Informasjonsskriv Uke 10 og 11

Fra Arnkvern og opp mot Deglum bru ved Nydal fortsetter byggingen av ny E6. Sprengningsarbeidene er fullført i dette området, men det gjenstår fortsatt noe rørlegging og etablering av fordrøyningsmagasin mellom Nydal-krysset og opp mot Høksrud bru.

Fra Høksrud bru mot Bergshøgda fortsetter arbeidet med bygging av ny E6, frostsikring og rørlegging samt etablering av kummer og støttemurer. Det gjenstår fortsatt noe på tilbakeføring av matjord i området.

Ved Helleberget er støpingen av Helleberget bru (kulvert) på E6 over Kongsvegen fullført og det pågår arbeid med tilbakefylling av stedlige masser, legging av rør og kummer samt arrondering av arealet på østsiden av vegen.

I Brumunddal er det planlagt dekkestøp på nye Nederkvern bru over Brumunda mandag 18. mars. I tillegg er det pågående arbeider på  Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru, et arbeid som vil fortsette utover vinteren.

Ved Harpviken er arbeidet i gang med fundamentene til nye Harpviken bru. Fundamentene til denne brua er på det nærmeste ferdig på vestsiden av vegen og fortsetter på østsiden i kommende periode. Det støpes fundamenter med betongblokker som har en pen struktur.  Steinsettingen av sidearealene for ny veg mellom Harpviken og Botsenden pågår for fullt.  Ved Trekvarten bru mellom Botsenden og Økelsrud pågår sprengning av morenemasser  i forbindelse med rørlegging og uttrauing. Trekvarten bru vil foreløpig ikke bli berørt.

Økelsrud har arbeidet med dekkereisen til nye Sangheim bru startet opp og arbeidet fortsetter i ukene framover. Fra Økelsrud mot Rudshøgda fortsetter arbeidet med ny E6 samt etablering av overvannsgrøfter, rørlegging og bygging av støyvoller.

Rudshøgda har byggingen av nye ramper på Rudshøgda Nord startet opp. Trafikkomleggingen på stedet har fungert tilfredsstillende, men noen mindre justeringer av skiltingen i området vil være nødvendig. Midlertidig trafikkmønster er lagt ut på prosjektbloggen https://arnkvern-moelv.veidekke.no/. Eksisterende bru på Rudshøgda vil ikke bli revet før ny bru er bygget, men vil kun være tilgjengelig for anleggstrafikk og myke trafikanter, adskilt med tung sikring.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med uttrauing, frostsikring og etablering av støyvoller samt noe sprengningsarbeid ved Ulvegutua.

Den midlertidige G/S-vegen på Skarpsno Sør vil være stengt i ytterligere 4 til 6 uker i forbindelse med anleggsarbeider på stedet. Beboerne i området er varslet om stengningen. På Skarpsno vil det bli gjennomført asfaltering i tunnelene i løpet av kort tid. Vær oppmerksom og respekter skiltingen når asfaltarbeidet pågår.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

NB! Skisse over hele traséen med stedsnavn finner du på baksiden av arket!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *