Foto: Heidi Anette H. Pettersen

Informasjonsskriv Uke 12 og 13

I Nydal pågår bygging av ny E6 fra Arnkvern og nordover samt avkjøringsramper på vestsiden av Nydal-krysset. Det gjenstår fortsatt noe rørlegging og legging av EL-kabler samt etablering av fordrøyningsmagasin nord for krysset. Fra Nydal og nordover til Bergshøgda pågår komprimering med vals på ny E6 samt etablering av kummer og legging av OV-rør. Støttemuren ved Veslehovde er ferdig støpt. Legging av membran på Høksrud bru vil ikke bli gjennomført før det blir varmere i været.

Tjernli pågår arbeidet med fundamentene til ny Mjøsvegen bru og utgraving av masser for ny jernbanebru for Inter City-kryssing (IC). I dette området er det planlagt togstopp i begynnelsen av mai i forbindelse med forberedende arbeider med ny jernbanebru for Dovrebanen. Mer om dette kommer i infoskrivet før påske.

I Brumunddal ble den nye Nederkvern bru over Brumunda støpt mandag og tirsdag i uke 12. I tillegg er det pågående arbeider på  Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru som vil fortsette utover vinteren.

NB! Det pågår rørlegging mellom E6 og båthavna ved Mjøsa og dette vil begrense adkomsten i perioder til og fra hotellet for myke trafikanter. Vi ber trafikantene være årvåkne og følge anvisningene fra driftspersonell på stedet. Vi vil gjennomføre arbeidene så raskt som mulig.

Fundamentene på vestsiden av E6 til nye Harpviken bru er ferdig støpt og arbeidet fullføres på østsiden i kommende periode. Det støpes fundamenter med betongblokker som har en pen struktur. Steinsettingen av sidearealene for ny veg mellom Harpviken og Botsenden er i sluttfasen og det arbeides med bygging av ny E6 samt etablering av ny G/S-veg langs Mjøsa mellom Brattbakken og Fangberget opp mot Trekvarten bru.

Ved Trekvarten bru mellom Botsenden og Økelsrud pågår arbeidet med utgraving til fundamentene til ny bru samt legging av OV-rør og kabler. Eksisterende Trekvarten bru vil ikke bli revet før ny bru er bygget.

Økelsrud er arbeidete i full gang med dekkereisen til nye Sangheim bru og arbeidet fortsetter i ukene framover. Fra Økelsrud mot Rudshøgda fortsetter bygging av ny E6 med overvannsgrøfter, rørlegging, El-kabler og støyvoller.

Rudshøgda er byggingen av nye ramper på Rudshøgda Nord godt i gang. Trafikkomleggingen på stedet har fungert tilfredsstillende og det er foretatt noen justeringer av skiltingen i område. Midlertidig trafikkmønster er lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/. Eksisterende bru på Rudshøgda vil ikke bli revet før ny bru er bygget, men vil kun være tilgjengelig for anleggstrafikk og myke trafikanter, adskilt med tung sikring.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med uttrauing, frostsikring og etablering av støyvoller samt sprengningsarbeid ved Ulvegutua.

Den midlertidige G/S-vegen på Skarpsno Sør vil være stengt i ytterligere 2 til 4 uker i forbindelse med bygging av Skarpsnovegen over tunnelen. Beboerne i området er varslet om stengningen. I ny Skarpsno tunnel pågår asfaltarbeid i uke 12 samt støping av fundamenter til veggelementer i den nye tunnelen.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde! Vi er på Instragram: e6arnkvernmoelv.N

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *