Informasjonsskriv Uke 4 og 5 – 2019

I Nydal fortsetter arbeidene med bygging av ny E6 fra Arnkvern og opp mot ny Høksrud bru ved Langbakken. Det gjenstår noe sprengningsarbeider sør for Høksrud bru og naboer i området er varslet gjennom særskilt informasjonsskriv. Sprengningsarbeidene vil pågå ut uke 5. Fra Høksrud bru mot Bergshøgda pågår arbeid med frostsikring og rørlegging samt etablering […]

Les hele saken →

E6 gjennom utvidet Skarpsnotunnel natt til 30. januar!

Natt til onsdag 30. januar ble det slutt på omkjøringen via Ringsaker kirke og Steinsvingen i Moelv, ved at E6-trafikken ble ført tilbake til eksisterende Skarpsnotunnel. Det har vært omkjøring for E6 ved Skarpsnotunnelen siden oktober. I perioden med omkjøring har vi sprengt ut nytt nordgående tunnelløp, samtidig som vi har utvidet eksisterende og fremtidig […]

Les hele saken →

TUNNELBYGGING MED MILJØPROFIL!

På Skarpsno ved Moelv bygger vi nytt tunnelløp ved siden av eksisterende tunnel. Tunnelen blir 300 meter lang og bygges etter ny europeisk standard. I første omgang sprenges det kun fra sydsiden av Skarpsnoberget. Plastavfall i form av sprengningsledninger har vært, og er fortsatt, en utfordring i tunnelbygging. Under sprengningene her benyttes elektroniske tennere som gir minimalt med […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv uke 41 og 42

I Nydal arbeides det med rampene og det skal etableres en midlertidig rundkjøring på sørsiden av krysset. Omlegging av trafikken er planlagt natt til tirsdag 16. oktober. Omleggingen forutsetter godkjenning fra Statens vegvesen. Det pågår fortsatt sprengningsarbeider i området opp mot Høksrud bru og Langbakken er fortsatt stengt for gjennomkjøring ut mot Furnesvegen. På Bergshøgda […]

Les hele saken →

Åpen dag

Veidekke Entreprenør AS, Prosjekt E6 Arnkvern-Moelv inviterer til åpen dag tirsdag 21. august fra kl. 15.00 til kl. 18.00 på riggområdet på Granerudjordet i Brumunddal På «Åpen dag» vil representanter for Veidekke presentere prosjektet og mange av de aktivitetene som pågår langs trasèen. Det vil bli holdt en rekke orienteringer inne på riggen og vi viser 3D-modeller […]

Les hele saken →

Oppstart av sprengningsarbeider – Ny Skarpsno tunnel

Sprengningsarbeidene for driving av ny Skarpsnotunnel starter opp tirsdag 3. juli 2018. Det er viktig at beboere i området følger anvisningene fra sprengningsleder på stedet. Dersom du ønsker oversikt over sprengningsarbeidene vil tidspunktene for hver enkelt salve bli lagt ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». På nettstedet kan du abonnere på […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv uke 27-30, 2018

I Nydal har vi startet opp arbeidene med E6 fra Arnkvern-krysset, forbi IKEA og opp mot Høksrud bru. Undergangen ved Langbakken ved Høksrud bru er fortsatt stengt og det pågår fjellrensk og sprengninger i området. Under Høksrud bru pågår graving av grøfter og legging av vann og avløp. På Bergshøgda midt og nord pågår bygging […]

Les hele saken →

Sprengningsarbeider – Ny Skarpsnotunnel

Sprengningsarbeidene for driving av ny Skarpsnotunnel starter opp tirsdag 3. juli 2018. Det er viktig at beboere i området følger anvisningene fra sprengningsleder på stedet. Dersom du ønsker oversikt over sprengningsarbeidene vil tidspunktene for hver enkelt salve bli lagt ut på nettstedet www.nabovarsling.no under fanen «E6 Arnkvern – Moelv». På nettstedet kan du abonnere på […]

Les hele saken →

Informasjonsmøte for beboere på Bergshøgda

I forbindelse med etablering av midlertidig omkjøringsveg på Bergshøgda inviterer prosjekt E6 Arnkvern-Moelv til informasjonsmøte om saken. Møtet blir gjennomført mandag 2. juli kl. 17.00 på Veidekkes kontorrigg på Granerudjordet i Brumunddal (ved TESS). På møtet vil bakgrunnen for omkjøringsvegen bli belyst, midlertidig kjøremønster og andre forhold knyttet til omkjøringsvegen.

Les hele saken →

Tilkomst Mjøsparken og Mjøsstranda sommeren 18

Prosjektet E6 Arnkvern-Moelv arrangerer informasjonstiltak om tilkomst til Mjøsparken og Mjøsstranda sommeren 2018 onsdag 20. juni kl. 16.00 til 18.00. Det blir satt ut poster ved samtlige passeringspunkter langs Strandvegen og Strandsagvegen i Brumunddal som vil være åpne og tilgjengelige for publikum i sommer. Vi oppfordrer publikum til å møte opp og få informasjon. Alle […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv Uke 23 – 24, 2018

Undergangen ved Langbakken ved Høksrud bru er stengt og midlertidig gang- og sykkelveg fra Furnesvegen/Dælie bru langs Dælidammen mot Langbakken er åpen for myke trafikanter. Det skal bygges ny bru ved siden av eksisterende på E6 og dette er årsaken til stengingen. Det foregår sprengninger i dette området fra Høksrud bru mot Nydal og det […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv uke 18-19

Ved Nydal pågår arbeidet med bredding av veg ved Deglum bru på FV 84 Furnesvegen som et ledd i det forestående arbeidet med utvidelse av eksisterende E6. I tillegg er det igangsatt forberedende arbeider for utskifting av Holabekken kulvert som skal knuses i Nydal deponi. På Bergshøgda er fundamentering for ny Berg bru i gang […]

Les hele saken →