelen vil bli stengt fra onsdag 14. august. Her skal det bygges ny bru samt ny veg mellom E6 og næringsområdet på nedsiden av Folkehøgskolen. På Skarpsno er arbeidet med ny Skarpsno kulvert over Røsslyngvegen i full gang.

Ring vår varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde og følg oss på Instagram: e6arnkvernmoelv. Skisse over hele traséen med stedsnavn finner du på baksiden av arket!

Med vennlig hilsen

Veidekke Entreprenør AS Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *