Informasjonsskriv uke 27-30, 2018

I Nydal har vi startet opp arbeidene med E6 fra Arnkvern-krysset, forbi IKEA og opp mot
Høksrud bru. Undergangen ved Langbakken ved Høksrud bru er fortsatt stengt og det pågår
fjellrensk og sprengninger i området. Under Høksrud bru pågår graving av grøfter og legging av
vann og avløp.

På Bergshøgda midt og nord pågår bygging av ny E6 parallelt med eksisterende. Bygging av
omkjøringsvegen rundt Bergshøgda-skjæringen er i full gang og vil pågå i store deler av juli.

Det er satt opp plakater med informasjon om åpne gang- og sykkelveger som fører til
Mjøsstranda og Mjøsparken i Brumunddal i sommer. Opplysningsplakatene er satt opp flere
steder i Strandsagvegen, Strandvegen og Brennerivegen.

Vi minner om at det er strengt forbudt og forbundet med stor fare å bruke anleggsvegene som
turveger! Vi ber publikum om å vise hensyn og følge anvisninger og skilting.

Det pågår arbeid flere steder i Strandsagvegen hvor deler av ny FV 212 allerede er tatt i bruk. Vi
gjør oppmerksom på endringer i kjøremønster i dette område. I tillegg vil ny kulvert i Skanseelva
bli montert i uke 28. Da gjenstår kun Båhusbekken kulvert før FV 212 er ferdig opp til Neskrysset.

På Økelsrud er midlertidig påkjøringsrampe til E6 mot nord etablert og vil bli åpnet så snart
nødvendige tillatelser foreligger. Sørgående påkjøringsrampe vil bli stengt i en periode etter
ferien pga. bekkelukking og legging av vann og avløp.

På Skarpsno ble første sprengning gjennomført denne uka i forbindelse med bygging av ny
tunnel. Beboere i området er varslet gjennom egen informasjon. Det pågår arbeider i
Steinssvingen på FV 213, hvor det bl.a. skal bygges ny g/s-veg samt oppsetting av mur ved Stein
gård.

Antall abonnenter for SMS-varsling av sprengningstidspunkter øker for hver uke og vi har pr. i
dag 917 aktive SMS-abonnenter. Dersom du ønsker oversikt over sprengningene legges tidspunktene
for hver enkelt salve ut på www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv».
Besøk også vår blogg https://arnkvern-moelv.veidekke.no/ som vil gi nyttig og oppdatert
informasjon.

Prosjektet tar ferie i uke 28, 29 og 30. Det vil være redusert bemanning i disse ukene.

Vår nabotelefon/varslingstelefon, mobilnr. 92 47 14 93 er opprettet for å ivareta 3-part, dvs.
alle som blir berørt av våre arbeider. Ring oss hvis du har noe å melde!
NB!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *