Informasjonsskriv Uke 6 og 7

Mellom Nydal og Høksrud bru ved Langbakken pågår utkjøring a masser, rørlegging og bygging av ny E6. Det gjenstår fortsatt noe sprengningsarbeid i området syd for Høksrud bru.

Fra Høksrud bru mot Bergshøgda fortsetter arbeidet med frostsikring og rørlegging samt etablering av kummer og støttemurer. I tillegg er vi inne i en fase hvor avtatt matjord tilbakeføres til grunneierne i området.

Mellom Bergshøgda og Tjernli gjenstår det fortsatt noe sprengningsarbeid parallelt med E6 ,og på Tjernli har vi startet arbeidet med fundamentene til Helleberget kulvert.

I Brumunddal pågår bygging av ny gang- og sykkelveg (G/S-veg) for Ringsaker kommune langs Mjøsa mellom Verven og Nederkvern. Bygging av Nederkvern bru, Granerud bru, Strandsaga bru og Båhusbekken bru pågår for fullt og vil fortsette utover vinteren.

Fra Harpviken mot Botsenden fortsetter arbeidet med plastring/steinsetting langs ny E6 for å hindre avrenning, samt rørlegging og frostsikring for ny veg.

Økelsrud pågår arbeidet med den nye Sangheim bru og støping av søylene er allerede kommet godt i gang.  Det gjenstår fortsatt noe arbeid med overvannshåndtering og rørlegging i området. Nordover fra Økelsrud mot Rudshøgda pågår graving av overvannsgrøfter, rørlegging og bygging av støyvoller.

Rudshøgda er arbeidet i gang med bygging av midlertidig G/S-veg og to rundkjøringer, en syd for og en nord for eksisterende bru. Arbeidet ved Rudshøgda-krysset stater opp med nattarbeid i denne perioden for å klargjøre for trafikkomlegging. Det planlegges for masseutskifting mellom nordgående avkjøringsrampe og E6 i uke 6 og i uke 7 vil det bli utført diverse asfalteringsarbeider og etablering av midlertidige rundkjøringer. Dette arbeidet kan imidlertid strekke seg ut i uke 8.

Når rundkjøringene er etablert vil vi starte arbeidet med å etablere rampene på østsiden av eksisterende bru. Eksisterende bru vil ikke bli revet før ny bru er bygget, men vil kun være tilgjengelig for anleggstrafikk og myke trafikanter, adskilt med tung sikring. Informasjon om nytt trafikkmønster på Rudshøgda blir kunngjort når arbeidsvarslingsplan (skiltplan) er godkjent av Statens vegvesen. Informasjon om midlertidig trafikkmønster vil bli lagt ut på prosjektbloggen e6arnkvernmoelv så snart godkjenning foreligger.

Arbeidene fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno fortsetter med uttrauing og etablering av støyvoller.

Trafikkavviklingen gjennom eksisterende Skarpsno tunnel har vært tilfredsstillende siden åpning i slutten av januar. Tunnelen vil utgjøre sørgående løp på E6 når begge tunneler er ferdig bygget.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

Med vennlig hilsen 

Veidekke Entreprenør AS

Prosjekt E6 Arnkvern-MoelvI

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *