Informasjonsskriv april

Mellom Nydal og Brumunddal fortsetter arbeidene med klargjøring av veg og sidearealer før asfalteringen  starter opp like etter påske. På fylkesveg 184 Furnesvegen på Bergshøgda er bomstasjonen planlagt ferdigstilt i begynnelsen av  april. Asfalteringsarbeidene startet opp i Brumunddal allerede i slutten av mars mellom Tjernli og Nederkvern bru. Ny 4-felts E6 mellom Nydal og Brumunddal […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv Mars

I Nydal ble nordgående rampe til IKEA handelspark stengt 2. mars pga. oppgradering av eksisterende rampe og øvrig infrastruktur på stedet. Alternativ avkjøring nordgående fra E6 til boligområdene og virksomhetene i Nydal er Arnkvernkrysset. Vi ber trafikantene være oppmerksomme på nytt kjøremønster! Mellom Nydal og Brumunddal pågår arbeider med støyskjermer, viltgjerder samt pussing av veg […]

Les hele saken →

Stenging av Fv184 (Ringsakervegen) ved Bogstivegen

På Økelsrud vil Fylkesveg 184 (Ringsakervegen) bli midlertidig stengt mellom Bogstivegen og Sangheim bru fra og med mandag 10. februar, evt. fra og med mandag 17. februar, avhengig av godkjenning fra Statens vegvesen. Anleggsarbeidene er planlagt ferdigstilt i løpet av 5-6 uker fra  stengningstidspunktet. Det vil også bli satt opp lysregulering på fylkesvegen ved Trekvarten […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv februar

Arbeidet med ferdigstillelse av E6 fra Nydal til Brumunddal pågår for fullt i vinter og fjerning av  omkjøringsvegen på Tjernli startet opp i januar. I disse dager fortsetter arbeidene med etablering av støyskjermer, autovern og viltgjerder som ble igangsatt før årsskiftet.  Våren blir en hektisk tid med asfaltering og vegmerking, lysmaster og skilting av ny […]

Les hele saken →

God jul!

Det drar seg mot jul og arbeidene på prosjektet stanser 21. desember og starter opp 2.januar 2020. Vi gleder oss til åpning av firefelts motorveg fra Nydal til Brumunddal sommeren 2020, men det er mye som skal gjøres før alt er klart til dette. På nyåret starter arbeidene med å fjerne omkjøringsvegene vi har hatt […]

Les hele saken →

Trekvarten bru rives og ny Trekvarten bru monteres i perioden 18.-21. oktober

Riving av eksisterende bru mellom Botsenden og Økelsrud i Ringsaker kommune er planlagt gjennomført natt til 19. oktober. Ny Trekvarten bru blir montert så snart rivingen av gammel bru er gjennomført. E6 blir stengt mellom Hovelstua (Nes-krysset) og Økelsrud i perioden og omkjøring blir skiltet. Det vil bli brukt maskiner og tungt anleggsutstyr under rivingen […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv uke 37 og 38

Mellom Nydal og Bergshøgda pågår det for tiden uttrauing og klargjøring for asfaltlegging. Ved Høksrud bru i bunnen av Langbakken går arbeidet som planlagt og vi planlegger å åpne Langbakken for ordinær trafikk i løpet av denne perioden. På Tjernli fortsetter arbeidet med tilbakefylling av masser mot konstruksjonene som er ferdig støpt. I Brumunddal fortsetter […]

Les hele saken →

Informasjonsskriv uke 33 og 34

I begynnelsen av juli ble trafikken lagt om til ny E6 fra Arnkvern til Bergshøgda og uttrauing av eksisterende E6 startet umiddelbart etter omleggingen. Det skal gjennomføres arbeider under Høksrud bru i begynnelsen av september og Langbakken vil bli stengt. Det skal monteres stålkulvert under brua for myke trafikanter i perioden som Langbakken er stengt. […]

Les hele saken →