Informasjonsskriv uke 41 og 42

I Nydal arbeides det med rampene og det skal etableres en midlertidig rundkjøring på sørsiden av krysset. Omlegging av trafikken er planlagt natt til tirsdag 16. oktober. Omleggingen forutsetter godkjenning fra Statens vegvesen.

Det pågår fortsatt sprengningsarbeider i området opp mot Høksrud bru og Langbakken er fortsatt stengt for gjennomkjøring ut mot Furnesvegen.

Bergshøgda kjøres det ut masser etter at den siste storsalva gikk i forrige uke. Det vil bli gjennomført mindre sprengninger i skjæringa før sprengningsarbeidene avsluttes. På Tjernli er midlertidig omkjøringsbru (Bailybru) montert og det flyttes masser til bl.a. omkjøringsveg.

Verven er kulverten ferdig støpt og arbeid med rørlegging er i rute. Verven kulvert blir åpnet for alminnelig ferdsel når Mjøsvegen kulvert Tjernli blir stengt.

I Brumunddal er trafikkomleggingen på E6 mellom Brumunddal og Nes-krysset gjennomført. Trafikken på E6 er nå ledet inn på ny FV 212 parallelt med eksisterende E6 mellom Brumunddal og Nes og fungerer tilfredsstillende.

Umiddelbart etter omleggingen startet arbeidene med asfaltfresing av E6 langs Mjøsparken i Brumunddal og utgraving for nye konstruksjoner/bruer er kommet godt i gang.

Økelsrud blir det trafikkomlegging natt til onsdag 24. oktober. Trafikkomleggingen innebærer at E6-trafikken blir ledet opp på ramper på begge sider av Sangheim bru som vil bli stengt.

Trafikken på Ringsakervegen vil bli ledet rundt Sangheim bru gjennom rundkjøringer på begge sider av brua. Myke trafikanter får egen midlertidig G/S-veg over Trekvarten bru mellom Ringsakervegen og Åshøgdvegen. På Økelsrud fortsetter arbeidene i kryssområdet med legging av rør og kummer.

Fra Økelsrud og opp mot Rudshøgda pågår uttrauing for frostsikring, oppbygging av bærelag samt VA og drens.

Bygging av ny E6 fra Rudshøgda og nordover mot Skarpsno starter opp om kort tid.

Skarpsno er sprengningsarbeidene for ny Skarpsno-tunnel i full gang og første pilotsalve gikk tirsdag 2. oktober. Det sprenges kun på sydsiden av tunnelen.

Trafikkomleggingen ved Skarpsno som ble gjennomført mandag 1. oktober fungerer tilfredsstillende. Noen justeringer av skilting er foretatt etter omleggingen, spesielt plassering av skilt og trafikklys som et resultat av innspill på informasjonsmøtet på Rudshøgda 3. oktober.

Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tids-punktene for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». Besøk også vår blogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert informasjon.

Ring vår nabotelefon/varslingstelefon 92 47 14 93 hvis du har noe å melde!

Med vennlig hilsen Veidekke Entreprenør AS Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *